Fonološki opis govora grada Gerovo (prema zapisu Božidara Finke)

  • Januška Gostenčnik Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
Ključne besede: Gorski kotar, goransko narečje, kajkavsko narečje, fonologija, prozodija

Povzetek

Fonološki opis govora kraja Gerovo

V pričujočem prispevku je prikazan govor kraja Gerovo v Gorskem kotarju v Republiki Hrvaški v obliki fonološkega opisa. Opis sloni na gradivu, ki ga je zbral Božidar Finka leta 1966 za tedanji Srpskohrvatski dijalektološki atlas. Vendar pa v nekaterih primerih ni bilo mogoče z gotovostjo vzpostaviti sistema. Zato je gradivo dopolnjeno z gradivom, ki je bilo zbrano z lastnim terenskim delom v kraju Gerovo. Govor hrvaška dialektologija tradicionalno uvršča med kajkavske govore hrvaškega jezika, vendar pa ta ne izkazuje kajkavskih definicijskih lastnosti, temveč slovenske. Zato se v opisu izhaja iz izhodiščno splošnoslovenskega fonološkega sistema.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Januška Gostenčnik, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: januska.gostencnik@zrc-sazu.si

Literatura

Vida BARAC-GRUM, 1993: Čakavsko-kajkavski govorni kontakt u Gorskom kotaru. Rijeka.
France BEZLAJ, 1977–2007: Etimološki slovar slovenskega jezika I–V. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Vladimir DYBO, 1982: O nekotoryh akcentologičeskih izoglassah slovensko-kajkavskoj jazykovoj oblasti. Hrvatski dijalektološki zbornik 6. Zagreb: JAZU Razred za filološke znanosti. 101–134.
Anita CELINIČ, Ankica ČILAŠ ŠIMPRAGA, 2008. Govor Jurkova Sela u Žumberku. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 34/1. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 63–93.
Božidar FINKA, 1974: Gorskokotarska kajkavština u našem dijalekatskom mozaiku. Kajkavski zbornik. Zlatar. 29–43.
Božidar FINKA, Vida BARAC-GRUM, 1984–1991: Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika. Zagreb.
Pavle IVIČ, 1961: Prilozi poznavanju dijalektske slike zapadne Hrvatske. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Knjiga VI. Novi Sad: Filozofski fakultet. 191–212.
Josip LISAC, 2006: Tragom zavičaja: delnički govor i govor Gornjih Turni u svjetlosti goranskih kajkavskih govora. Split.
Josip LISAC, 1989. Prozodija goranskih kajkavaca. Radovi akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine 84. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. 241–249.
Mijo LONČARIĆ 1996: Kajkavsko narječje. Zagreb: Školska knjiga.
Tine LOGAR, 1996: Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave. Ljubljana: ZRC SAZU.
Marija MALNAR, 2010: Dijalekti u Gorskom kotaru. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 36/1. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 47–69.
Tijmen PRONK, 2010: Rani razvoj goranskih govora. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 36/1. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 97–133.
Fran RAMOVŠ, 1936: Kratka zgodovina slovenskega jezika. Ljubljana.
Fran RAMOVŠ, 1924: Historična gramatika slovenskega jezika 2. Konzonantizem. Ljubljana: Učiteljska tiskarna.
Fran RAMOVŠ, 1920: Historična gramatika slovenskega jezika. Ljubljana: Društvo slušateljev filozofske fakultete.
Petar SKOK, 1988: Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb: JAZU: Globus.
Marko SNOJ, 2009: Slovenski etimološki slovar. Ljubljana: Modrijan: Založba ZRC.
Christian STANG, 1957: Slavonic accentuation. Oslo.
Matej ŠEKLI, 2013: Zemljepisnojezikovna členitev kajkavščine. Slovenski jezik Slovene linguistic studies 9. V tisku.
Matej ŠEKLI, 2007: Naglasni sestav govora vasi Jevšček pri Livku nadiškega narečja slovenščine v luči relativne kronologije. Škrabčeva misel VI: zbornik s simpozija. 19–36.
Matej ŠEKLI, 2005/2006: 1. Zgodovinska doba Rekonstrukcija praslovanskega naglasnega sestava (delovna različica za interno uporabo) Vaje iz predmeta Primerjalna slovnica slovanskih jezikov III: Slovansko naglasoslovje. Univerza v Ljubljani: Filozofska fakulteta, Oddelek za slavistiko.
Objavljeno
2020-10-22
Kako citirati
Gostenčnik J. (2020). Fonološki opis govora grada Gerovo (prema zapisu Božidara Finke). Slavia Centralis, 6(1), 38–58. https://doi.org/10.18690/scn.6.1.38–58.2013
Rubrike
Articles