Izoglose v prekmurskem narečju – regionalna geolingvistika

  • Mojca Horvat Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
Ključne besede: geolingvistika, regionalna geolingvistika, prekmursko narečje, izoglose, Slovenski lingvistični atlas

Povzetek

Članek predstavlja poskus prispevka k slovenski regionalni geolingvistiki. V slovenskih narečjih sta bili doslej predmet regionalne geolingvistične obravnave dve slovenski narečni skupini – primorska in koroška. Mario Alinei regionalne lingvistične atlase opredeljuje kot atlase druge generacije (če prvo generacijo predstavljajo nacionalni atlasi, tretjo atlasi jezikovnih družin – npr. OLA, četrto atlasi nesorodnih jezikov – npr. ALE). Pomen tovrstnih kart bo prikazan na primeru jezikovnih kart prekmurskega narečja, ki ga lahko na podlagi mlajših glasoslovnih pojavov razdelimo v tri podnarečja (dolinsko, ravensko, goričko).

Izbrani jezikovni pojavi bodo v članku predstavljeni na kartah z metodo lingvistične geografije, in sicer na podlagi gradiva za Slovenski lingvistični atlas.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Mojca Horvat, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: mojca.horvat@zrc-sazu.si

Literatura

Mario ALINEI, 1983: Introduction. Atlas Linguarum Europae. Commentaires. Volume I – premier fascicule. Van Gorcum: Assen. XV–XXXIX.
– –, Wolfgang VIERECK, 1997: Atlas Linguarum Europae: Perspectives nouvelles en geolinguistique. Roma: Poligrafico.
Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich, 1964–1978. Warszawa: Zespół Zakładu Słowianoznawstwa PAN.
Francka BENEDIK, 1999: Vodnik po zbirki za Slovenski lingvistični atlas (SLA). Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.
France BEZLAJ, 1976–2007: Etimološki slovar slovenskega jezika. Prva knjiga. A–J. Ljubljana: Mladinska knjiga. Avtorji gesel France Bezlaj, Marko Snoj in Metka Furlan.
Rada COSSUTTA, 1996: Slovenski dialektološki leksikalni atlas koprske pokrajine (SDLA-Kp). Trst.
– –, 2005: Slovenski dialektološki leksikalni atlas slovenske Istre (SDLA-SI). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko.
– –, 2006: Od Gilliérona do Slovenskega dialektološkega leksikalnega atlasa slovenske Istre (SDLA-SI). Diahronija in sinhronija v dialektoloških raziskavah. Ur. Mihaela Koletnik, Vera Smole. Maribor: Slavistično društvo. (Zora 41). 235–242.
Libuše ČIŽMÁROVÁ, 2000: Jazykovy atlas jihozápadní Moravy. Brno: Masarykova univerzyta.
Doris DEBENJAK idr., 2001: Veliki nemško-slovenski slovar (elektronski vir). Ljubljana: DZS.
Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen, 1992. Lieferung 1. Budapest: Akadémiai kiadó.
Gradivo za Slovenski lingvistični atlas (SLA), ki ga hrani Dialektološka sekcija Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.
Marc L. GREENBERG, 1993: Glasoslovni opis treh prekmurskih govorov in komentar k zgodovinskemu glasoslovju in oblikoglasju prekmurskega narečja. Slavistična revija 41/4. 465–487.
Stanislav HAFNER, Erich PRUNČ, 1980: Lexikalische Inventarisierung der slowenischen Volkssprache in Kärnten: Grundsätzliches und Allgemeines. Graz: Institut für Slawistik der Universität Graz.
Mojca HORVAT, 2007: Geolingvistični prikaz nekaterih leksemov iz pomenskega polja bolezni – samostalniki (po gradivu za SLA). Diplomsko delo. Ljubljana.
