Pridevniške tvorjenke na -ski, -ški, -čki in -cki v Trubarjevih in Dalmatinovih prevodih biblijskih besedil

  • Andreja Legan Ravnikar ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
Ključne besede: 16. stoletje, biblijski prevodi v slovenščino, pridevniške tvorjenke na -ski, -ški, -čki in -cki, Primož Trubar, Jurij Dalmatin

Povzetek

V prispevku analiziramo najbolj produktiven tvorbeni model pridevniških tvorjenk v 16. stoletju: izpeljavo s priponskim obrazilom -ski in različicami -ški, -čki in -cki, ki se pripenjajo na enako besedotvorno podstavo. V biblijskih besedilih smo ugotavljali konkurenčna razmerja med njimi, razlikovanje med Trubarjem in Dalmatinom in razkrivali zapleteno problematiko oblikovanja knjižnih novotvorjenk v 16. stoletju.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Andreja Legan Ravnikar, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: andreja.legan-ravnikar@zrc-sazu.si

Literatura

DB 1578 = Jurij DALMATIN, 1578: BIBLIE, TV IE, VSIGA SVETIGA PISMA PERVI DEIL. Ljubljana.
DB 1584 [1968] = Jurij DALMATIN, 1584: BIBLIA, TV IE VSE SVETV PISMV STARIGA inu Noviga Teſtamenta. Wittenberg. Ljubljana, 1968.
DJ 1575 = Jurij DALMATIN, 1575: JESVS SIRAH. Ljubljana.
DPr 1580 = Jurij DALMATIN, 1580: SALOMONOVE PRIPVVISTI. Ljubljana.
JPo 1578 = Jurij JURIČIČ, 1578: POSTILLA. Ljubljana.
KB 1566 = Sebastijan KRELJ, 1566: OTROZHIA BIBLIA. Regensburg.
KPo 1567 = Sebastijan KRELJ, 1567: POSTILLA SLOVENSKA. Regensburg.
SJSPP 2001 = Majda MERŠE, France NOVAK, Francka PREMK, 2001: Slovar jezika slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja. Poskusni snopič.
TE 1555 = Primož TRUBAR, 1555: TA EVANGELI SVETIGA MATEVSHA. Tübingen.
TL 1561 = Primož TRUBAR, 1561: SVETIGA PAVLA DVA LISTY. Tübingen.
TL 1567 = Primož TRUBAR, 1567: SVETIGA PAVLA LYSTVVI. Tübingen.
TPs 1566 = Primož TRUBAR, 1566: Ta Celi Psalter Dauidou. Tübingen.
TT 1557 = Primož TRUBAR, 1557: TA PERVI DEILTIGA NOVIGA TESTAMENTA. Tübingen.
TT 1560 = Primož TRUBAR, 1560: TA DRVGI DEIL TIGA NOVIGA TESTAMENTA. Tübingen.
TT 1577 = Primož TRUBAR, 1577: NOVIGA TESTAMENTA PVSLEDNI DEIL. Tübingen.
TT 1581–82 = Primož TRUBAR, 1581–82: TA CELI NOVI TESTAMENT. Tübingen.
____________________
Kozma AHAČIČ, 2007: Zgodovina misli o jeziku in književnosti na Slovenskem: protestantizem. Zbirka linguistica et philologica 18. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Anton BAJEC, 1952: Besedotvorje slovenskega jezika. II Izpeljava slovenskih pridevnikov. III Zloženke. Ljubljana: SAZU, Razred za filološke in literarne vede.
Anton BREZNIK, 1982: Pogreški pri nekaterih priponah. Toporišič, Jože (ur.): Jezikoslovne razprave. Ljubljana: Slovenska matica. 335–341.
Helena DOBROVOLJC, 2005: Pravopisje na Slovenskem. Zbirka Lingua Slovenica. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Milena HAJNŠEK - HOLZ, Primož JAKOPIN, 1996: Odzadnji slovar slovenskega jezika po Slovarju slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: ZRC SAZU, SAZU.
Franc JAKOPIN, 1986: Jezikovna in pisna adaptacija imen v besedilih 16. stoletja. Dolinar, Darko (ur.): Družbena in kulturna podoba slovenske reformacije. Ljubljana: SAZU. 69–75.
Matija KASTELEC, Gregor VORENC, 1680–1710: DICTIONARIVM LATINOCARNIOLICVM. Obrnjena verzija slovarja: Jože Stabej. Ljubljana, 1997.
Jože KRAŠOVEC, 2007: SVETOPISEMSKA LASTNA IMENA: Fonetika, etimologija, prevajanje in transliteriranje. BIBLICAL PROPER NAMES: Phonetic, Etymology, Translation and Transliteration. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, SAZU.
Andreja LEGAN RAVNIKAR, 2001/02: Obredna terminologija v razvoju slovenskega knjižnega jezika (Od Brižinskih spomenikov do ustalitve enotne knjižne norme sredi 19. stoletja). Doktorska disertacija. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
– –, 2007a: Izpridevniški krščanski termini v knjižni normi do srede 19. stoletja. Jezikoslovni zapiski 13, 1/2. Torkar, Silvo (ur.), Furlan, Metka (ur.), Keber, Janez (ur.), Šivic-Dular, Alenka (ur.): Merkujev zbornik. 251–265.
– –, 2007b: Izsamostalniške krščanske terminološke tvorjenke v razvoju slovenskega knjižnega jezika. Slavistična revija 55/1–2. 191–209.
– –, 2007c: O konverziji kot postopku knjižne (terminološke) tvorbe pri slovenskih protestantskih piscih 16. stoletja. Riječ 13/2. Časopis za slavensku filologiju. Rijeka. 108–127.
