Konverzija v slovnici in slovarju

Izhodišča za prepoznavanje konverzije v leksikografski praksi

  • Andreja Legan Ravnikar ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
Ključne besede: konverzija, razlagalni slovarji, Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja (SSKJ 16), leksikalizacija

Povzetek

V prispevku analiziram konverzijo kot enega od načinov nastajanja novega leksema brez spremembe morfemskega sestava, pri katerem se pomen spremeni sorazmerno s spremenjeno skladenjsko vlogo in slovničnimi lastnostmi izhodiščnega leksema. V 16. stoletju je bila konverzija pomemben postopek za širitev knjižne leksike, zato je bilo za njeno uslovarjenje nujno oblikovati merila za prepoznavanje in dokazovanje konverznosti. Analiza konverznega leksema zajema prepoznavanje novih slovničnih (oblikoslovnih) kategorij, skladenjskih vlog in pomenskih sprememb v odnosu do izhodiščnega leksema ter odkrivanje novih medleksemskih razmerij.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Andreja Legan Ravnikar, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: alegan@zrc-sazu.si

Literatura

Kozma AHAČIČ, Metod ČEPAR, Alenka JELOVŠEK, Andreja LEGAN RAVNIKAR, Majda MERŠE, Jožica NARAT, France NOVAK (avtorji in glavni uredniki), 2021: Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja (A–D). (Zbirka Slovarji.) Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
B. T. Sue ATKINS, Mihael RUNDELL, 2008: The Oxford Guide to Practical Lexicography. Oxford, New York: Oxford University Press.
Stjepan BABIĆ, 1986: Tvorba riječi u hrvatskom književnom jeziku: Nacrt za gramatiku. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.
– –, 1988: Vrsta riječi i preobrazba. Filologija 16, 25–33.
Anton BAJEC, 1950–1959: Besedotvorje slovenskega jezika I–IV. Ljubljana: SAZU.
Eugenija BARIĆ, Mijo LONČARIĆ idr., 2005: Hrvatska gramatika. Zagreb: Školska knjiga.
Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja. Dostop 24. 8. 2021 na www.fran.si.
M. I. ČERNYŠEVA (ur.), 2013: Slavjanskaja leksikografija: Meždunarodnaja kolektivnaja monografija. Moskva: Izdatel’skij center Azbukovnik.
Rajna DRAGIČEVIĆ, 2012: Tvorbeno-semantička analiza desupstantivnih predloga u srpskom jeziku. Tvorba reči i njeni resursi u slovenskim jezicima. Zbornik radova sa 14. međunarodne naučne konferencije Komisije za tvorbu reči pri Međunarodnom komitetu slavista. Ur. Rajna Dragićević. Beograd: Filološki fakultet. 73–87.
Olga Pavlovna ERMAKOVA, 2012: Konversija i sinhronija. Tvorba reči i njeni resursi u slovenskim jezicima: zbornik radova sa 14. međunarodne naučne konferencije Komisije za tvorbu reči pri Međunarodnom komitetu slavista. Ur. Rajna Dragićević. Beograd: Filološki fakultet. 89–96.
eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–. Dostop 24. 8. 2021 na www.fran.si.
FRAN: Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Dostop 24. 8. 2021 na www.fran.si.
Nataša GLIHA KOMAC idr., 2015: Koncept novega razlagalnega slovarja slovenskega knjižnega jezika. [Elektronski vir.] Ljubljana: Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU. Dostop 24. 8. 2021 na http://fran.si/179/novi-slovar-slovenskega-knjiznegajezika/datoteke/Potrjeni_koncept_NoviSSKJ.pdf.
Franc JAKOPIN, 1973: K vprašanju substantivizacije pridevniških besed v slovanskih jezikih. XI. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ur. Matjaž Kmecl. Ljubljana: Filozofska fakulteta. 83–91.
Ivan KLAJN, 2003: Tvorba reči u savremenom srpskom jeziku 2. Sufiksacija i konverzija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Matica srpska, Institut za srpski jezik SANU.
