Pravorečna problematika s splošnoslovaropisnega vidika

  • Tanja Mirtič Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
Ključne besede: splošni razlagalni slovar, pravorečje, govorjeni knjižni jezik, metoda anketiranja, pravorečni priročnik

Povzetek

Namen prispevka je v glavnih obrisih prikazati pravorečne podatke v splošnem razlagalnem slovarju, obenem pa na podlagi analize izsledkov anketne raziskave ugotoviti potrebo po pravorečnem priročniku med zaposlenimi v medijih, gledališčih in filmski produkciji ter osvetliti najpomembnejše problemske sklope slovenskega pravorečja s stališča respondentov. V zadnjem delu prispevka je opozorjeno na primanjkljaj temeljnih raziskav govorjene knjižne slovenščine in pomembnost rednega spremljanja in zbiranja pravorečnih težav splošnih jezikovnih uporabnikov in strokovnjakov, ki se poklicno ukvarjajo z govorjenim knjižnim jezikom, izpostavljena pa je tudi potreba po premišljeno izdelanem korpusu, ki bi omogočal zanesljive pravorečne analize.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Tanja Mirtič, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: tmirtic@zrc-sazu.si

Literatura

Kozma AHAČIČ idr., 2017a: Ciljni raziskovalni projekt Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov: raziskovalno poročilo. Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, idr. Dostopno 22. 7. 2018 na https://isjfr.zrc-sazu.si/sites/default/files/raziskovalno_porocilo_28_11_2017.pdf.
– –, 2017b: Jeziki v Sloveniji in slovenščina zunaj nje: anketni vprašalnik. Ljubljana: ZRC
SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, idr. Dostopno 22. 7. 2018 na https://isjfr.zrc-sazu.si/sites/default/files/anketni_vprasalnik_1_kod_0.pdf.
Andrej ANATOL’EVIČ ZALIZNJAK 1977: Grammatičeskij slovar’ russkogo jazyka: Slovoizmenenie. Moskva.
Světla ČMEJRKOVÁ, Lucie JÍLKOVÁ, Petr KADERKA, 2004: Mluvená čeština v televizních debatách: korpus DIALOG. Slovo a slovesnost 65/4, 243–270.
Janez DULAR, 2003: Pravopisni kompromis ali kompromisni pravopis? Slavistična revija 51/2, 123‒126.
eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika, 3. izdaja. Dostopno 21. 12. 2017 na www.fran.si.
Nataša GLIHA KOMAC idr., 2015: Koncept novega razlagalnega slovarja slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša. Dostopno 21. 12. 2017 na http://www.fran.si/.
Jiřina HŮRKOVÁ, 1995: Česká výslovnostní norma. Praga: Scientia.
Peter JURGEC, 2004: Fonologija v slovarju novejšega besedja. Jezikoslovni zapiski 10/2, 89‒101.
Kapitoly z koncepce 2016: Kapitoly z koncepce akademického slovníku současné češtiny.
Ústav pro jazyk český AV ČR. Praga.
Ábel KRÁL, 2016: Pravidlá slovenskej výslovnosti. Martin: Matica slovenská.
Domen KRVINA, 2017: Sprotni slovar slovenskega jezika 2014‒2017. Dostopno 21. 12. 2017 na www.fran.si.
Tina LENGAR VEROVNIK, 2015: Pravorečje v pravopisnem slovarju in ob njem. Pravopisna razpotja. Razprave o pravopisnih vprašanjih. Ur. Helena Dobrovoljc in Tina Lengar Verovnik. Ljubljana: Založba ZRC. 95‒107.
Tanja MIRTIČ, 2014: Glasoslovni in oblikoslovni podatki v splošnem razlagalnem slovarju.
Slavia Centralis 7/2, 86–89.
‒ ‒, 2015: Pregibnostno-naglasni vzorci knjižne slovenščine. Doktorska disertacija. Ljubljana.
Andrej PERDIH, 2009: Strokovni posvet o novem slovarju slovenskega jezika, 23. in 24.
oktober 2008. Ur. Andrej Perdih. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
‒ ‒, 2016: Splošni razlagalni slovarji slovanskih jezikov. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Poskusni snopič, 1964: Slovar slovenskega knjižnega jezika. Poskusni snopič. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik SAZU.
Lara REBRICA, 2004: Besedni atlas za domače živali (BADŽ). 2. zvezek: Mačka in pes. Diplomsko delo. Ljubljana.
Jakob RIGLER, 1976: Pravopis in pravorečje v slovarju. Naši razgledi 25/1, 13.
Slovenska krajevna imena 1985: Slovenska krajevna imena. Franc Jakopin idr. Ur. Meta Sluga. Ljubljana: Cankarjeva založba.
SNB 2012: Slovar novejšega besedja. Dostopno 21. 12. 2017 na www.fran.si.
SP 2001: Slovenski pravopis. Dostopno 19. 12. 2017 na www.fran.si.
Splošne informacije 1981: Splošne informacije za redaktorje SSKJ. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik SAZU, Leksikološka sekcija, tipkopis.
SSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika. Dostopno 18. 12. 2017 na www.fran.si.
Cvetka ŠERUGA PREK, Emica ANTONČIČ, 2003: Slovenska zborna izreka. Priročnik z vajami za javne govorce (knjiga in zvočna zgoščenka). Maribor: Aristej.
Rastislav ŠUŠTARŠIČ, 2013: Tonski potek in mesto jedra v dopolnjevalnih vprašanjih v slovenščini: ponazoritev s primeri iz govornega korpusa Gos (vprašanja z zaimkom kaj).
Aktualna vprašanja slovanske fonetike. Ur. Hotimir Tivadar. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 25–33.
Hotimir TIVADAR, 2003: Govorjena podoba slovenskega knjižnega jezika ‒ pravorečni vidik. Magistrsko delo. Ljubljana, Praga.
‒ ‒, 2015a: Variantnost v prihodnjem slovenskem pravopisu (s poudarkom na pravorečju). Pravopisna razpotja. Razprave o pravopisnih vprašanjih. Ur. Helena Dobrovoljc in Tina Lengar Verovnik. Ljubljana: Založba ZRC. 109‒121.
‒ ‒, 2015b: Vloga pravorečja in njegovo poučevanje v slovenskem osnovno- in srednješolskem izobraževanju. Jezik in slovstvo 60/3–4, 161‒172.
‒ ‒, 2016: Slovenska fonetika za tuje študentke in študente. Drugačnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. 52. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 4.‒15. 7. 2016. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 111‒116.
Peter WEISS, 2009: Oblikoslovni podatki v slovenskem narečnem slovarju. Slovenska narečja med sistemom in rabo. Ur. Vera Smole. Ljubljana: Oddelek za slovenistiko, Center za
slovenščino kot drugi/tuji jezik: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 255–268.
_____________________________________________________________________________________
http://ujc.dialogy.cz/
http://monolog.dialogy.org/
https://dvucs.ff.cuni.cz/
https://svetovalnica.zrc-sazu.si/category/31/glasoslovje
http://www.drustvo-napovedovalcev.si/
http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/
http://www.korpus-gos.net/
http://www.gigafida.net/
Objavljeno
2020-11-04
Kako citirati
Mirtič T. (2020). Pravorečna problematika s splošnoslovaropisnega vidika. Slavia Centralis, 11(2), 172–184. https://doi.org/10.18690/scn.11.2.172–184.2018
Rubrike
Articles

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)