Uresničevanje dvojezičnega izobraževanja gluhih otrok v slovenskem šolskem sistemu

  • Matic Pavlič Center za razvoj slovenskega znakovnega jezika, Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije
Ključne besede: slovenski znakovni jezik, izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, usvajanje jezika, dvojezičnost, polžev vsadek, inkluzija

Povzetek

Pristopi k izobraževanju gluhih otrok se razlikujejo glede na učni jezik in vključenost v večinsko okolje. Slovenski izobraževalni sistem ne omogoča vsem gluhim otrokom zadostnega stika s polno zaznavnim jezikom, da bi lahko nemoteno usvojili prvi jezik, v literaturi pa se premalo poudarja nova spoznanja o dvojezičnem oziroma dvomodalnem usvajanju znakovnega in govornega jezika. Oboje predstavlja ta članek, ki se zavzema za popolno uresničitev dvojezičnega izobraževanja gluhih in podaja razloge za tak pristop.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Matic Pavlič, Center za razvoj slovenskega znakovnega jezika, Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: mato.pavlic@gmail.com

Literatura

Jasna BAUMAN, Veronika CIGLAR, Darja HOLEC, Matjaž JUHART, Damjana KOGOVŠEK, Stane KOŠIR, Marjetka KULOVEC, Martina OZBIČ, Petra REZAR, Andreja ŽELE, 2009: Stanje slovenskega znakovnega jezika: ekspertiza. Ljubljana: Zavod združenje tolmačev slovenskega znakovnega jezika.
Partick BOUDREAULT, Rachel I. MAYBERRY, 2006: Grammatical processing in American Sign Language: Age of first-language acquisition effects in relation to syntactic structure. Language and Cognitive Processes 21, 608–635.
Irena DORNIK, 2009: Bralna pismenost pri gluhih mladostnikih. Magistrsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani.
Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, 1994. Uradni list RS 33/1994.
Marcel R. GIEZEN, 2011: Speech and sign perception in deaf children with cochlear implants. Dissertation. Utrecht.
Barbara HÖHLE, 2009: Bootstrapping mechanisms in first language acquisition. Linguistics 47, 359–382.
James R. HURFORD, 1991: The evolution of the critical period for language acquisition. Cognition 40, 159–201.
Naita ISRAELITE, Janet OWER, Gayle GOLDSTEIN, 2002: Hard-of-hearing adolescents and identity construction: Influences of school experiences, peers and teacher. Journal of Deaf Studies and Deaf Education 7, 134–148.
Stane KOŠIR, 1999: Sluh: naglušnost in gluhost. Ljubljana: Zveza gluhih in naglušnih Slovenije.
Dušan KUHAR, 1993: Pogovori s starši gluhih in naglušnih otrok. Ljubljana: Dan.
– –, 2001a: Dileme pri integraciji gluhih in naglušnih otrok – dve plati iste medalje. Cogito 7, 95–99.
– –, 2001b: Dopustimo gluhim otrokom, da so samo otroci, in gluhim staršem, da so samo starši. Cogito 7, 86–91
Marjetka KULOVEC, 1998: Dvojezično izobraževanje v 3. razredu osnovne šole ZGN Ljubljana. Cogito 4, 24–27.
– –, 2001: Dvojezično izobraževanje v predšoli in osnovni šoli ZGN Ljubljana. Cogito 7, 20–25.
Kurikulum za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke, 2006. Uradni list RS 96/2006.
Alenka LEVEC, 1997: Mednarodna konferenca o dvojezičnem izobraževanju gluhih otrok na Slovaškem. Cogito 3, 96–103.
Marc MARSCHARK, Peter HAUSER, 2012: How Deaf Children Learn. New York: Oxford University Press.
Rachel I. MAYBERRY, 1993: First-language acquisition after childhood differs from second-language acquisition: The case of American Sign Language. Journal of Speech and Hearing Research 36, 1258–1270.
– –, 2007: When timing is everything: Age of first language acquisition effects on second-language learning. Applied Psycholinguistics 28/3, 537–549.
