Dostopnost Ustave RS za ljudi z motnjami v duševnem razvoju – dileme in izzivi

  • Živa Jakšić Ivačič Študentska sekcija Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije
  • Barbara Kadunc Študentska sekcija Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije
  • Špela Mlakar Študentska sekcija Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije
  • Špela Schmid Študentska sekcija Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije
Ključne besede: Konvencija o pravicah invalidov, Ustava RS, lahko branje, lektorji, motnje v duševnem razvoju

Povzetek

Konvencija o pravicah invalidov zahteva, da so vse informacije dostopne invalidom v njim razumljivi obliki. Namen prispevka je evalvirati proces prirejanja Ustave Republike Slovenije v lahko berljivo in razumljivo obliko s poudarkom na udeležbi lektorjev z motnjami v duševnem razvoju. Štiri člene ustave smo priredile v dve obliki, pri preverjanju pa smo ugotovile, da si lektorji želijo vseh informacij, ki so v izvirnem besedilu člena, vendar v njim razumljivi obliki. Izrazili so željo, da bi ob prvi različici priredbe, zvesti izvirnemu besedilu, imeli tudi razlagalno različico.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Živa Jakšić Ivačič, Študentska sekcija Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: ziva.jaksic@gmail.com

Barbara Kadunc, Študentska sekcija Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: cnudak@gmail.com

Špela Mlakar, Študentska sekcija Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: spelaa.mlakar@gmail.com

Špela Schmid, Študentska sekcija Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: spela.manca@gmail.com

Literatura

Greet FREYHOFF idr., 1998: Make it Simple. Dostopno 12. 7. 2018 na http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1271&context=gladnetcollect.
Dragica HARAMIJA, Janja BATIČ, 2016: Celostno branje slikanic kot izhodišče za branje odraslih z motnjami v duševnem razvoju. Jezik in slovstvo 61/1, 35–45, 119–120.
– –, 2017: Lahko branje. Med didaktiko slovenskega jezika in poezijo: ob 80-letnici Jožeta Lipnika. Ur. Marko Jesenšek. Maribor: Univerzitetna založba. (Zora, 119). 296–314.
Dragica HARAMIJA idr., 2017: Lahko branje: končno poročilo. Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem: študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018. Maribor: Pedagoška fakulteta.
Informacije za vse. b. d. Dostopno 12. 7. 2018 na http://www.zveza-sozitje.si/modules/uploader/uploads/news/files_news/INFORMACIJE.pdf.
International Federation of Library Associations and Instituions, 2010: Guidelines for easy-to-read materials. Dostopno 12. 7. 2018 na https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/
professional-report/120.pdf
Tijana MANDIĆ, 1998: Komunikologija: psihologija komunikacije. Ljubljana: Glotta Nova.
Sabina PETEK, Nataša HITER RAVNJAK, 2017: Lahko branje za vse. BRALNA pismenost v predšolski vzgoji in izobraževanju. Ur. Dragica Haramija. Maribor: Univerzitetna založba Univerze.
Veronika ROT, 2018: Pogovor z vodjo projekta in direktorico zavoda Risa Tatjano Knapp. Dostopno 12. 7. 2018 na https://www.rtvslo.si/dostopno/clanki/999.
Cveto URŠIČ idr., 2015: Vodnik po pravicah invalidov. Dostopno 12. 7. 2018 na http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/invalidi_vzv/Vodnik_po_pravicah_invalidov.pdf.
Tomaž VEC, 2005: Komunikacija – umevanje sporazuma. Ljubljana: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše.
Nika VIZJAK, 2016: Priredbe leposlovja za otroke z motnjami sluha in govorno-jezikovnimi motnjami: magistrsko delo. Maribor.
Nina VOLČANJK, 2018: Učenje učenja govora in jezika pri učencih z motnjo v duševnem razvoju npr. u knjige v lahkem branju: magistrsko delo. Maribor.
Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (ZDVDTP). Ur. l. RS, št. 41/83. Dostopno 12. 7. 2018 na http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1866.
Zakon o ratifikaciji konvencije o pravicah invalidov in izbirnega protokola h konvenciji o pravicah invalidov /mkpi/. Ur. l. RS, št. 37 (15. 4. 2008). Dostopno 12. 7. 2018 na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/86045.
Zoran SMILJANIĆ, 2011: Ilustrirana ustava Republike Slovenije (v stripu). Dostopno 12. 7. 2018 na http://www.us-rs.si/strip/.
Objavljeno
2020-11-04
Kako citirati
Jakšić Ivačič Živa, Kadunc B., Mlakar Špela, & Schmid Špela. (2020). Dostopnost Ustave RS za ljudi z motnjami v duševnem razvoju – dileme in izzivi. Slavia Centralis, 11(2), 263–275. https://doi.org/10.18690/scn.11.2.263–275.2018
Rubrike
Articles