– –, 2008 Narečna podoba Prekmurja (po gradivu za Slovenski lingvistični atlas). Življenje in delo Jožefa Borovnjaka. Ur. Marko Jesenšek. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti. (Zora 55). 235–256.
Jože HRADIL, 1982: Madžarsko-slovenski slovar. Ljubljana: DZS.
– –, 1996: Slovensko-madžarski slovar. Ljubljana: DZS.
Mihaela KOLETNIK, 2008: Panonsko lončarsko in kmetijsko izrazje ter druge dialektološke razprave. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta. (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 60).
Milko KOS, 1935: Panonska krajina od naselitve Slovencev do prihoda Madžarov. Slovenska krajina. Zbornik ob petnajstletnici osvobojenja. Beltinci: Konzorcij. 16–20.
Tine LOGAR, 1993: Slovenska narečja. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Zbirka Cicero)
– –, 1996: Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave. Uredila Karmen Kenda -Jež. Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša.
Mieczysław MAŁECKI, Kazimierz NITSCH, 1934: Atlas językowy polskiego Podkarpacia. Kraków: Polska akademija umiejętności.
Franc NOVAK, Vilko NOVAK, 1996: Slovar beltinskega prekmurskega govora. Murska Sobota: Pomurska založba.
Heinrich PFANDL, 1981: K regionalni porazdelitvi izoleks v slovenskih narečjih na Koroškem. Slavistična revija 29. 449–452.
Fran RAMOVŠ, 1924: Historična gramatika slovenskega jezika: II. Konzonantizem. Ljubljana: Učiteljska tiskarna.
– –, 1935: Historična gramatika slovenskega jezika: VII. Dialekti. Ljubljana: Učiteljska tiskarna.
Jerzy REICHMAN, Kazimierz WOŹNIAK, 2004: Polskie atlasy dialektologiczne i etnograficzne. Kraków: Wydawnictwo Lexis.
Petar SKOK, 1972: Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Knjiga druga. K–poni. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.
Matija SLAVIČ, 1999: Naše Prekmurje: zbrane razprave in članki. Murska Sobota: Pomurska založba.
Vera SMOLE, 2000a: Zgodovinska slovnica in dialektologija II. Narečne skupine. Ljubljana.
– –, 2000b: Časovni prislovi v slovenskih narečjih: (po gradivu za SLA). Seminar slovenskega jezika, literature in kulture: zbornik predavanj 36 (2000), Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete. 49–62.
Marko SNOJ, 2003: Slovenski etimološki slovar. Ljubljana: Modrijan.
Hildegard STRIEDTER-TEMPS, 1963: Deutsche Lehnẅorter im Slowenischen. Berlin: Osteuropa-Institut.
Ivan ZELKO, 1996: Zgodovina Prekmurja: izbrane razprave in članki. Murska Sobota: Pomurska založba.
Zinka ZORKO, 1994: Panonska narečja. Enciklopedija Slovenije (8. knjiga, Nos–Pli). Ur. Marjan JAVORNIK idr. Ljubljana: Mladinska knjiga. 232–233.
– –, 2005: Prekmursko narečje med Muro in Rabo na vseh jezikovnih ravninah primerjalno z današnjim nadnarečnim prekmurskim knjižnim jezikom. Prekmurska narečna slovstvena ustvarjalnost. Zbornik mednarodnega znanstvenega srečanja. Murska Sobota: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija Petanjci. 47–69.
Andrejka ŽEJN, 2006: Graški leksični raziskovalni projekt – uresničevanje prvega delnega cilja. Diahronija in sinhronija v dialektoloških raziskavah. Ur. Mihaela Koletnik, Vera Smole. Maribor: Slavistično društvo. (Zora 41). 446–455.
Objavljeno
2020-10-14
Kako citirati
Horvat M. (2020). Izoglose v prekmurskem narečju – regionalna geolingvistika. Slavia Centralis, 3(2), 87–108. https://doi.org/10.18690/scn.3.2.87–108.2010
Rubrike
Articles