Типология ведьмовства в украинской и русской прозе первой половины XIX в.: антропология, стереотипизация, семантика

  • Denys Chyk Regionalna humanitarna pedagoška akademija Tarasa Ševčenka Kremenets
  • Taras Dzys Ternopilska nacionalna pedagoška univerza Volodymyrja Hnatiuka
Ključne besede: čarovnica, čarovništvo, topos, stereotip

Povzetek

V članku so analizirana besedila ukrajinskih in ruskih pisateljev 19. stoletja, v katerih je čarovništvo postalo predmet domišljijske interpretacije. Izbrana dela pojasnjujejo značilnosti čarovniške tematike, njene psihološke in mitološke temelje, antropološke poetike podobe čarovnice in njene kulturne, zgodovinske ter nacionalne izkušnje. V literarnih podobah čarovnic se odraža neutemeljeno in s predsodki zaznamovano dojemanje Rominj in Judinj kot čarovnic, ki jih motivira vedeževanje, razširjeno pri teh narodih. Motiv za nenamerno postavitev moškega v čarovniški krog, ki se pojavlja v delih Manjkajoče pismo (Zgodba, ki jo je povedal diakon … cerkve) N. Gogolja in Kijevske čarovnice О. Somova, razkriva ljudske predstave o čarovniških orgijah. V znanih podobah duhov (pomočnikov čarovnic in čarovnikov) prepoznamo kombinacijo dveh motivov: spreobrnjenje demonov v živali in ljudi ter komunikacijo med peklenskim svetom in čarovnico ali grešnico.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Denys Chyk, Regionalna humanitarna pedagoška akademija Tarasa Ševčenka Kremenets

