Resnica v avtobiografiji

Sporočanje resničnega v nekaterih svetovnih avtobiografijah in v Cankarjevem Mojem življenju

  • Irena Avsenik Nabergoj Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
Ključne besede: biografija, avtobiografija, zgodovina, resnica, Ivan Cankar

Povzetek

Članek obravnava vidike izražanja resničnosti in resnice v avtobiografiji ob upoštevanju nekaterih avtobiografskih del od antike do danes in Cankarjeve avtobiografije Moje življenje.  redstavitev različnih stališč o resničnosti in resnici ponuja kriterije presojanja avtentičnosti in verodostojnosti literarnih predstavitev življenjske izkušnje in življenjskih zgodb. Tako lahko bolj jasno vidimo, kaj je skupnega in kaj je različno v avtobiografskem pisanju v primerjavi s pesništvom oziroma fikcijo. Poglavitni namen članka je presoja možnosti in meja sporočanja resnice o življenju z izpovednimi oblikami, ki so značilne za zvrsti avtobiografije.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Irena Avsenik Nabergoj, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: irena.avsenik-nabergoj@zrc-sazu.si

Literatura

H. Porter ABBOT, 2. izd. 2008, šesti natis 2010: The Cambridge Introduction to Narrative. Druga izdaja. Cambridge: Cambridge University Press. Zlasti poglavje 11: Narrative and Truth (145–159).
ARISTOTELES, 2005: Poetika. Prevedel, uvod in opombe napisal Kajetan Gantar. Ljubljana: Študentska založba. (Knjižna zbirka Claritas, 39).
Erich AUERBACH, 8. izdaja 1988: Mimesis: Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur. Bern / Stuttgart: Francke V slovenščino prevedel in spremno besedo napisal Vid Snoj, 1998: Mimesis: Prikazana resničnost v zahodni literaturi. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura. (Zbirka Labirinti).
Avrelij AVGUŠTIN, 1984: Izpovedi. Prevedel Anton Sovre, priredil Kajetan Gantar. Celje: Mohorjeva družba.
France BERNIK, 1988: Avtobiografsko v novejši slovenski vojni prozi. Tipologija pripovednih položajev. Sodobni slovenski jezik, književnost in kultura. Mednarodni simpozij v Ljubljani od 1. do 3. julija 1986. Ur. Boris Paternu in Franc Jakopin s sodelovanjem Petra Weissa. Ljubljana: Filozofska fakulteta. (Zbornik Obdobja, 8). 145–149.
Ivan CANKAR, 1975: Zbrano delo, zvezek 22. Gl. ur. Anton Ocvirk. Knjigo pripravil in opombe napisal Janko Kos. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
– –, 1975: Zbrano delo, zvezek 24: Bela krizantema. Opombe napisal Dušan Voglar. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
Jožica ČEH, 2008: Med fikcijo in resničnostjo v avtobiografski prozi. Jezik in slovstvo 53/3–4, 23–36.
Mohandas K. GANDHI, 2010: Avtobiografija: Zgodba o moji eksperimentih z resnico. Prev. Uroš Kalčič, spremno besedo napisal Andrej Ule. Ljubljana: Modrijan.
Johann Wolfgang von GOETHE, 1998: Goethes Werke, zvezki 9–11: Autobiographische Schriften. München: C. H. Beck.
– –, 2007: Poezija in resnično. Iz mojega življenja. Izbral, prevedel in spremno besedo napisal Štefan Vevar. Ljubljana: Študentska založba. (Zbirka Claritas, 46).
Igor GRDINA, 2003: Poti v zgodovino. Ljubljana: Založba ZRC.
– –, 1994: Avtobiografska književnost pri Slovencih v dvajsetem stoletju: doktorska disertacija. Ljubljana: [Igor Grdina].
Käte HAMBURGER, 2004: Resnica in estetska resnica. Prevedel Tomo Virk. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura. (Labirinti).
