Raziskanost narečne slovenščine: obstoječe in potrebno

  • Vera Smole Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Ključne besede: nesnovna kulturna dediščina, narečna slovenščina, potrebe jezikovnih uporabnikov, empirična raziskava, narečni slovar, narečni atlas, narečna besedila

Povzetek

Prispevek predstavlja in komentira rezultate empirične raziskave (spletna anketa), nastale v okviru CRP Jezikovna politika republike Slovenije in potrebe uporabnikov, in le v tistem delu, ki daje uvid v to, koliko uporabniki poznajo in rabijo priročnike o narečni slovenščini ter kaj potrebujejo in čemu dajejo prednost. Pridani so še rezultati krajše in še bolj ciljno usmerjene ankete na zelo majhnem vzorcu.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Vera Smole, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: vera.smole@guest.arnes.si

Literatura

Helena DOBROVOLJC, 2017: Normativni opis in jezikovna standardizacija v aktualnem jezikovnopolitičnem okviru. Pleteršnikovi dnevi. Jezikovna politika Republike Slovenije. Zbornik povzetkov. Ur. Nataša Gliha Komac in Marko Jesenšek.
Marc GREENBERG, 2000: A Historical Phonology of the Slovene Language. Heidelberg: C. Winter.
– –, 2002: Zgodovinsko glasoslovje slovenskega jezika. Prevedla Marta Pirnat Greenberg. Maribor: Aristej.
Mojca HORVAT, 2015: Gradivo za tematski slovar slovenskih narečij: pomensko polje kulturne rastline. Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis. Ur. Mojca Smolej. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. (Obdobja, 34). 283–290.
Jožica ŠKOFIC, 2011: 1.1 Iz zgodovine Slovenskega lingvističnega atlasa. Slovenski lingvistični atlas 1. Človek (telo, bolezni, družina). 2 Komentarji. Slovenski lingvistični atlas 1. Ur. Jožica Škofic idr. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. (Zbirka Jezikovni atlasi). 13–15.
Jožica ŠKOFIC idr., 2011: Slovenski lingvistični atlas 1. Človek (telo, bolezni, družina). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. (Zbirka Jezikovni atlasi). Dostopno 9. 7. 2018 na http://sla.zrc-sazu.si, http://www.fran.si.
– –, 2016: Slovenski lingvistični atlas 2. Kmetija. Elektronska objava. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. (Zbirka Jezikovni atlasi). Dostopno 9. 7. 2018 na http://sla.zrc-sazu.si, http://www.fran.si.
Jože TOPORIŠIČ, 1987: Slovensko narečjeslovje. Portreti, razgledi, presoje. Maribor: Založba Obzorja. 217–256. Peter WEISS (ur.), 2009: Ponovne objave člankov s kartami za Slovenski lingvistični atlas (do leta 2008). Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Dostopno 9. 7. 2018 na http://bos.zrc-sazu.si/c/Dial/Ponovne_SLA/P/.
Nina ŽAVBI MILOJEVIĆ, 2017: Jezik (govor) v slovenskih gledališčih in jezikovna politika. Pleteršnikovi dnevi. Jezikovna politika Republike Slovenije. Zbornik povzetkov. Ur. Nataša Gliha Komac in Marko Jesenšek.
Objavljeno
2020-11-04
Kako citirati
Smole V. (2020). Raziskanost narečne slovenščine: obstoječe in potrebno. Slavia Centralis, 11(2), 224–232. https://doi.org/10.18690/scn.11.2.224–232.2018
Rubrike
Articles