Semantično polje ljubezni in strahu v treh starejših in zadnjem slovenskem prevodu Pete Mojzesove knjige

  • Irena Avsenik Nabergoj Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta; ZRC SAZU
Ključne besede: Jurij Japelj, Matevž Ravnikar, Jurij Volc, Sveto pismo Stare zaveze, Peta Mojzesova knjiga, ljubezen in strah, semantična analiza

Povzetek

Prispevek je rezultat primerjalne analize izbranih slovenskih prevodov vseh odlomkov Pete Mojzesove knjige, v katerih je v ospredju semantično polje ljubezni in strahu. Primerjava vključuje hebrejski izvirnik, dva najvplivnejša antična in tri starejše slovenske prevode Svetega pisma, in sicer prevod Jurija Japlja (1744–1807), neobjavljeni prevod Matevža Ravnikarja (1776–1845) in prevod Jurija Volca v t. i. Wolfovi Bibliji (1805–1885). S primerjalno analizo jezika in sloga glede na hebrejski izvirnik, grško Septuaginto in latinsko Vulgato ugotavljamo podobnosti in razlike v starejših treh in v zadnjem slovenskem prevodu Svetega pisma (SPJ) glede rabe besedišča, oblike paralelizma in parenetičnega sloga. Težišče je na ugotavljanju, kako se v Peti Mojzesovi knjigi leksem »ljubezni« povezuje z leksemom »strahu«, ki je pogosto le v navideznem nasprotju s pojmom ljubezni. Zanima nas, ali se ta pojma v Peti Mojzesovi knjigi izključujeta ali dopolnjujeta. Prispevek prinaša pomemben vpogled v kognitivno in čustveno vsebino pojmov »ljubezni« in »strahu« v hebrejščini in slovenskih prevodih Pete Mojzesove knjige.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Irena Avsenik Nabergoj, Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta; ZRC SAZU

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: irena.avsenik-nabergoj@guest.arnes.si

Literatura

Susan ACKERMAN, 2002: The Personal Is Political: Covenantal and Affectionate Love (ʼāhēb, ʼahăbâ) in the Hebrew Bible. Vetus Testamentum 53/4, 437‒458.
Bill T. ARNOLD, 2011: The Love-Fear Antinomy in Deuteronomy 5‒11. Vetus Testamentum 61/4, 551‒569.
Irena AVSENIK NABERGOJ, 2022: Evripidova Medeja in svetopisemska Visoka pesem na preizkusu ljubezenskega diskurza. Keria: Studia Latina et Graeca 24/1, 91‒107.
Irena AVSENIK NABERGOJ, 2021: Literarne oblike v Svetem pismu in odmevi v poznejši judovsko-krščanski literaturi. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Bernard J. BAMBERGER, 1929: Fear and Love of God in the Old Testament. Hebrew Union College Annual 6, 39‒53.
Sv. HIERONIM, 2010: Pismo Pamahiju o najboljši vrsti prevajanja. Fidus interpres ‒ Zvest prevajalec: Slike iz dveh tisočletij zgodovine prevajanja. Ur. David Movrin. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 185‒205.
Jurij JAPELJ, 1791‒1802: Svetu pismu stariga testamenta. Id est: Biblia sacra veteris testamenti. – Labaci: typis Joan. Frid. Eger. Zvezek I: Pete Mojsesove bukve imenovane Deutèronomium, to je: Ponovlenje tę Poſtave. 691–842.
Jože KRAŠOVEC, 2013: Prevajanje med teorijo in prakso. Ljubljana: SAZU in Založba ZRC.
Jacqueline E. LAPSLEY, 2003: Feeling Our Way: Love for God in Deuteronomy. The Catholic Biblical Quarterly 65/3, 350–369.
Dennis J. MCCARTHY, 1965: Notes on the Love of God in Deuteronomy and the Father-Son Relationship between Yahweh and Israel. The Catholic Biblical Quarterly 27/2, 144–147.
Françoise MIRGUET, 2017: An Early History of Compassion: Emotion and Imagination in Hellenistic Judaism. Cambridge: Cambridge University Press.
William L. MORAN, 1963: The Ancient Near Eastern Background of the Love of God in Duteronomy. The Catholic Biblical Quarterly 25/1, 77–87.
A. Z. OBIEDAT, 2017: The Semantic Field of Love in Classical Arabic: Understanding the Subconscious Meaning Preserved in the Ḥubb Synonyms and Antonyms through Their Etymologies. The Beloved in MIddle Eastern Literatures: The Culture of Love and Languishing. Ur Alirea Korangy, Hanadi Al-Samman, and Michael C. London, New York: I. B. Tauris. 300–323.
Roland POTTER, 1953: The Love of God in the Old Testament. Life of the Spirit (1946–1964) 8, 86–87, 58–66.
SPJ 2023 = Sveto pismo: Stara in Nova zaveza. Jeruzalemska izdaja. Prev. in ur. Jože Krašovec. Ljubljana: Slovenska škofovska konferenca in Založba Družina.
SSP 1996 = Sveto pismo Stare in Nove zaveze: Slovenski standardni prevod. Prev. in ur. Jože Krašovec. Ljubljana: Svetopisemska družba Slovenije.
Wolfovo Sveto pismo. 1856‒1859: Sveto pismo stare in nove zaveze z razlaganjem poleg nemškiga, od apostoljskiga Sedeža poterjeniga sv. pisma, ki ga je iz Vulgate ponemčil in razložil Dr. Jožef Franc Allioli, Natisnjeno po povelji prečastitljiviga kneza gospoda Antona Alojzija, ljubljanskiga škofa, uredil Jurij Volc. Ljubljana: Jožef Blaznik.
Objavljeno
2023-12-29
Kako citirati
Avsenik Nabergoj I. (2023). Semantično polje ljubezni in strahu v treh starejših in zadnjem slovenskem prevodu Pete Mojzesove knjige. Slavia Centralis, 16(2), 175-190. https://doi.org/10.18690/scn.16.2.175-190.2023