Иноязычные ресурсы современного украинского словообразования

  • Evgenija Karpilovska Inštitut za ukrajinski jezik
Ključne besede: poimenovanje, besedotvorna sredstva, inovacija, neosemantizem

Povzetek

Članek obravnava problematiko rabe prevzetih prvin v sodobnem ukrajinskem besedotvorju. Narejena je bila analiza novejših ukrajinskih besed, in sicer v odnosu do poimenovanj istih pojmov v drugih slovanskih jezikih. Raziskovalno gradivo dokazuje, da je lahko vpliv jezika dajalca, predvsem angleščine kot vodilnega globalizacijskega jezika, ki vpliva na sodobno ukrajinsko besedotvorje, odkrit ali zakrit, primaren ali sekundaren. Funkcijski potencial poimenovanj s tujejezičnimi sredstvi omogoča njihovo presojo komunikacijskega pomena inovacije ter predvidevanje njihove usode v jeziku prejemniku.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Evgenija Karpilovska, Inštitut za ukrajinski jezik

Kijev, Ukrajina. E-pošta: karpilovska@gmail.com

Literatura

Елена ЗЕМСКАЯ, 2000: Активные процессы современного словопроизводства. Русский язык конца ХХ столетия (1985–1995). Москва: Языки русской культуры. 90–141.
Александр ИСАЧЕНКО, 1958: К вопросу о структурной типологии словарного состава славянских литературных языков. Slavia XXVII/3, 334–352.
Євгенія КАРПІЛОВСЬКА, Лариса КИСЛЮК, Ніна КЛИМЕНКО, Валентина КРИТСЬКА, Тетяна ПУЗДИРЄВА, Юлія РОМАНЮК, 2013: Активні ресурси сучасної української номінації: Ідеографічний словник нової лексики. Київ: ТОВ «КММ».
Евгения КАРПИЛОВСКАЯ, 2009: Интернационализация явная и скрытая в современном украинском лексиконе. Przejawy internacjonalizacji w językach słowiańskich. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej. 43–52.
Євгенія КАРПІЛОВСЬКА, 2013: Конкурування ресурсів у сучасній слов’янській номінації: своє-засвоєне-засвоюване. Слов’янські обрії 6/1. 245–258.
– –, 2009: Семантико-прагматична диференціація словотворчих ресурсів мови: своє та засвоєне. Новые явления в славянском словообразовании: система и функционирование. Москва: Изд-во Моск. ун-та. 228–244.
Лия КАТЛИНСКАЯ, 2008: Толковый словарь новых слов и значений русского языка. Москва АСТ: Астрель.
Ніна КЛИМЕНКО, Євгенія КАРПІЛОВСЬКА, Лариса КИСЛЮК, 2008: Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго.
Іван КОВАЛИК, 2007: Вчення про словотвір: словотворчі частини слова. Вчення про словотвір: Вибрані праці. Івано-Франківськ-Львів: Місто НВ. 21–169.
Александр ЛУКАШАНЕЦ 2003а: Працесы інтэрнацыяналізацыі ў рускай, беларускай і ўкраінскай мовах. Słowotwórstwo/Nominacja. Innsbruck: Univer. Innsbruck; Opole: Uniwer. Opolski. 59–77.
– –, 2003б: Тэндэнцыя да нацыяналізацыі ў рускай, беларускай і ўкраінскай мовах. Słowotwórstwo/Nominacja. Innsbruck: Univer. Innsbruck; Opole: Uniwer. Opolski. 137–151.
Данута МАЗУРИК, 2002: Нове в українській лексиці: Словник довідник. Львів: Світ.
Тамара МАРТИНЯК, 1999: Русско-украинский словарь иностранных слов. Харьков: Прапор.
НКРЯ: Национальный корпус русского языка. www.ruscorpora.ru
Оксана ОСТАПЧУК, 2006: Языковое варьирование как фактор внутренней динамики в современном украинском языке: уровни и способы манифестации. Глобализация – этнизация: этнокультурные и этноязыковые процессы. Москва: Наука. Кн.1. 210–238.
Російсько-український словник / Гол. ред. А. Кримський та С. Єфремов, 1924–1932. Київ: Українська радянська енциклопедія. Т. І–ІІІ.
Словник іншомовних слів / Під ред. І.В. Льохіна Ф.М. Петрова, 1955. Київ: Державне видавництво політичної літератури УРСР.
СУМ: Словник української мови, 1970–1980. Київ: Наукова думка. Т. І–ХІ.
Andrzej MARKOWSKI, 2000: Jawne i ukryte nowsze zapożyczenia leksykalne w mediach. Język w mediach masowych. Warszawa: Upowszechnianie Nauki-Oświata «UN-O». 96–111.
NRJP: Narodowy Korpus Języka Polskiego. www.nkjp.pl
NSČ: Nová slova v češtině: Slovník neologizmů, 2004. Praha: Academia. Vyd. 2.
Krystyna WASZAKOWA, 2009: Internacjonalizacja polskiej leksyki – stan obecny, prognozy na najbliższą przyszłość. Przejawy internacjonalizacji w językach słowiańskich. Siedlce: Wyd. Akademii Podlaskiej. 11-28.
– –, 2003: Przejawy tendencji do internacjonalizacji w systemach słowotwórczych języków zachodniosłowiańskich. Słowotwórstwo/Nominacja. Innsbruck: Univer. Innsbruck; Opole: Uniwer. Opolski. 78–102.
Edward POLAŃSKI, 2012: Wielki słownik ortograficzny. Warszawa: PWN.
Objavljeno
2020-10-25
Kako citirati
Karpilovska E. (2020). Иноязычные ресурсы современного украинского словообразования. Slavia Centralis, 7(2), 18–29. https://doi.org/10.18690/scn.7.2.18–29.2014
Rubrike
Articles