Kremenets, Ukrajina. E-pošta: denyschyk@ukr.net

Taras Dzys, Ternopilska nacionalna pedagoška univerza Volodymyrja Hnatiuka

Ternopil, Ukrajina. E-pošta: tdzys@ukr.net

Literatura

Александр АФАНАСЬЕВ, 2008: Поэтические воззрения славян на природу. Александр Афанасьев. Славянская мифология. Москва: Эксмо; Санкт-Петербург: Мидгард. 15–1354.
Інна БЕРЕЗА, 2009: Українська відьма: від Гоголя до Капранових. Література та культура Полісся 53, 54–61.
Левко БОРОВИКОВСЬКИЙ, 1987: Чарівниця (Балада малороссийская). Українські поети-романтики: поетичні твори. Упоряд. і приміт. М. Л. Гончарука. Вступ. ст. М. Т. Яценка. Ред. тому М. Т. Яценко. Київ: Наукова думка. 59–64.
Юлія БУЙСЬКИХ, 2019: Жіночі образи української міфології: Колись русалки по землі ходили… Харків: Клуб Сімейного Дозвілля.
Хведір ВОВК, 1995: Студії з української етнографії та антропології. Київ: Мистецтво.
Анна ГАМАШ, 1999: Інтерпретація фольклорного образу відьми в українській літератури ХІХ ст. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Українська фольклористика 27, 120–125.
Володимир ГНАТЮК, 1912: Знадоби до галицько-руської демонології. Т ом ІІ. Випуск 2. [Том XXXIV]. Етнографічний збірник. Львів: Накладом Наукового товариства імені Шевченка.
Николай ГОГОЛЬ, 2003: Вечер накануне Ивана Купала. Николай Гоголь. Полное собрание сочинений и писем: в 23 т. Москва: Наука, 2003–. Т. 1. 99–111.
Николай ГОГОЛЬ, 1937: Вий. Николай Гоголь. Полное собрание сочинений: [В 14 т.]. Москва–Ленинград: Изд-во АН СССР, 1937–1952. Т. 2. 175–218.
– –, 2003: Майская ночь. или Утопленница. Николай Гоголь. Полное собрание сочинений и писем: в 23 т. Москва: Наука, 2003–. Т. 1. 112–135.
– –, 2003: Пропавшая грамота (Быль. рассказанная дьячком ***ской церкви). Николай Гоголь. Полное собрание сочинений и писем: в 23 т. Москва: Наука, 2003–. Т. 1. 136–144.
Роберт ДАРНТОН, 2002: Великое кошачье побоище и другие эпизоды из истории французской культуры. Пер. Т. Доброницкой, С. Кулланды. Москва: Новое литературное обозрение.
Жиль ДЕЛЁЗ, 1992: Представление Захер-Мазоха. Венера в мехах. Пер. с нем. и франц. Москва: Культура. 189–313.
Катерина ДИСА, 2008: Історія з відьмами. Суди про чари в українських воєводствах Речі Посполитої XVII–XVIII століть. Київ: Критика.
Александр ЗВЕЗДИН, 2003: Образ ведьмы у Гоголя: фольклорные истоки и средневековая мистика (попытка реконструкции интертекста). Гоголь как явление мировой литературы. Сборник статей по материалам международной научной конференции, посвященной 150-летию со дня смерти Н.В. Гоголя. Москва: ИМЛИ РАН. 118–127.
Петр ИВАНОВ, 1991: Народные рассказы о ведьмах и упырях. Українці: народні вірування. повір’я. демонологія. Упор., прим, та біогр. нариси А. П. Пономарьова, Т. В. Косміної, О. О. Боряк. Вст. ст. А. П. Пономарьова. 2-ге вид. Київ: Либідь. 430–497.
Григорій КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО, 1981: Конотопська відьма. Григорій Квітка-Основ’яненко. Зібрання творів у 7-ми т. Київ: Н аукова думка, 1978–1981. Т. 3. 131–191.
Оксана КІСЬ, 2008: Жінка в традиційній українській культурі (друга половина XIX – початок XX ст.). Львів: Інститут народознавства НАН України.
Вікторія КМЕТЬ, 2017: Архетип відьми в українській літературі ХІХ-ХХ століття. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Львів.
Юрий ЛОТМАН, 1992: «Пиковая дама» и тема карт и карточной игры в русской литературе начала XIX века. Юрий Лотман. Избранные статьи: в 3 томах. Таллинн: Александра, 1992–1993. Т. 2: Статьи по истории русской литературы XVIII – первой половины XIX века. 389–415.
Александр МАХОВ, 1998: Сад демонов – Hortus Daemonum: Словарь инфернальной мифологии средневековья и Возрождения. Москва: Интрада.
Василь МИЛОРАДОВИЧ, 1993: Українська відьма: Нариси з української демонології. Київ: Веселка.
Віктор ПЕТРОВ, 2013: «Вий» [«Фольклорно-литературные источники повести Н. В. Гоголя «Вий»»]. Віктор Петров. Розвідки. Київ: Темпора, 2013. Т. 1. 571–583.
Антоний ПОГОРЕЛЬСКИЙ, 2010: Двойник. или Мои вечера в Малороссии. Антоний Погорельский. Сочинения. Письма. Изд. подгот. М. А. Турьян. Санкт-Петербург: Наука. 7–123.
Дениэл РАНКУР-ЛАФЕРРЬЕР, 2004: Русская литература и психоанализ. Москва: Ладомир.
Орест СОМОВ, 1991: Киевские ведьмы. Орест Сомов. Купалов вечер: Избранные произведения. Київ: Дніпро. 96–109.
Мария-Луиза фон ФРАНЦ, 2007: Кошка: Сказка об освобождении фемининности. Москва: Независимая фирма «Класс».
Зигмунд ФРЕЙД, 2006: Экономическая проблема мазохизма (1924). Зигмунд Фрейд. Собрание сочинений: [В 10 т.]. Под ред. А. М. Боковикова и С. И. Дубинской. Москва: СТД, 2003–2008. Т. 3: Психология бессознательного. Пер. на рус. яз. А. М. Боковикова. 361–378.
Анґус ФРЕЙЗЕР, 2003: Цигани. Пер. з англ. А. Онишко. Київ: Всесвіт.
Тарас ШЕВЧЕНКО, 2003: Відьма. Тарас Шевченко. Зібрання творів: У 6 т. Київ: Наукова думка, 2001–2003. Т. 1. 378–393.
Леонид ШЕПЕЛЕВ, 1991: Титулы, мундиры, ордена в Российской империи. Ленинград: Наука.
Карл Густав ЮНГ, 2008: Символы трансформации. Москва: ACT.
Костянтин ШТЕПА, 1929: Про характер переслідування відьом в старій Україні. Первісне громадянство та його пережитки на Україні: примітивна культура та її пережитки на Україні, соціальна преісторія, народна творчість в соціологічному освітленні 2–3, 64–80.
Умберто ЭКО, 1989: Имя розы. Москва: Книжная палата, 1989.
Мирча ЭЛИАДЕ, 2002: Оккультизм. колдовство и моды в культуре. Пер. с англ. Киев: София; Москва: Гелиос.
Carlo GINZBURG, 1991: Ecstasies: Deciphering the Witches Sabbath. New York: Pantheon Books.
M. Oldfield HOWEY, 2003: The Cat in Magic and Myth. Mineola: Dover Publications.
Katalin KROÓ, 2009: Egy Gogol-szöveghely Puskin-hivatkozásáról (A démon című költemény szerepe Az arcképben). Slavia Centralis 2/1, 144–157.
Margaret MURRAY, 1921: The Witch Cult in Western Europe: a Study in Anthropology. London: Oxford University Press.
Katharine M. ROGERS 2001: The Cat and the Human Imagination: Feline Images from Bast to Garfield. University of Michigan Press.
Objavljeno
2022-04-19
Kako citirati
Chyk D., & Dzys T. (2022). Типология ведьмовства в украинской и русской прозе первой половины XIX в.: антропология, стереотипизация, семантика. Slavia Centralis, 15(1), 310–326. https://doi.org/10.18690/scn.15.1.310–326.2022