Znotrajjezikovno prevajanje in njegove uresničitve na primeru slovenščine

  • Natalija Ulčnik Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Ključne besede: starejša slovenščina, sodobna slovenščina, izhodiščno besedilo, ciljno besedilo, znotrajjezikovni prevod, prevajalske strategije

Povzetek

Članek se osredinja na teoretične in praktične vidike znotrajjezikovnega prevajanja, vezanega na prevod znotraj enega nacionalnega jezika na časovni osi starejši – sodobni jezik. Preverjene so prevajalske strategije, razvidne iz spremnih besed k obstoječim znotrajjezikovnim prevodom starejših slovenskih besedil iz 10. in 16. stoletja ter prepoznane na podlagi primerjalne analize izbranih izhodiščnih besedil (Brižinskih spomenikov, Trubarjevega Abecednika in Cerkvenega reda) ter njihovih prevodov v sodobno knjižno slovenščino.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Natalija Ulčnik, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: natalija.ulcnik@um.si

Literatura

Kozma AHAČIČ, 2007: Viri za prevod svetopisemskih besedil pri slovenskih protestantskih piscih 16. stoletja in nekatere tehnike prevajanja. Slavistična revija 55/3, 505–529.
Kozma AHAČIČ, 2008: Trubarjev prvi Abecednik. Abecednik (1550). Prevod v sodobni jezik. Slovenj Gradec: Združenje Trubarjev forum. 39–45.
Kozma AHAČIČ, 2014: Veliki slovenski Cerkveni red. Cerkveni red (1564): Znanstvenokritična izdaja dela Cerkovna ordninga z znotrajjezikovnim prevodom v sodobni slovenski knjižni jezik. Ur. Kozma Ahačič. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 501–533.
Janez BOGATAJ, 2011: Prva kuharska knjiga v slovenščini. Valentin Vodnik: Kuharske bukve. Faksimile s prevodom v sodobno slovenščino in barvno prilogo. Celje: Društvo Mohorjeva družba, Celjska Mohorjeva družba. 7–78.
Mona BAKER, 2001: In Other Words: A Coursebook on Translation. London, New York: Routledge.
Biblija.net. Svetopisemska družba Slovenije. https://www.biblija.net/biblija.cgi?l=sl (9. 8. 2023)
Brižinski spomeniki. Monumenta Frisingensia. Ur. Marija Ogrin. Izdaja 1.0. Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, 2007. https://nl.ijs.si/e-zrc/bs/ (14. 7. 2023)
eZISS: Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva. http://nl.ijs.si/e-zrc/ (14. 7. 2023)
Fran: Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. www.fran.si (14. 7. 2023)
Dragica HARAMIJA, 2020: Spodbujanje družinskega branja v otrokovem predšolskem obdobju: Predšolska bralna značka. Slavia Centralis 12/2, 33–45.
Dragica HARAMIJA, 2017: Lahko branje. Med didaktiko slovenskega jezika in poezijo. (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 119). Ur. Marko Jesenšek. Maribor: Univerzitetna založba Univerze. 296–314.
Darja Darinka HRIBAR, 2007: Književno prevajanje. Maribor: Filozofska fakulteta.
Roman JAKOBSON, 1996: Lingvistični in drugi spisi. Prevod Drago Bajt idr. 1. ponatis. Ljubljana: Inštitut za humanistične študije.
Alenka JELOVŠEK (ur)., 2021: Gorske bukve 1582. Znanstvenokritična izdaja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Marko JESENŠEK, 2020: The Slovenian language, literature and teaching of Slovenian language research project. Slavia Centralis 13/2, 7–30.
Marko JESENŠEK, 2018: Prekmurski jezik med knjižno normo in narečjem. (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 129). Maribor: Univerzitetna založba Univerze.
Marko JESENŠEK, 2015: Poglavja iz zgodovine vzhodnoštajerskega jezika. (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 110). Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta.
Natalia KALOH VID, 2022: Parodije didaktičnih viktorijanskih verzov v slovenskih prevodih Aličinih dogodivščin v Čudežni deželi. Slavia Centralis 15/1, 233–248.
Natalia KALOH VID, Mihaela KOLETNIK, 2020: Dialect in poetic translations: The case of Robert Burns’ poetry in Russia and in Slovenia. Slavia Centralis 13/1, 7–21.
Ivana KAVČIČ, 2019: Prilagoditve ciljnemu občinstvu pri znotrajjezikovnem prevodu na primeru knjige A Really Short History of Nearly Everything. Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani: Filofzofska fakulteta, Oddelek za prevajalstvo.