Korpus 16: Korpus besedil slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja. Različica 1.0. Dostop 24. 8. 2021 na www.fran.si/korpus16.
Andreja LEGAN RAVNIKAR, 2007: O konverziji kot postopku knjižne (terminološke) tvorbe pri slovenskih protestantskih piscih 16. stoletja. Riječ 13/2, 108–127.
– –, 2008: Slovenska krščanska terminologija: Od Brižinskih spomenikov do srede 19. stoletja. (Zbirka Lingua Slovenica, 4). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
– –, 2008/2009. Besedotvorna podoba slovenske knjižne leksike 16. stoletja s poudarkom na pridevniških tvorjenkah. Slavistična revija 56/57, 2008-4/2009-1, 69–91.
– –, 2019: Neslovnični kvalifikatorji in kvalifikatorska pojasnila v zgodovinskem slovaropisju. Slavia Centralis 12/1, 158–168.
Majda MERŠE, France NOVAK, s sodelovanjem Francke PREMK, 2001: Slovar jezika slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja: Poskusni snopič. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
France NOVAK, 1986: Razvojne tendence v besedišču slovenskih protestantskih piscev. 16. stoletje v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ur. Breda Pogorelec, Jože Koruza. (Obdobja, 6). Ljubljana: Filozofska fakulteta. 389–402.
Stanimir RAKIĆ, 2002–2003: O problemu konverzije prideva u imenice. Naš jezik XXXIV/3–4, 195–208.
SNB 2013: Slovar novejšega besedja slovenskega jezika. Dostop 24. 8. 2021 na www.fran.si.
SP 2001: Slovenski pravopis. Dostop 24. 8. 2021 na www.fran.si.
SSKJ (1970–1991): Slovar slovenskega knjižnega jezika. Dostop 24. 8. 2021 na www.fran.si.
SSKJ2: Slovar slovenskega knjižnega jezika. Druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja. Dostop 24. 8. 2021 na www.fran.si.
Pika Polona SOVIČ, 2019: Substantivizacija pridevnika v slovenščini. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
Irena STRAMLJIČ BREZNIK, 2018: Univerbizacija (poenobesedenje) v slovenskem besedotvornem sistemu. Slavistična revija 66/3, 369–382.
N. Ju. ŠVEDOVA idr., 1980: Russkaja gramatika. Tom I: Fonetika, fonologija, udarenie, intonacija, slovoobrazovanie, morfologija. Moskva: Izdatel’stvo Nauka.
Branka TAFRA, 1998: Konverzija kao gramatički i leksikografski problem. Filologija 30/31, 349–361. Ponatis v: Od riječi do riječnika. Zagreb: Školska knjiga, 2005.
– –, 2014: Derivatem i leksem. Suvremena lingvistika 40, 77–90.
Branka TAFRA, Petra KOŠUTAR, 2009: Rječotvorni modeli u hrvatskom jeziku. Suvremena lingvistika 67/1, 87–107.
Jože TOPORIŠIČ, 1992: Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana: Cankarjeva založba.
– –, 2003: Oblikoslovne razprave. Zbirka Linguistica et philologica. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
– –,2000 [1984]: Slovenska slovnica. Četrta, prenovljena in razširjena izdaja. Maribor: Založba Obzorja.
– –, 2006: Besedjeslovne razprave. (Zbirka Linguistica et philologica, 13). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Ada VIDOVIČ MUHA, 22011 [2000]: Slovensko skladenjsko besedotvorje ob primerih zloženk. 2., razširjena in dopolnjena izdaja. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
– –, 2013: Slovensko leksikalno pomenoslovje. 2., dopolnjena izdaja. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
Andreja ŽELE, 2015: Konverzija v slovenščini. Jezik in slovstvo 60/2, 65–77.
Objavljeno
2021-10-18
Kako citirati
Legan Ravnikar A. (2021). Konverzija v slovnici in slovarju. Slavia Centralis, 14(2), 177–194. https://doi.org/10.18690/scn.14.2.177–194.2021