Normativni opis in jezikovna standardizacija v aktualnem jezikovnopolitičnem okviru – dokumenti in realnost

  • Helena Dobrovoljc Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
Ključne besede: jezikovna standardizacija, normiranje, jezikovna politika, pravopis

Povzetek

V prispevku je pozornost usmerjena v problematiko jezikovne standardizacije oziroma njene faze, ki jo je treba vedno pogosteje posodabljati – jezikovne kodifikacije. Predstavljene so teoretske smernice in prikazana je kronologija normativistične dejavnosti na Slovenskem v 20. stoletju. Podrobneje je predstavljena sodobna jezikovna politika, ki kljub izkazanim interesom javnosti, potrebam pišočih, šolnikov, ne nameni temu področju pozornosti in financiranja, in to ne glede na obvezujoče dokumente, kot sta npr. Resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018 in Akcijski načrt za jezikovno opremljenost, ki jih ministrstvo za kulturo oziroma služba za jezik redno naročata pri ekspertih, a jih ne udejanita.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Helena Dobrovoljc, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: helena.dobrovoljc@zrc-sazu.si

Literatura

Kozma AHAČIČ idr., 2017a: Ciljni raziskovalni projekt Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov: raziskovalno poročilo. Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, idr. Dostopno 22. 7. 2018 na https://isjfr.zrc-sazu.si/sites/default/files/raziskovalno_porocilo_28_11_2017.pdf.
– –, 2017b: Jeziki v Sloveniji in slovenščina zunaj nje: anketni vprašalnik. Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, idr. Dostopno 22. 7. 2018 na https://isjfr.zrc-sazu.si/sites/default/files/anketni_vprasalnik_1_kod_0.pdf.
ANJI 2015 = Akcijski načrt za jezikovno izobraževanje. Dostopno 22. 7. 2018 na http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/raziskave-analize/slovenski_jezik/Akcijska_nacrta/ANJI.pdf.
ANJO 2014 = Akcijski načrt za jezikovno opremljenost. Dostopno 22. 7. 2018 na http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/raziskave-analize/slovenski_jezik/Akcijski_nacrt_za_jezikovno_opremljenost_javna_razprava_popravljeno2.pdf.
Anton BAJEC, 1960/61: Kakšen bi bil idealni slovenski knjižni jezik. Jezik in slovstvo 6/3, 91–96.
Helena DOBROVOLJC, 2004: Pravopisje na Slovenskem. Ljubljana: ZRC SAZU.
– –, 2013: Smernice jezikovne standardizacije v teoriji, izročilu in praksi. Družbena funkcijskost jezika. Ljubljana: Znanstvena založba FF. (Obdobja, 32). 93–99.
– –, 2014: Normativna informacija v slovarju. Jezikoslovni zapiski 20/1, 43–57.
Helena DOBROVOLJC, Aleksandra BIZJAK KONČAR, 2013: Slovenski pravopisi in vprašanje normativnih pristojnosti. Slovenski jezik – Slovene linguistic studies 9, 111–126.
– –, 2015: Pravopisno slovaropisje na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Slavia Centralis 8/1, 34–50.
Helena DOBROVOLJC, Nataša JAKOP, 2011: Sodobni pravopisni priročnik med normo in predpisom. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC.
William J. FRAWLEY, 2003: International Encyclopedia of Linguistics. New York: Oxford University Press.
Paul L. GARVIN, 1993: A conceptual framework fort he study of language standardization. International Journal of the Sociology of Language, 37–54.
Einar HAUGEN, 1966: Language conflict ang language planning. The case of modern Norwegian. Cambridge Mass.: Harvard University Press.
Jurij HEIDENREICH, 1937: Spisovné jazyky v Jugoslavii. Přegled soudobého vývoje. Zvláštni otisk z knihy Slovanské spisovné jazyky v době přítomné. Praga. 1–33.
