Spletna slovenščina pri Slovencih v Nemčiji: jezikovne značilnosti objav na Facebooku

  • Saška Štumberger Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Ključne besede: Slovenci v Nemčiji, izseljevanje, družbena omrežja, strokovna leksika, knjižni jezik

Povzetek

V prispevku je na gradivu objav skupine Slovenci v Nemčiji na Facebooku analizirana spletna slovenščina Slovencev v Nemčiji. Člani skupine so pripadniki mlajše generacije, ki so se v Nemčijo preselili pred kratkim in pogosto izmenjujejo informacije o upravnih postopkih. Zaradi okoliščin sporočanja je v besedilih kot prevladujoča jezikovna zvrst predvidena raba knjižnega in pogovornega jezika ter z višjim deležem strokovne leksike s področja uprave.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Saška Štumberger, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: saska.stumberger@ff.uni-lj.si

Literatura

Elizabeta BERNJAK, 1998: Jezikovnosistemski razlogi primanjkljaja v slovensko-madžarskem jezikovnem stiku. Doktorska disertacija. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
Gregor CERAR, 2013: Eksodus Slovencev v države EU-ja, zlasti v Nemčijo. RTV SLO z dne 30. 7. 2013. Dostopno 8. 9. 2017 na http://www.rtvslo.si/slovenija/eksodus-slovencev-v-drzave-eu-ja-zlasti-v-nemcijo/314243.
Marjan DRNOVŠEK, 2003: Izseljevanje je rakrana na telesu našega naroda. Historični seminar 4: zbornik predavanj 2001–2003. 7–33.
Jurij PAVEL EMERŠIČ, 2008: Slovenski izseljenski duhovniki v primežu represivnih posegov »ljudske oblasti« s poudarkom na ozemlju Zvezne republike Nemčije. Magistrska naloga. Ljubljana: Teološka fakulteta. Dostopno 8. 9. 2017 na https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-9SDWVCW2.
Nataša GLIHA KOMAC idr., 2015: Koncept novega razlagalnega slovarja slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU. Dostopno 8. 9. 2017 na http://fran.si/179/novi-slovar-slovenskega-knjiznegajezika/datoteke/Potrjeni_koncept_NoviSSKJ.pdf.
Mija MICHELIZZA, 2015: Spletna besedila in jezik na spletu. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Jože PIRJEVEC, 1995: Jugoslavija. Nastanek, razvoj ter razpad Karadjordjevićeve in Titove Jugoslavije. Koper: Lipa.
Ingrid SLAVEC, 1982: Slovenci v Mannheimu. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani.
Gregor STEKLAČIČ, 2009: Slovensko izseljenstvo in zdomstvo v Nemčiji. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
Saška ŠTUMBERGER, 2007: Slovenščina pri Slovencih v Nemčiji. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete.
– –, 2015: Slowenen in Deutschland früher und heute: Geschichte der Migrationen und Leben in neuen Land. Südslawen und die deutschsprachige Kultur. Ur. Anetta Buras-Marciniak, Marcin Gołaszewski. Frankfurt am Main: P. Lang. 335–343.
– –, 2016: In tudi z mojim staršam se pogovarjam nemško, oni pa slovensko nazaj – da se najboljše zastopimo: izginjanje slovenščine v Nemčiji po osamosvojitvi leta 1991. Slovenščina danes, posebna številka revije Dialogi 52/7–8, 127–134.
Zvone ŠTRUBELJ, 2008: Pogum besede, Primož Trubar, 500 let: 1508–2008. Celovec: Mohorjeva družba.
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Berlinu: Število slovenskih državljanov v Nemčiji tudi v letu 2015 večje, Dostopno 6. 9. 2017 na http://www.berlin.embassy.si/index.php?id=936&tx_
ttnews%5Btt_news%5D=28036&cHash=2fe3ca6b758a6d19e71b6608505460d1.
Marijanca Ajša VIŽINTIN, 2016: Slovenski izseljenci in njihovi potomci v Nemčiji: dvajset let povezovanja slovenskih organizacij na posvetih. Dve domovini/Two Homelands 43. 157–170.
Objavljeno
2020-11-04
Kako citirati
Štumberger S. (2020). Spletna slovenščina pri Slovencih v Nemčiji: jezikovne značilnosti objav na Facebooku. Slavia Centralis, 11(2), 276–284. https://doi.org/10.18690/scn.11.2.276–284.2018
Rubrike
Articles