A Contrastive Study of English and Macedonian Conjunctions Used to Express Causality

  • Natasha Stojanovska-Ilievska Ss. Cyril & Methodius University in Skopje
Ključne besede: vezniki, podredni vezniki, povezovalci, vzročnost, vzročni členi

Povzetek

Prispevek predstavlja izsledke analize angleških in makedonskih vzročnih veznikov na podlagi vzorcev literarnih besedil v obeh jezikih in njihovih objavljenih prevodih. V obeh jezikih obstajajo vezniki, ki se uporabljajo izključno za označevanje vzročnosti med dvema stavkoma (kot na primer because in бидејќи ‘ker’), obstajajo pa tudi vezniki, ki se običajno uporabljajo za označevanje drugih odnosov (kot je začasnost v primeru since in штом ‘odkar’, ‘takoj ko’), ki so sčasoma razvili vzročni pomen. Tudi usklajevalni veznik and v angleščini ter и ‘in’ v makedonščini imata lahko vzročno interpretacijo, ki se je razvila s pomočjo implikature (Lyons 1995: 162–163, 286–287) ali inferencialne obogatitve (Mauri & Auwera 2012: 383–384).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Natasha Stojanovska-Ilievska, Ss. Cyril & Methodius University in Skopje

Skopje, North Macedonia. E-mail: n.stojanovska@flf.ukim.edu.mk

Literatura

Bengt ALTENBERG, 1984: Causal Linking in Spoken and Written English. Studia Linguistica 38, 20–69.
Victor FRIEDMAN, 2001: Macedonian. Durham: Duke University, Slavic and Eurasian Language Resource Center.
Rodney HUDDLESTON, Geoffrey PULLUM, 2002: The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press.
Otto JESPERSEN, 1954: A Modern English Grammar on Historical Principles (Vol. 4). London: George Allen & Unwin Ltd.
Horace G. LUNT, 1952: А Grammar of the Macedonian Literary Language. Skopje: Državno knigoizdatelstvo na NR Makedonija.
John LYONS, 1995: Linguistic Semantics: An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press.
Caterina MAURI, Johan van der AUWERA, 2012: Connectives. The Cambridge Handbook of Pragmatics. Eds. Keith Allan, Ksasia M. Jaszczolt. Cambridge: Cambridge University Press.
Randolph QUIRK, Sidney GREENBAUM, Geoffrey LEECH, Jan SVARTVIK, 1985: A Comprehensive Grammar of the English Language. New York: Longman.
John SINCLAIR (Ed.), 2017: Collins Cobuild English Grammar. Glasgow: Harper Collins Publishers.
Michael SWAN, 1995: Practical English Usage. Oxford: Oxford University Press.
Audrey J. THOMSON, Agnes V. MARTINET, 1986: A Practical English Grammar (fourth edition). Oxford: Oxford University Press.
Reinard W. ZANDVOORT, 1975: A Handbook of English Grammar (seventh edition). London: Longman Group Ltd.
Дејан ГЕГОВСКИ, 2013: Изразување причинска врска меǵу настаните во македонските дијалекти. Македонистика 12, 3–90. [Dejan GEGOVSKI, 2013: Izrazuvanje pričinska vrska meǵu nastanite vo makedonskite dijalekti. Makedonistika 12, 3–90.]
Александра ЃУРКОВА, 2010: Аспекти на македонската историска синтакса. Philological Studies 8/1. https://journals.ukim.mk/index.php/philologicalstudies/article/view/616 (10.06.2023). [Aleksandra ǴURKOVA, 2010: Аspekti na makedonskata istoriska sintaksa. Philological Studies 8/1. https://journals.ukim.mk/index.php/philologicalstudies/article/view/616 (10.06.2023).]
Блаже КОНЕСКИ, 1967: Граматика на македонскиот литературен јазик. Скопје: Култура. [Blaže KONESKI, 1967: Gramatika na makedonskiot literaturen jazik. Skopje: Kultura.]
Блаже КОНЕСКИ, 1986: Историја на македонскиот јазик. Скопје: Култура. [Blaže KONESKI, 1986: Istorija na makedonskiot jazik. Skopje: Kultura.]
Лилјана МИНОВА-ЃУРКОВА, 1997: Сврзувачки средства во македонскиот јазик. Скопје: Детска радост. [Liljana MINOVA-ǴURKOVA, 1997: Svrzuvački sredstva vo makedonskiot jazik. Skopje: Detska radost.]
Лилјана МИНОВА-ЃУРКОВА, 2000: Синтакса на македонскиот стандарден јазик. Скопје: Магор. [Liljana MINOVA-ǴURKOVA, 2000: Sintaksa na makedonskiot standarden jazik. Skopje: Magor.]
Лилјана МИНОВА-ЃУРКОВА, 2003: Стилистика на современиот македонски јазик. Скопје: Магор. [Liljana MINOVA-ǴURKOVA, 2003: Stilistika na sovremeniot makedonski jazik. Skopje: Magor.]
Наташа СТОЈАНОВСКА-ИЛИЕВСКА, 2009: Македонските причински сврзници и нивните англиски преводни еквиваленти. Славистички студии 13, 227–242. [Natasha STOJANOVSKA-ILIEVSKA, 2009: Makedonskite pričinski svrznici i nivnite
angliski prevodni ekvivalenti. Slavistički studii 13, 227–242.]
Наташа СТОЈАНОВСКА-ИЛИЕВСКА, 2011: Имплицитно изразување на каузалната релација. Славистички студии 14, 141–148. [Natasha STOJANOVSKA-ILIEVSKA, 2011: Implicitno izrazuvanje na kauzalnata relacija. Slavistički studii 14, 141–148.]
Наташа СТОЈАНОВСКА-ИЛИЕВСКА, 2013: Изразување на каузалната релација со партиципни форми. Славистички студии 15–16, 205–212. [Natasha STOJANOVSKA-ILIEVSKA, 2013: Izrazuvanje na kauzalnata relacija so participni formi. Slavistički
studii 15–16, 205–212.]
Зузана ТОПОЛИЊСКА, 1997: Македонските дијалекти во Егејска Македонија, книга 1, Синтакса, II дел. Скопје: МАНУ. [Zuzanna TOPOLINJSKA, 1997: Makedonskite dijalekti vo Egejska Makedonija, kniga 1, Sintaksa, II del. Skopje: MANU.]
Objavljeno
2023-12-29
Kako citirati
Stojanovska-Ilievska N. (2023). A Contrastive Study of English and Macedonian Conjunctions Used to Express Causality. Slavia Centralis, 16(2), 154-174. https://doi.org/10.18690/scn.16.2.154-174.2023