Alexandra JAFFE, 2000: Introduction: Non-standard orthography and non-standard speech. Journal of Sociolinguistics 4, 497–513.
Marta KOCJAN BARLE, 2002: Slovenski pravopis 2001 med znanostjo in (ne)uporabnostjo. Nova revija, Forum, 11–25.
Tomo KOROŠEC, 2003: Soočenje jezikoslovnih nazorov. Slavistična revija 51/2, 113–114.
Simon KREK, 2013: Ali je pilot v letalu?: slovenski pravopis. Pogledi: umetnost, kultura, družba 4/4 (27. feb. 2013), 10–11.
– –, 2014: Pravopisna komisija: grške smokvice ali cesarstvo čutil? Dostopno 22. 7. 2018 na http://www.simonkrek.si/blog/blog_smokvice.html.
Dick LEITH, 1983: A Social History of English. London: Routledge and Kegan Paul.
Vilem MATHESIUS, 1929: Functional linguistics, Praguiana, Some Basic and Less known Aspects of Prague Linguistics School. Ur. J. Vachek. John Benjamins Publisching company. 137–138.
James MILROY, 2001: Language ideologies and the consequences of standardization. Journal of Sociolinguistics 5/4, 530–555.
NPK 2018–2025 = Nacionalni program za kulturo 2018–2025. Dostopno 22. 7. 2018 na http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Fotogalerija/2017/8-avgust/NPK_2018-25_za_javno_razpravo.pdf.
ReNPJP14–18 = Resolucija o Nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018. Dostopno 22. 7. 2018 na http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Zakonodaja/2013/Resolucija_-_sprejeto_besedilo__15.7.2013_.pdf.
Mark SEBBA, 2007: Spelling and society. The culture and politics of orthography around the World. Cambridge: Cambridge University Press.
Cvetka ŠERUGA PREK, 2002: Izgovorni in naglasni problemi Slovenskega pravopisa 2001. Nova revija, Forum, 26–30.
SP 1899 = Slovenski pravopis. Sestavil Fr. Levec. Dunaj: Cesarsko kraljeva zaloga šolskih knjig.
SP 1920 = Slovenski pravopis. Sestavil dr. A. Breznik. Ljubljana: Jugoslovanska knjigarna.
SP 1935 = Slovenski pravopis. Ljubljana: Izdalo in založilo Znanstveno društvo.
SP 1950 = Slovenski pravopis. Ljubljana: SAZU – Državna založba Slovenije.
SP 1962 = Slovenski pravopis. Ljubljana: SAZU – Državna založba Slovenije.
SP1P 1990 = Slovenski pravopis 1 – Pravila. Ljubljana: SAZU – Državna založba Slovenije.
SP 2001 (22003) = Slovenski pravopis. Ljubljana: SAZU – ZRC SAZU – Založba ZRC.
Jakob ŠOLAR, 1967: Anton Breznik, Življenje besed. 7–74.
Karel ŠTREKELJ, 1911: O Levčevem slovenskem pravopisu in njega kritikah. Opomnje o slovenskem glasoslovju in rabi nekaterih oblik in besed. Ljubljana: Samozaložba.
Jože TOPORIŠIČ, 1978: Problemi norme in kodifikacije v slovenskem knjižnem jeziku. Glasovna in naglasna podoba slovenskega jezika. Maribor: Založba Obzorja. 328–338.
Urban VEHOVAR, Jernej TIRAN, 2016: Oris izbranih kazalnikov retradicionalizacije slovenske družbe. Družboslovne razprave 32/83, 85–107.
Tina LENGAR VEROVNIK, 2004: Norma knjižne slovenščine med kodifikacijo in jezikovno rabo v obdobju 1950–2001. Družboslovne razprave 20/46–47, 241–258.
Ada VIDOVIČ MUHA, 1996: Razvojne prvine normativnosti slovenskega knjižnega jezika. Jezik in čas. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete. 15–40.
– –, 2003: Kaj je novega v knjižnem jeziku? – Ob izidu Slovenskega pravopisa. Slavistična revija 51/2, 117–122.
Objavljeno
2020-11-04
Kako citirati
Dobrovoljc H. (2020). Normativni opis in jezikovna standardizacija v aktualnem jezikovnopolitičnem okviru – dokumenti in realnost. Slavia Centralis, 11(2), 200–223. https://doi.org/10.18690/scn.11.2.200–223.2018
Rubrike
Articles

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)