Cohesive means in Slovenian spontaneous dialectal conversations

  • Danila Zuljan Kumar Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
Ključne besede: besedilna kohezija, kohezivna sredstva, koreferenčna sredstva, elipsa, paralelizem, slovenski spontani narečni pogovori

Povzetek

Kohezivna sredstva v slovenskih spontanih narečnih pogovorih

V prvem delu prispevka avtorica analizira odnos med besedilno koherenco in kohezijo ter predstavlja delitev kohezivnih sredstev, primerno za njihovo analizo v slovenskih pogovornih besedilih. V drugem delu je predstavljena raba kohezivnih sredstev v slovenskih spontanih narečnih pogovorih. Avtorica podrobneje analizira rabo koreferenčnih sredstev (izpusta zaimka, ponovnih in delnih ponovnih pojavitev, medleksemskih razmerij (so-, proti-, pod- in nadpomenk, sopojavljank, parafraze); elipse (sistemske in nesistemske) ter paralelizma.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Danila Zuljan Kumar, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: danila.zuljan@zrc-sazu.si

Literatura

Robert de BEAUGRANDE, Wolfgang Ulrich DRESSLER, Aleksandra DERGANC,
Tjaša MIKLIČ, 1992: Uvod v besediloslovje. Introduction to Text Linguistics. Ljubljana: Park.
Douglas BIBER, Stig JOHANSSON, Geoffrey LEECH, Susan CONRAD, Edward FINEGAN, 2000: The Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow: Longman.
Wolfram BUBLITZ, 1999: Introduction: Views of Coherence. Coherence in Spoken and Written Discourse: how to create it and how to describe it. Eds. W. Bublitz et al. Amsterdam, Philadelphia: Benjamins.1–7.
Wolfram BUBLITZ, Uta LENK, 1999: Disturbed Coherence: Fill me in. Coherence in Spoken and Written Discourse: how to create it and how to describe it. Eds. W. BUBLITZ et al. Amsterdam, Philadelphia: Benjamins. 153–174.
Ksenija BUCIK, 2001: Strukture kohezije. Strukture koreferenc in tematske progresije. Structures of Cohesion. Structures of Co-references and Functional Sentence Perspective. Diplomsko delo (mentor: prof. dr. Marko Stabej). Ljubljana: Filozofska fakulteta. Oddelek za slovanske jezike in književnosti.
Vojko GORJANC, 1999: Kohezivni vzorec matematičnih besedil. Coherence Pattern of Mathematic Texts. Slavistična revija 47/2. 139–159.
M. A. K. HALLIDAY, Ruqaiya HASAN, 1976: Cohesion in English. London and New York: Longman.
M. A. K HALLIDAY, 1994: An Introduction to Functional Grammar. London: Edward Arnold.
Herman PARRET, 1989: Paraphrase as a Coherence Principle in Conversation. Condizioni di coerenza: Ricerche di linguistica testuale, 1988. Eds. M.-E. Conte, J. S. Petöfi, E. Sözer. Firenze: "La nuova Italia" Editrice. 281–324.
France PREŠEREN, 2000: Poems (Translated by: Alasdair Mackinnon). Ljubljana: Založba Sanje. www.preseren.net/ang/3_poezije/100_krst.asp.
Randolph QUIRK, 199915: A Comprehensive Grammar of the English Language. Harlow, Essex: Longman.
Deborah SCHIFFRIN, 1987: Discourse Markers. Cambridge: Cambridge University Press.
Petr SGALL, 2006: Language in its Multifarious Aspects. Charles University in Prague: The Karolinum Press.
Danila ZULJAN KUMAR, 2007: Narečni diskurz. Dialectal Discourse. Ljubljana: Založba ZRC.
– –, 2009: Členitev po aktualnosti v govorjenem narečnem besedilu. Functional Sentence Perspective in Spoken Dialectal Text. Obdobja 26. Slovenska narečja med sistemom in rabo. Ed. Vera Smole. Ljubljana: Filozofska fakulteta. Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik. 187–201.
Objavljeno
2020-10-14
Kako citirati
Zuljan Kumar D. (2020). Cohesive means in Slovenian spontaneous dialectal conversations. Slavia Centralis, 3(2), 17–34. https://doi.org/10.18690/scn.3.2.17–34.2010
Rubrike
Articles