Zavest dijakov o jezikovni zvrstnosti in vlogah knjižnega jezika

  • Jerca Vogel Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Ključne besede: zvrstnost jezika, knjižni jezik, vloge jezika, pouk slovenščine

Povzetek

Obravnava identitetne vloge jezika v šoli in v njenem okviru različnih jezikovnih zvrsti je pri pouku slovenščine v zadnjih dvajsetih letih doživela le malo sprememb. Na podlagi jezikoslovnih ugotovitev o neskladju med uveljavljeno teorijo zvrstnosti in jezikovno prakso smo v anketi dijakom zastavili vprašanja, kako razumejo pojem knjižni jezik, kakšne so njihove izkušnje z njegovo rabo in v katerih govornih položajih je raba knjižnega jezika po njihovem mnenju nujna.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Jerca Vogel, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: jerca.vogel@ff.uni-lj.si

Literatura

Kozma AHAČIČ idr., 2017a: Ciljni raziskovalni projekt Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov: raziskovalno poročilo. Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, idr. Dostopno 22. 7. 2018 na https://isjfr.zrc-sazu.si/sites/default/files/ raziskovalno_porocilo_28_11_2017.pdf.
– –, 2017b: Jeziki v Sloveniji in slovenščina zunaj nje: anketni vprašalnik. Ljubljana: ZRC
SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, idr. Dostopno 22. 7. 2018 na https://isjfr. zrc-sazu.si/sites/default/files/anketni_vprasalnik_1_kod_0.pdf.
Simona BERGOČ, 2010: Slovenščina med Balkanom in Evropo. Koper: Univerzitetna založba Annales.
Maja BITENC, 2016: Z jezikom na poti med Idrijskim in Ljubljano. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
Howard GILES, Peter F. POWESLAND, 1975: Speech Style and Social Evaluation. London, New York, San Francisco: Academic Press.
Michael A. K. HALLIDAY, 1994: An Introduction to Functional Grammar. London: Arnold.
Roman JAKOBSON, 1996: Lingvistični in drugi spisi. Ljubljana: Inštitut za humanistične študije.
Monika KALIN GOLOB, 2009: Razpadajoči modeli: pogovorne zvrsti na javni prireditvi. Slovenska narečja med sistemom in rabo. Ur. Vera Smole. Ljubljana: Filozofska fakulteta. (Obdobja, 26). 519–525.
Claire KRAMSCH (ur.), 2003: Language Acquisition and Language Socialization: Ecological
Perspectives (Advances in Applied Linguistics). London, New York: Continuum International Publishing Group.
Irena KRAPŠ VODOPIVEC, 2010: Besedilna zmožnost med šolsko prakso in sporazumevalno resničnostjo. Sodobna pedagogika 1, 242–260.
Martina KRIŽAJ ORTAR, Marja BEŠTER, 1995/96: Prenova jezikovnega pouka pri predmetu slovenski jezik. Jezik in slovstvo 1/2, 5–16.
Olga KUNST GNAMUŠ, 1992: Sporazumevanje in spoznavanje jezika. Ljubljana: DZS.
Stephen LARRE, 2009: English as a second dialect: A Handbook for teachers. Victoria: University of Victoria.
Jay L. LEMKE, 2003: Language acqisiton and Idnetity: Multiple time scales in the social ecology of learning. Language Acquisition and Language Socialization: Ecological Perspectives. Ur. Clair Kramsch. London, New York: Continuum International Publishing Group.
Vesna MIKOLIČ, 1999/2000: Povezanost narodne in jezikovne zavesti. Jezik in slovstvo 45/1, 173–185.
Mojca POZNANOVIČ JEZERŠEK idr., 2008: Učni načrt. Slovenščina: gimnazija: splošna, klasična, strokovna gimnazija. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
Andrej E. SKUBIC, 1995: Klasifikacija funkcijske zvrstnosti in pragmatična definicija funkcije. Jezik in slovstvo 40/5, 155–168.
– –, 2003: Sociolekti od izraza do pomena: kultiviranost, obrobje in eksces. Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na Slovenskem. Ur. Erika Kržišnik. Ljubljana: Filozofska fakulteta. (Obdobja, 22). 297–319.
– –, 2005: Obrazi jezika. Ljubljana: Študentska založba.
Vera SMOLE, 2009: Pomen in vloga slovenskih narečij danes. Slovenska narečja med sistemom in rabo. Ur. Vera Smole. Ljubljana: Filozofska fakulteta. (Obdobja, 26). 558–563.
Dubravko ŠKILJAN, 1999: Javni jezik. Ljubljana: Studia humanitatis.
Jože TOPORIŠIČ, 2000: Slovenska slovnica. Maribor: Založba Obzorja.
Mirjana ULE NASTRAN, 2000. Sodobne identitete v vrtincu diskurzov. Ljubljana: znanstveno in publicistično središče.
– –, 2005: Psihologija komuniciranja. Ljubljana: FDV.
Jerca VOGEL, 2014: Jezikovna kulturna zavest pri pouku maternega jezika. Jezik in slovstvo 59/4, 3–14.
– –, 2015: Modeli jezikovnega pouka pri predmetu slovenščina od leta 1990 do danes. Jezik in slovstvo 60/3–4, 173–184.
– –, 2017a: Refleksija o nekim temeljnim didaktičkim načelima nastave slovenskoga kao prvog jezika. Nove smjernice u odgoju i obrazovanju/znanstveni prinosi Dragutina Rosandića. Ur.
Jasminka Brala-Mudrovčić. Univerza v Zadru, Gospič. 213–226.
– –, 2017b: Pojmovanje jezikovne zvrstnosti pri pouku slovenščine v gimnazijah med teorijo in prakso. Jezik in slovstvo 62/4, 17–30.
Objavljeno
2020-11-03
Kako citirati
Vogel J. (2020). Zavest dijakov o jezikovni zvrstnosti in vlogah knjižnega jezika. Slavia Centralis, 11(2), 74–92. https://doi.org/10.18690/scn.11.2.74–92.2018
Rubrike
Articles