Nike KOCIJANČIČ POKORN, 2012: Skrita ideologija v prevodih otroške literature. Ideologije v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Zbornik predavanj. Ur. Aleksander Bjelčevič. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 55–61.
Mira KRAJNC IVIČ, 2020: Izbrane prvine nejezikovnega konteksta umetnostnih in polumetnostnih besedil. Slavia Centralis 13/2, 120–133.
Nikolai MIKHAILOV, 2001: Jezikovni spomeniki zgodnje slovenščine. Rokopisna doba slovenskega jezika (od XIV. stol. do leta 1550). Prev. Helena Ošlak. Trst: Mladika.
Mihaela KOLETNIK, Gjoko NIKOLOVSKI, 2020: Primerjalni frazemi z zoonimnimi sestavinami v prekmurskem narečju in makedonščini. Slavia Centralis 13/2, 83–99.
Irena OREL, 2006: Jezikovne posodobitve Linhartove komedije Ta veseli dan ali Matiček se ženi skozi čas. Jezikovna predanost. Akademiku prof. dr. Jožetu Toporišiču ob 80-letnici. (Zora, 44). Ur. Marko Jesenšek, Zinka Zorko. Maribor: Slavistično društvo.
572–584.
Zohre OWJI, 2013: Translation Strategies: A Review and Comparison of Theories. Translation Journal 17/1. https://translationjournal.net/journal/63theory.htm (15. 7. 2023).
Boris PATERNU idr., 2004: Prevod v sodobno slovenščino. Brižinski spomeniki. Monumenta Frisingensia. Znanstvenokritična izdaja. 3., dopolnjena izdaja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 83–99.
Susan PETRILLI, 2003: Translation and Semiosis. Introduction. Translation, translation. Amsterdam: Rodopi.
Majda STANOVNIK, 2013: Slovenski literarni prevod: 1550–2000. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, ZRC SAZU.
Jožica ŠKOFIC, 2006: Prevajanje govorjenega narečnega besedila v pisani knjižni jezik. Diahronija in sinhronija v dialektoloških raziskavah. (Zora, 41). Ur. Marko Jesenšek. Maribor: Slavistično društvo. 174–182.
Jože TOPORIŠIČ, 1992: Prečrkovanje, uglasitev in prevod besedil. Stiški rokopis: 1428. (Monumenta Slovenica, 2). Ur. Mihael Glavan. Ljubljana: Slovenska knjiga.
Eva TRIVUNOVIĆ, 2020: Tipi stalnih besednih zvez v Slovarju slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja. Slovensko jezikoslovje, književnost in poučevanje slovenščine. Ur. Marko Jesenšek. (Zora, 135). Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba. 323–335.
Primož TRUBAR, 2008: Abecednik (1550). Prevod v sodobni jezik. Kritični prevod, opombe in spremna študija Kozma Ahačič. Slovenj Gradec: Združenje Trubarjev forum.
Primož TRUBAR, 2009: Primož Trubar: Katekizem (1550). Znotrajjezikovni prevod v sodobni slovenski knjižni jezik in diplomatični prepis izvirnika. Kritični prevod Vinko Ošlak s sodelovanjem Kozma Ahačiča. Slovenj Gradec: Združenje Trubarjev forum.
Primož TRUBAR, 2011: Katekizem; Abecednik (1550) v sodobni knjižni slovenščini. Poljudna izdaja. Spremna besedila Kozma Ahačič. Prevod Vinko Ošlak in Kozma Ahačič. Slovenj Gradec: Združenje Trubarjev forum.
Primož TRUBAR, 2014: Cerkveni red (1564): Znanstvenokritična izdaja dela Cerkovna ordninga z znotrajjezikovnim prevodom v sodobni slovenski knjižni jezik. Ur. Kozma Ahačič. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Natalija ULČNIK, 2016: Načrt za pridigo iz 15./16. stoletja – prepis in interpretacija besedila. Rojena v narečje: akademikinji prof. dr. Zinki Zorko ob 80-letnici. (Zora, 114). Ur. Marko Jesenšek. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike
in književnosti, Filozofska fakulteta. 489‒502.
Natalija ULČNIK, 2018: Jezikovni posegi v različnih izdajah Cankarjeve komedije Za narodov blagor. Ivan Cankar v medkulturnem prostoru: ob stoti obletnici Cankarjeve smrti. (Zora, 126). Ur. Jožica Čeh Steger, Simona Pulko, Melita Zemljak Jontes. Maribor: Univerzitetna založba Univerze. 353–364.
Jean-Paul VINAY, Jean DARBELNET, 1995: Comparative Stylistics of French and English: a methodology for translation. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins.
Karen K. ZETHSEN, 2009: Intralingual Translation: An Attempt at Description. Meta: Journal Des Traducteurs 54/4, 795–812. https://www.erudit.org/en/journals/meta/2009-v54-n4-meta3582/038904ar/ (13. 7. 2023)
Objavljeno
2023-12-29
Kako citirati
Ulčnik N. (2023). Znotrajjezikovno prevajanje in njegove uresničitve na primeru slovenščine. Slavia Centralis, 16(2), 17-35. https://doi.org/10.18690/scn.16.2.17-35.2023

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>