Raba jezika v upravnih postopkih – med teorijo in prakso

  • Polonca Kovač Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo
Ključne besede: jezik, upravni postopek, varstvo pravic, procesno pravo, upravna praksa

Povzetek

Jezik je pomembna prvina tudi za varstvo pravic strank, saj je že ustavno zagotovljeno posebno varstvo pripadnikov italijanske in madžarske manjšine, invalidov in tujcev oziroma vseh strank v upravnih razmerjih. Prispevek je osredotočen na študijo razsežnosti regulacije rabe jezika v upravnih postopkih kot temeljnem procesu dela v javni upravi. Rezultati analize upravne prakse po različnih virih (judikatura, analize Ministrstva za javno upravo /MJU/, portal Upravna svetovalnica in anketa med načelniki upravnih enot) kažejo, da pri izvajanju splošne (zlasti Zakon o splošnem upravnem postopku /ZUP/) in področne zakonodaje pretežno ne prihaja do težav, razen na področju tujcev. Zato za v prihodnje predlagam le nomotehnične izboljšave, v ostalem pa usmerjeno in sistemsko skrb za jezikovne pravice z ozaveščanjem uradnih oseb in splošne javnosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Polonca Kovač, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: polonca.kovac@fu.uni-lj.si

Literatura

Kozma AHAČIČ idr., 2017a: Ciljni raziskovalni projekt Jezikovna politika Republike Slovenije
in potrebe uporabnikov: raziskovalno poročilo. Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, idr. Dostopno 22. 7. 2018 na https://isjfr.zrc-sazu.si/sites/default/files/raziskovalno_porocilo_28_11_2017.pdf.
Jean-Bernard AUBY (ur.), 2014: Codification of Administrative Procedure. Bruselj: Bruylant.
Jakša BARBIĆ (ur.), 2013: Jezik u pravu. Zagreb: HAZU.
Nataša GLIHA KOMAC, Polonca KOVAČ (ur.), 2018: Pravna ureditev in programski dokumenti o jezikovni rabi in praksah jezikovnih uporabnikov v Republiki Sloveniji in uporabnikov slovenskega jezika v sosednjih državah in po svetu. Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Založba ZRC. Dostopno 4. 7. 2018 na https://zalozba.zrc-sazu.si/sites/default/files/pravne_podlage.pdf.
Rupko GODEC (ur.), 1993: Upravni zbornik. Ljubljana: Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.
Božo GRAFENAUER, Janez BREZNIK, 2009: Upravno pravo, procesni del, Upravni postopek in upravni spor. Ljubljana: GV.
Carol HARLOW, Richard RAWLINGS, 2014: Process and Procedure in EU Administration. Oxford, Portland: Hart.
Tone JEROVŠEK, Polonca KOVAČ, 2017: Upravni postopek in upravni spor. Ljubljana: Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani.
Tone JEROVŠEK, Gorazd TRPIN (ur.), 2004: Zakon o splošnem upravnem postopku s komentarjem. Ljubljana: Nebra in Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.
Erik KERŠEVAN, Vilko ANDROJNA, 2017: Upravno procesno pravo. Ljubljana: GV.
Neža KOGOVŠEK ŠALAMON, Katja SIMONČIČ, 2015: Učinkovita interpretacija načela varstva pravic strank v upravnem postopku. Javna uprava 51/3–4, 73–94.
Polonca KOVAČ, 2017: Problematika rabe jezika v upravno-sodni praksi: priporočila za jezikovno politiko. Teorija in praksa 54/3, 531–551.
– – (ur.), 2015: Upravno-procesne dileme o rabi ZUP 3. Ljubljana: Uradni list RS.
Janez KRANJC, 1998: Slovenščina kot uradni jezik (zgodovinski vidiki). Zbornik znanstvenih raziskav LVIII, 167–188.
Matevž KRIVIC, 2010: Varstvo ustavnih pravic v upravnih zadevah – Po izkušnjah pri zastopanju tujcev. XVII. dnevi slovenske uprave, zbornik. Ljubljana: Fakulteta za upravo.
Ministrstvo za javno upravo (MJU), 2018. Služba za lokalno samoupravo. Dostopno 4. 7. 2018 na http://www.mju.gov.si/si/lokalna_samouprava/; Inšpektorat RS za javni sektor, dostopno 4. 7. 2018 na http://www.mju.gov.si/si/o_ministrstvu/inspektorat_za_javni_sektor_organ_v_sestavi/letna_porocila_ijs/;http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/JAVNA_UPRAVA/IJU/Nadzori_s_podrocja_dvojezicnosti.pdf.
Služba Vlade RS za zakonodajo (SVZ), 2008. Nomotehnične smernice. Ljubljana: Uradni list RS. Dostopno 4. 7. 2018 na http://www.svz.gov.si/fileadmin/svz.gov.si/pageuploads/Dokumenti/Nomotehnicne_smer.pdf.
Lovro ŠTURM, Franc ARHAR (ur.), 2011: Komentar Ustave RS. Dopolnitev – A. Brdo: Fakulteta za državne in evropske študije.
Upravna svetovalnica (US), 2017. Dostopno 15. 9. 2017 na http://www2.fu.uni-lj.si/mediawiki/index.php?title=Glavna_stran.
Ustavno sodišče RS, 2018. Dostopno 4. 7. 2018 na http://www.us-rs.si/odlocitve/vse-odlocitve/.
Objavljeno
2020-11-03
Kako citirati
Kovač P. (2020). Raba jezika v upravnih postopkih – med teorijo in prakso. Slavia Centralis, 11(2), 33–48. https://doi.org/10.18690/scn.11.2.33–48.2018
Rubrike
Articles