O liczbie podwójnej w wybranych polskich tłumaczeniach słoweńskiej prozy

  • Monika Gawlak Univerza v Šleziji, Fakulteta za humanistiko
Ključne besede: prevajanje v poljščino, dvojina, slovenska proza, kulturni transfer, Joanna Pomorska

Povzetek

Prispevek obravnava poskuse prenosa pomena, ki je prisoten v slovnični kategoriji dvojine, na podlagi izbranih prevodov slovenske proze, prevedene v poljščino. Prevajalci izbirajo različne rešitve: redukcijo v množino – posledično se spremenijo slovnične in pomenske informacije; uvedbo pojasnil o prisotnosti dvojine ali zamenjavo/substitucijo in razlago. Uvajanje prevajalčevih informacij o dvojini prispeva k transkulturnemu procesu, v katerega je vključen prevod. Predstavlja sled srečanja dveh različnih slovničnih sistemov in ustvarja transkulturno razsežnost prevoda in prevajanja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Monika Gawlak, Univerza v Šleziji, Fakulteta za humanistiko

Sosnowiec, Poljska. E-pošta: monika.gawlak@us.edu.pl

Literatura

Edward BALCERZAN, 2009: Tłumaczenie jako wojna światów. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Maria BIOLIK, 2016: Końcówki dawnej liczby podwójnej czasowników w dialekcie warmińskim (na podstawie felietonów Seweryna Pieniężnego „Kuba spod Wartemborka gada”). Prace Językoznawcze 18/2, 5–18.
Marcel COHEN, 1956: Pour une sociologie du langage. Paris. 136, 138, 166.
Aleksandra DERGANC, 2006: Nekatere značilnosti dvojine v slovenščini. Slovensko jezikoslovje danes = Slovenian linguistics today. Ur. A. Vidovič Muha. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije zbirka Slavistična revija.
Polona GLAVAN, 1998: Pravzaprav. Čas kratke zgodbe. Antologija slovenske kratke zgodbe. Ur. T. Virk. Ljubljana: Beletrina.
Polona GLAVAN, 2009. Tak naprawdę. Prev. E. Ziewiec. Noc w Lublanie. Antologia współczesnej krótkiej prozy słoweńskiej. Gdańsk: Międzymorze.
Wilhelm von HUMBOLDT, 2002: O liczbie podwójnej. O myśli i mowie. Wybór pism z teorii poznania, filozofii dziejów i filozofii języka. Prev. E. M. Kowalska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 358–388.
Franc JAKOPIN, 1966: Slovenska dvojina in jezikovne plasti. Jezik in slovstvo 4, 98.
Drago JANČAR, 1997: Drwiące żądze. Prev. J. Pomorska. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA.
Drago JANČAR, 1993: Posmehljivo poželenje. Celovec-Salzburg: Založba Wieser. 144.
Rado L. LENČEK, 1982: On Poetic Functions of the Grammatical Category of Dual. Studies in Slavic and General Linguistics Vol. 2, South Slavic and Balcan Linguistics. 193–214.
Antoine MIELLET, 1934: Introduction à l’étude comparative des langues indo-européennes. Paris. 424–425.
Anna MUSZYŃSKA VIZINTIN, 2012: Kultura, gramatyka i uczucia. O interpretacyjnej funkcji liczby podwójnej w języku słoweńskim. Kultura w stanie przekładu. Translatologia – komparatystyka – transkulturowość. Ur. W. Bolecki, E. Kraskowska. Warszawa: IBL.
Stanisław ROSPOND, 2005: Gramatyka historyczna języka polskiego. Warszawa: PWN.
Elżbieta TABAKOWSKA, 2002: Bariery kulturowe są zbudowane z gramatyki. Przekład – język – kultura. Ur. R. Lewicki. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Anna WIERZBICKA, 1999: Etnoskładnia i filozofia gramatyki. Prev. K. Korżyk. Język – umysł – kultura. Ur. J. Bartmiński. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 341–404.
Objavljeno
2021-10-18
Kako citirati
Gawlak M. (2021). O liczbie podwójnej w wybranych polskich tłumaczeniach słoweńskiej prozy. Slavia Centralis, 14(2), 248–257. https://doi.org/10.18690/scn.14.2.248–257.2021