Rozmywanie granic: Geopoetyka węgierskiej trylogii Krzysztofa Vargi

  • Agnieszka Janiec-Nyitrai Univerza Loránda Eötvösa, Inštitut za slovansko in baltsko filologijo
Ključne besede: Krzysztof Varga, prostor v literaturi, poljska literatura, geopoetika

Povzetek

Ena najopaznejših značilnosti prostorskih kategorij, ki jih najdemo v madžarski trilogiji Krzysztofa Varge, je brisanje meja – kar se zdi centralno, je utesnjujoče obrobno; kar je prepoznano kot nebistveno, se nenadoma dvigne na raven središčnega in poglavitnega; tuje se prepleta z znanim; prvotno sveti kraji in stvari izgubljajo svetost; kar se zdi oddaljeno, nenadoma postane blizu in sodobno. V analitičnem delu se avtorica dotakne tudi t. i. kategorije telesnega spomina (Thomas Fuchs), pri čemer je v članku izpostavljen tudi zanimiv Vargov vidik združevanja različnih perspektiv gledanja na madžarski prostor.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Agnieszka Janiec-Nyitrai, Univerza Loránda Eötvösa, Inštitut za slovansko in baltsko filologijo

Budimpešta, Madžarska. E-pošta: janiec.nyitrai@gmail.com

Literatura

Marta COBEL-TOKARSKA, 2012: Bieda Europy Środkowej w narracjach Andrzeja Stasiuka. Kultura i społeczeństwo 1. 51–80.
Mircea ELIADE, 2001: Święty obszar i sakralizacja świata. Antropologia kultury. cz. 1. red. Andrzej Mencwel. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 143–151.
Thomas FUCHS, 2012: The phenomenology of body memory. Body, Memory, Metaphor and Movement. eds. Sabine C. Koch, Thomas Fuchs, Michela Summa, Cornelia Müller. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. 9–22.
Aleksandra GUTOWSKA, 2015: Going beyond poverty tourism? The narratives of Kibera residents and their meanings constructed within the frame of slum tours. Folia Turistica. Antrophology of tourism 37, 99–121.
Viera JAKUBOVSKÁ, 2012: Sondy do (problému) tela a telesnosti. Nitra: UKF.
Agnieszka JANIEC-NYITRAI, 2016: Pora między psem a wilkiem. Poczucie obcości i zadomowienia w esejach Krzysztofa Vargi „Gulasz z turula“ i „Czardasz z mangalicą“. Polono-Hungarica 9. Eds. Dorota Dziewońska-Kiss, Agnieszka Janiec-Nyitrai, Zsuzsanna Ráduly. Budapest: Lengyel Filológiai Tanszék. 119–130.
Lajos PÁLFALVI, 2012: „Varga a Węgry. Podróże i opisy. Magyar–lengyel kapcsolatok: kontrasztív nyelvészeti, irodalmi és kulturális kutatás. Kontakty polsko-węgierskie: kontrastywne badania językoznawcze, literackie i kulturalne. tom II. Eds. Ilona Koutny, Szabolcs Németh, Mária Dávid, Paweł Kornatowski. Poznań: Prodruk. 119–125.
Christian M. ROGERSON, Tintswalo MTHOMBENI, 2015: From Slum Tourism to Slum Tourists: Township Resident Mobilities in South Africa. Nordic Journal of African Studies 24 (3–4), 319–338.
Elżbieta RYBICKA, 2011: Geopoetyka, geokrytyka, geokulturologia. Analiza porównawcza pojęć. Białostockie Studia Literaturoznawcze 2, 27–39.
– –, 2012: Geopoetyka (o mieście, przestrzeni i miejscu we współczesnych teoriach i praktykach kulturowych). Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. Michał Paweł Markowski, Ryszard Nycz. Kraków: Universitas. 471–490.
– –, 2013: Auto/bio/geo/grafie. Białostockie Studia Literaturoznawcze 4, 7–23.
Oksana WERETIUK, 2013: Próba określenia i uporządkowania znaczeń związanych z geopoetyką. Porównania 12, 25–35.
Krzysztof VARGA, 2008: Gulasz z turula. Wołowiec: Czarne.
– –, 2014: Czardasz z mangalicą. Wołowiec: Czarne.
– –, 2016: Langosz w jurcie. Wołowiec: Czarne.
Bertrand WESPHAL, 2007: Geocriticism. Real and Fictional Spacies. New York: Palgrave Macmillan US.
Miloš ZELENKA, 2005: Střední Evropa v souvislostech literární a symbolické geografie. Zošity 5, 3–10.
Objavljeno
2020-10-31
Kako citirati
Janiec-Nyitrai A. (2020). Rozmywanie granic: Geopoetyka węgierskiej trylogii Krzysztofa Vargi. Slavia Centralis, 10(1), 104–117. https://doi.org/10.18690/scn.10.1.104–117.2017
Rubrike
Articles