– –, 2010: Early Language Acquisition and Adult Language Ability: What Sign Language reveals about the Critical Period for Language. Oxford Handbook of Deaf Studies, Language and Education 2. Oxford: Oxford University Press. 281–291.
Rachel I. MAYBERRY, Elizabeth LOCK, Hena KAZMI, 2002: Linguistic ability and early language exposure. Nature 417, 38.
Jacques MEHLER, Peter JUSCZYK, Ghislaine LAMBERTZ, Nilofar HALSTED, Josiane BERTONCINI, Claudine AMIEL-TISON, 1988: A precursor of language acquisition in young infants. Cognition 29, 143–178.
Meri MODERNDORFER, 1989: Totalna komunikacija. O tematiki totalne komunikacije inorganiziranje gluhih in naglušnih danes in jutri. Ur. Z. Juras. Ljubljana: Zveza društev slušno prizadetih Slovenije. 123–129.
Elissal NEWPORT, 1990: Maturational constraints on language learning. Cognitive Science 14, 11–28.
Magda NIKOLARAIZI, 2000: The need for specialist training in the education of deaf children in Greece: Listening to teachers’ perceptions. Mediterranean Journal of Educational Studies 5, 19–38.
Matic PAVLIČ, 2016: Kako otrok z okvaro sluha usvoji jezik: priročnik za starše in strokovne delavce. Ljubljana: Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije.
Ajda PFIFER, 2016: Zgodnji dostop do znakovnega jezika in jezikovna kompetentnost gluhih otrok. Doktorsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.
Posebni program vzgoje in izobraževanja, 2005. Uradni list RS 102/2005 in 15/2014.
Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami, 2013. Uradni list RS 88/2013.
Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami, 2014. Uradni list RS 82/2014.
Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, 2013. Uradni list RS 88/2013.
Prilagojeni izobraževalni program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom, 2003. Uradni list RS 100/2003 in 17/2013.
Prilagojeni program devetletne osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne, 2003. Uradni list RS 100/2003, 17/2013 in 14/2014.
Naja F. RAMIREZ, Amy M. LIEBERMAN, Rachel I. MAYBERRY, 2013: The initial stages of language acquisition begun in adolescence: When late looks early. Journal of Child Language 40/2, 391–414.
Jerome D. SCHEIN, Marcus T. DELK, 1974: Deaf Population of the United States. Silver Spring, Maryland: National Association of the Deaf.
Brigita URH, 1996: Dvojezično šolanje gluhih v ZUSGM Ljubljana. Cogito 2, 22–24.
Zakon o gimnazijah, 2007. Uradni list RS 1/2007.
Zakon o maturi, 2007. Uradni list RS 1/2007.
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 2007. Uradni list RS 16/2007 – uradno prečiščeno besedilo, 36/2008, 58/2009, 64/2009 – popr., 65/2009 – popr., 20/2011, 40/2012 – ZUJF, 57/2012 – ZPCP-2D, 47/2015, 46/2016 in 49/2016 – popr.
Zakon o osnovni šoli, 2006. Uradni list RS 81/2006 – uradno prečiščeno besedilo, 102/2007, 107/2010, 87/2011, 40/2012 – ZUJF, 63/2013 in 46/2016 – ZOFVI-K.
Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju, 1996. Uradni list RS 12/1996, 44/2000, 86/2004, 79/2006-ZPSI-1.
Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika, 2002. Uradni list RS 96/2002.
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011. Uradni list RS 58/2011, 40/2012 – ZUJF in 90/2012.
Zakon o vrtcih, 2005. Uradni list RS 100/2005 – uradno prečiščeno besedilo, 25/2008, 98/2009 – ZIUZGK, 36/2010, 62/2010 – ZUPJS, 94/2010 – ZIU, 40/2012 – ZUJF in 14/2015 – ZUUJFO.
Objavljeno
2020-11-04
Kako citirati
Pavlič M. (2020). Uresničevanje dvojezičnega izobraževanja gluhih otrok v slovenskem šolskem sistemu. Slavia Centralis, 11(2), 251–262. https://doi.org/10.18690/scn.11.2.251–262.2018
Rubrike
Articles