Slovensko špranja in sorodno

  • Metka Furlan Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
Ključne besede: etimologija, besedotvorje, pomenoslovje, ekspresivna predpona

Povzetek

Slovensko špránja 'razpoka' in hrvaško šprȁnja 'trska' se izvaja iz psl. nomena actionis *čь-pőrni (f.) 'cepljenje' prefigiranega glagola *čь-pőr-ti, ki je bil sinonimen s psl. *pőr-ti 'bosti, ločevati, cepiti, parati', prim. r. porótь, pórešь 'parati', sln. práti, pọrjem/pórjem 'parati, trgati'.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Metka Furlan, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: metka.furlan@zrc-sazu.si

Literatura

ARj: Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb: Jugoslavenska Akademija znanosti i umjetnosti. 1880–1976.
Rudolf BADJURA, 1953: Ljudska geografija. Terensko izrazoslovje. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
Stjepan BELOVIĆ, Đuro BLAŽEKA, 2009: Rječnik govora svetog Đurđa (Rječnik ludbreške Podravine). Zagreb: Učiteljski fakultet.
BER: Bъlgarski etimologičen rečnik I–. Sofija: Bъlgarska akademija na naukite. 1971–.
Erich BERNEKER, 1908‒1913: Slavisches etymologisches Wörterbuch. Erster Band. Heidelberg: Carl Winter’s Universitätsbuchhandlung.
Marta BJELETIĆ, 2006: Iskovrnuti glagoli. Beograd: Institut za srpski jezik SANU.
Wiesław BORYŚ, 2005: Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków: Wydawnictwo literackie.
ČDL: Čakavisch-deutsches Lexikon I–III. Köln – Wien: Böhlau Verlag. 1979–1983.
Marko ČULJAT, 2009: Ričnik ličke ikavice. Gospić: Lika press.
Gl. ELEZOVIĆ, 1932–1935: Rečnik kosovsko-metohijskog dijalekta I–II. Beograd: Grafički umetnički zavod Planeta.
ESSJ: France Bezlaj, 1976–2007: Etimološki slovar slovenskega jezika I–V. Avtorji gesel France Bezlaj, Marko Snoj in Metka Furlan. Ljubljana: Mladinska knjiga + Založba ZRC.
ESSJa: Ètimologičeskij slovar’ slavjanskich jazykov 1–. Moskva: Nauka. 1974–.
Hjalmar FRISK, 1973: Griechisches etymologisches Wörterbuch I–II. Zweite, unveränderte Auflage. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag.
Metka FURLAN, 2008: Eksterna in interna rekonstrukcija v slovanski etimologiji –Slavistična revija 56/2 = Zbornik referatov za štirinajsti mednarodni slavistični kongres Ohrid, 10.–17. september 2008, 3–16.
GREGORIČ: Gradivo za kostelski slovar. Računalniška datoteka.
Oswald GUTSMANN, 1789: Deutsch-windisches Wörtebuch mit einer Sammlung der verdeutschten windischen Stammwörter, und einer vorzüglichern abstammenden Wörter. Verfasset von Oswald Gutsmann. Klagenfurt.
Josef HOLUB- František KOPEČNÝ, 1952: Etymologický slovník jazyka českého. Praha: Státní nakladatelství učebnic v Praze.
Joseph JUNGMANN, 1989: Slovnik česko-německý I–V (Praha 1835–1839). Praha: Academia.
Matija KASTELEC-Gregor VORENC: 1997: Slovensko-latinski slovar. Po: Matija Kastelec – Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1680–1710). Ljubljana: Založba ZRC.
Tomislav LIPLJIN, 2002: Rječnik varaždinskoga kajkavskog govora. Varaždin: Garestin.
Aleksandar LOMA, 2006: O jednom istočnosrbijansko-zapadnobugarskom dialektizmu (srp. dijal. ivora, bug. dijal. iver i sl.) – Godišnjak za srpski jezik i književnost Filološkog fakulteta u Nišu 20/8, 220–233.
Václav MACHEK, 1968: Etymologický slovník jazyka českého. Druhé, opravené a doplněné vydání. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd.