Walter HIRSCH, 1995: Platon in problem resnice. Prevedel Aleš Košar. Phainomena 4/13–14, 20–48.
Miran HLADNIK, 2009: Slovenski zgodovinski roman. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
Marko JUVAN, 2009: Avtobiografija in kočljivost zvrstnih opredelitev: Moje življenje med tekstom in žanrom. Slavistična revija 57/2, 311–320.
David LAZAR, ur., 2008: Truth in Nonfiction: Essays. Iowa City: University of Iowa Press.
Vincent B. LEITCH (ur.), 2010: The Norton Anthology of Theory and Criticism. New York / London: W. W. Norton & Company.
Philippe LEJEUNE, 2005: Signes de vie. Le pacte autobiographique 2. Paris: Éditions du Seuil.
Oto LUTHAR in Breda LUTHAR , 2007: Trio za orkester: Resničnost, pripoved in pomen. Filozofski vestnik 28/1, 103–119.
– –, 2008: Zapoznela budnica ali resnični začetek konca sanj o objektivni zgodovini? (Spremna beseda). Kaj je zgodovina? Avtor Edward Hallet Carr, prevod Tomaž Jurca. Ljubljana: Studia humanitatis. 169–189.
PLATON, 1995: Država. Prevedel Jože Košar, spremno besedo napisal Valentin Kalan. Ljubljana: Mihelač. (Zbirka Svetovni klasiki, 40). Opombe Jožeta Košarja (325–411).
Jean-Jacques ROUSSEAU, 1955–1956: Izpovedi, zvezki 1–3. Prev. Silvester Škerl. Ljubljana: Slovenska matica.
George SAND, 2004: Zgodovina mojega življenja. Prevedla Radojka Vrančič. Ljubljana: Delta, društvo za kulturološke raziskave. (Delta: knjižna zbirka za ženske študije in feministično teorijo).
Philip SIDNEY, 2010: The Defence of Poetry. V: Vincent B. Leitch (ur.), The Norton Anthology of Theory and Criticism. New York / London: W. W. Norton & Company. 251–283.
James SMALLWOOD, 1995: Truth. International Encyclopedia of Ethics. Ur. John K. Roth. London, Chicago: Fitzroy Dearborn Publishers. 883−886.
Sidonie SMITH in Julia WATSON, 2001: Reading Autobiography. A Guide for Interpreting Life Narratives. Minneapolis / London: University of Minnesota Press.
Neva ŠLIBAR, 1995: Biographie Autobiographie. Annäherungen, Abgrenzungen. Geschriebenes Leben. Autobiographik von Frauen. Ur. Michaela Holdenried. Berlin: E. Schmidt. 390–401.
– –, 1996: Ženski (avto)biografski diskurz: O njegovi subverzivnosti in potrebi po uzaveščanju njegovih pravil. Delta: Revija za ženske študije in feministično teorijo 2/1–2, 65–77.
– –, 2009: Literarna dela in avtobiografski spisi Alme M. Karlin: Tematiziranje obdobja 1940–1945. Almine meje in margine. Ur. Marija Počivavšek. Celje: Muzej novejše zgodovine Celje. 44–61.
Miran ŠTUHEC, 2008: Slovenska esejistika v presečišču biografskih in avtobiografskih vidikov. Jezik in slovstvo 53/3–4, 89–100.
Lev NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ, 1980: O umetnosti in družbi. Prevedla Janko Moder in Josip Vidmar. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
Janez TRDINA, 1998: Moje življenje. Aron in Zman, Pripovedka od Glasan-Boga, Verske bajke (izbor), Bajke in povesti o Gorjancih (izbor), Moje življenje. Besedila pripravil in spremno besedo napisal Iztok Ilich. Ljubljana: DZS. (Zbirka Slovenska klasika).
Martina WAGNER-EGELHAAF, 2. izdaja 2005: Autobiographie. Stuttgart: J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung.
Objavljeno
2020-10-15
Kako citirati
Avsenik Nabergoj I. (2020). Resnica v avtobiografiji. Slavia Centralis, 4(1), 80–96. https://doi.org/10.18690/scn.4.1.80–96.2011
Rubrike
Articles