Bernard Rajh: Gúčati po antùjoško. Gradivo za narečni slovar severozahodnoprleškega govora

Maribor: Filozofska fakulteta, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti (Zora 73), 2010. 293 str.

  • Anja Benko Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Ključne besede: Gúčati po antùjoško, Bernard Rajh, Gradivo za narečni slovar severozahodnoprleškega govora, severozahodnoprleški govor, ocena

Povzetek

Avtorica predstavlja narečni slovar Bernarda Rajha Gúčati po antùjoško oziroma Gradivo za narečni slovar severozahodnoprleškega govora.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Anja Benko, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: anja.benko@gmail.com

Literatura

Karmen KENDA-JEŽ, Peter WEISS, 1999: Posebnosti (slovenskega) narečnega slovaropisja. 35. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 28. 6.–17. 7. 1999. Ur. Erika Kržišnik. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete. 27–46.

– –, 2010: Slovenski narečni slovarji: kako je. Dnevi Maksa Pleteršnika. Izzivi sodobnega slovenskega slovaropisja. Zbornik povzetkov. Ur. Marko Jesenšek. Maribor. Filozofska fakulteta; Pišece: Strokovni odbor Maksa Pleteršnika.

France NOVAK, 1994: Zapisovanje besednega zaklada govorjenega jezika v posameznih krajih. Traditiones 23. Ljubljana: Inštitut za slovensko narodopisje. 69–77.

Bernard RAJH, 2001: Načrt za zahodnoprleški narečni slovar. Zbornik Slavističnega društva Slovenije 12. Slovenski slavistični kongres, Nova Gorica in Gorica, 5.–7. oktober 2001. Ur. Marko Jesenšek. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije. 257.

– –, 2010: Gúčati po antùjoško: gradivo za narečni slovar severozahodnoprleškega govora. Maribor: Filozofska fakulteta, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 73).

Jože TOPORIŠIČ (ur.), 2001: Slovenski pravopis. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Peter WEISS, 2003: Uvod v (slovenski) narečni slovar. Jezikoslovni zapiski 9/1, 49–61.

WELKER, Herbert Andreas, 2009: An overview of Wiegand’s metalexicographic works. Dostopno na spletnem naslovu: http://www.let.unb.br/hawelker/Wiegand.pdf.

Herbert Ernst WIEGAND, 2000: Was eingentlich ist Fachlexikographie? Mit Hinweisen zum Verhältnis von sprachlichem und enzyklopädischem Wissen [1988]. Kleine Schriften. Eine Auswahl aus den Jahren 1970 bis 1999 in zwei Bänden. Band I: 1970–1988. Ur. Matthias Kammerer in Werner Wolski. Berlin, New York: Walter de Gruyter. 830–876.

Objavljeno
2020-10-15
Kako citirati
Benko A. (2020). Bernard Rajh: Gúčati po antùjoško. Gradivo za narečni slovar severozahodnoprleškega govora. Slavia Centralis, 4(1), 154–159. https://doi.org/10.18690/scn.4.1.154–159.2011
Rubrike
Articles