Slavko MALNAR, 2002: Pamejnek. Govor u čabarskom kraju. Čabar – Rijeka: Matica Hrvatska Čabar.
Slavko MALNAR, 2008: Rječnik govora čabarskog kraja. Čabar: Matica hrvatska. Ogranak Čabar.
Jela MAREŠIĆ-Vladimir MIHOLEK, 2011: Opis i rječnik đurđevačkoga govora. Đurđevac: Gradska knjižnica Đurđevac.
D. NEMANIĆ, 1883: Čakavisch-kroatische Studien. Erste Studie. Accentlehre. Wien: In Commission bei Carl Gerold’e Sohn.
S. L. NIKOLAJEV-M. N. TOLSTAJA, 2001: Slovarь karpatoukrainskogo torunьskogo govora s grammatičeskim očerkom i obrazcami tekstov. Moskva: Rossijskaja akademia nauk.
Franc NOVAK, 1996: Slovar beltinskega prekmurskega govora. Drugo, popravljeno in dopolnjeno izdajo priredil in uredil Vilko Novak. Murska Sobota: Pomurska založba.
Maks PLETERŠNIK, 2006: Slovensko-nemški slovar 1894–1895. Elektronsko izdajo iz leta 2006 uredile M. Furlan, H. Dobrovoljc in H. Jazbec. Ljubljana: Založba ZRC.
Marko POHLIN, 1972: Tu malu besedishe treh jesikov 1781. Faksimile prve izdaje. München: Dr. Dr. Rudolf Trofenik.
Ivan POPOVIĆ, 1960: Geschichte der serbokroatischen Sprache. Wiesbaden: Otto Harrassowitz.
Hans SCHUSTER-ŠEWC, 1983–1989: Historisch-etymologisches Wörterbuch der oberund niedersorbischen Sprache. Bautzen: Veb Domowina-Verlag.
Petar SKOK, 1971–74: Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika I–IV. Zagreb: Jugoslavenska Akademija znanosti i umjetnosti.
Vera SMOLE, 1994: Oblikoglasje in oblikoslovje šentruperskega govora. Disertacija. Univerza v Ljubljani. Ljubljana.
Marko SNOJ, 1984/85: Dve etimologiji ‒ Jezik in slovstvo 30, 117‒120.
SP: Słownik prasłowiański I–. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk: Wydawnictwo Polskej Akademii nauk. 1974–.
SRNG: Slovarь russkich narodnych govorov 1–. Leningrad: Izdatelьstvo Nauka. 1965–.
SSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika I–V. Ljubljana: Državna založba Slovenije. 1970–1991.
Joakim STULIĆ, 1985: Joakima Stulli Dubrocsanina svechenika reda S. Franceska Serafinskoga Rjecsoslòxje I–II. U Dubrovniku 1806 (Reprint and Afterword by E. Fekete. München: Verlag Otto Sagner).
Josip ŠAŠEL, 1957: Rožanski narečni besednjak. Rokopis. Hrani Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v Ljubljani.
Ivan ŠAŠELJ, 1906–1909: Bisernice iz belokranjskega narodnega zaklada I–II. V Adlešičih nabral Ivan Šašelj. Ljubljana.
Petar ŠIMUNOVIĆ, 2006: Rječnik bračkih čakavskih govora. Supetar: Brevijar.
Jožica ŠKOFIC, 1996: Glasoslovje, oblikoslovje in besedišče govora Krope na Gorenjskem. Disertacija. Univerza v Ljubljani. Ljubljana.
Nino ŠPEHONJA, 2003: Vocabolario del Nadiško. Uporabljana je bila inačica slovarja, ki je bila na: http://www.lintver.it/pdf/vocabolario_natisoniano-italiano.pdf dostopna v letu 2003.
Stjepko TEŽAK, 1981: Ozaljski govor – Hrvatski dialektološki zbornik V, 203–427.
Ivan TOMINEC, 1964: Črnovrški dialekt. Kratka monografija in slovar. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti.
Reinhold TRAUTMANN, 1923: Baltisch-Slavisches Wörterbuch. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Maks VASMER, 1986–1987: Fasmer, Ètimologičeskij slovarь russkogo jazyka I–IV. Perevod s nemeckogo i dopolnenija člena-korrespondenta AN SSSR O. N. Trubačeva. Izdanie vtoroe, stereotipnoe. Moskva: Progres.
Objavljeno
2020-10-16
Kako citirati
Furlan M. (2020). Slovensko špranja in sorodno. Slavia Centralis, 4(2), 32–44. https://doi.org/10.18690/scn.4.2.32–44.2011
Rubrike
Articles