Fran LEVEC, 1878: Die Sprache in Trubers »Matthäus«. Jahresbericht der StaatsOber-Realschule in Laibach. Laibach.
Martin LUTHER, 1545 [1974]: Biblia: Das ist die gantze Heilige Schrifft. Wittenberg. Transliterirana izdaja. Band 1–3. München, 1974.
Majda MERŠE, 1990: Jezikovne spremembe v Trubarjevih prevodih Nove zaveze. Razprave – Dissertationes XIII. Ljubljana: SAZU, Razred za filološke in literarne vede. 163–179.
– –, 2006: Trubar v Škrabčevem jezikoslovju. Toporišič, Jože (ur.): Škrabčeva misel V: zbornik s simpozija 2005. Nova Gorica: Frančiškanski samostan Kostanjevica. 49–69.
Majda MERŠE, Kozma AHAČIČ, Andreja LEGAN RAVNIKAR, Jožica NARAT, France NOVAK, Francka PREMK, 2006: Wortschatz der slowenischen Bibelübersetzungen des 16. Jahrhunderst. Krašovec, Jože (ur.), Merše, Majda (ur.), Rothe, Hans (ur.): Mathäus-Evangelium (1555). Paulus, Römerbrief (1560). Paulus-Briefe (1561, 1567). Psalter (1566). Neues Testament (1581–1582). Pentateuch (1578). Proverbia (1580). Kommentare. Biblia Slavica, Ser. 4, Südslavische Bibeln, Bd. 3). Paderborn [etc.]: F. Schöningh, 2006. [99]–325.
Majda MERŠE, France NOVAK, Francka PREMK, 2001: Slovar jezika slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja. Poskusni snopič. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Majda MERŠE, France NOVAK, Francka PREMK, 2001: Slovar jezika slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja: poskusni snopič. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Fran MIKLOŠIČ, 1875: Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen. Stammbildungslehre, II. Band. Wien.
Jožica NARAT, 2006: Sebastijan Krelj v Škrabčevih očeh. Toporišič, Jože (ur.): Škrabčeva misel V: zbornik s simpozija 2005. Nova Gorica: Frančiškanski samostan Kostanjevica. 71–77.
Martina OROŽEN, 1996: Poglavja iz zgodovine slovenskega knjižnega jezika (Od Brižinskih spomenikov do Kopitarja). Ljubljana: Filozofska fakulteta.
Maks PLETERŠNIK, 1894–1895: Slovensko-nemški slovar. Furlan, Metka (ur.): I/A–O. II/P–Ž. Transliterirana izdaja. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, ZRC SAZU.
Fran RAMOVŠ, 1924: Historična gramatika slovenskega jezika. II. Konzonantizem. Ljubljana.
Marko SNOJ, 2006: Slovar jezika Janeza Svetokriškega. I/A–O. II/P–Ž. Ljubljana: ZRC SAZU, SAZU, Razred za filološke in literarne vede.
Irena STRAMLJIČ BREZNIK, 1991: Izpridevniške modifikacijske tvorjenke v Pleteršnikovem slovarju. Prispevki iz slovenskega besedoslovja. Zora 7. Maribor: Slavistično društvo. 190–204.
Sveto pismo Stare in Nove zaveze. Slovenski standardni prevod iz izvirnih jezikov, 1997. 2. izdaja. Ljubljana: Svetopisemska družba Slovenije.
Stanislav ŠKRABEC, [1994–1998]: Jezikoslovna dela 1–4. Ur. Toporišič, Jože. Nova Gorica: Frančiškanski samostan Kostanjevica.
Jože TOPORIŠIČ, 1973: Stilna vrednost glasovnih, prozodijskih, (pravo)pisnih, morfemskih in naglasnih variant slovenskega knjižnega jezika. Slavistična revija 21/2, 217–263.
– –, 2000: Slovenska slovnica. Četrta, prenovljena in razširjena izdaja. Maribor: Založba Obzorja.
Ada VIDOVIČ MUHA, 1978: Merila pomenske delitve nezaimenske pridevniške besede. Slavistična revija 26/3. 253–276.
– –, 1986: Neglagolske tvorjenke v Trubarjevi Cerkovni ordningi. Pogorelec, Breda (ur.), Koruza, Jože (ur.): 16. stoletje v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Obdobja 6. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Znanstveni inštitut, Oddelek za slovanske jezike in književnosti. 349–374.
– –, 1992: Besedotvorna tipologija »novoslovenskega« gradiva pri Miklošiču. Toporišič, Jože (ur.), Logar, Tine (ur.), Jakopin, Franc (ur.): Miklošičev zbornik. Obdobja 13. Ljubljana: SAZU, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru. 173–191.
– –, 2000: Slovensko leksikalno pomenoslovje: govorica slovarja. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.
Objavljeno
2020-10-08
Kako citirati
Legan Ravnikar A. (2020). Pridevniške tvorjenke na -ski, -ški, -čki in -cki v Trubarjevih in Dalmatinovih prevodih biblijskih besedil. Slavia Centralis, 1(2), 53–66. Pridobljeno od https://journals.um.si/index.php/slaviacentralis/article/view/593
Rubrike
Articles

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)