Govor treh Bistric v Prekmurju

  • Nina Zver Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Ključne besede: dialektologija, prekmursko narečje, dólinski govori ob Muri, panonska narečna skupina, glasoslovje, oblikoslovje, besedje, ledinska imena

Povzetek

Krajevni govor treh Bistric – Gornje, Srednje in Dolnje – uvrščamo v južno ali dólinsko različico prekmurskega narečja panonske narečne skupine, vendar je ta v nekaterih pogledih bolj podoben govorom prleškega in medžimurskega narečja kot sosednjim govorom na Dólinskem. Gradivsko podprt prispevek obravnava tiste glasoslovne, oblikoslovne in besedne pojave v krajevnem govoru treh Bistric, ki so razlikovalni v odnosu do bližnjih krajevnih govorov in so jih jezikoslovci prepogosto posploševali za vse prekmursko narečje. Dodan je tudi seznam ledinskih imen na območju Gornje, Srednje in Dolnje Bistrice.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Nina Zver, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: nina.zver@um.si

 

Literatura

SI_PIŠK/0001/001/007/00017, 1940: Mnenje dr. Ramovš Franca o poimenovanju krajev Murska Sobota, Puconci, Kuzma, Vučja Gomila, Črenšovci in Trije mlini (Trimlini). Fond: Sresko načelstvo Murska Sobota. Škatla 19, ovoj 72.
Đuro BLAŽEKA, 2007: Odnos međimurskog dijalekta i susjednih slovenskih dijalekata. Radovi Zavoda za znanstveni rad HAZU Varaždin 18, 151–166.
Valerija DRAVEC, 2009: Kuharska leksika v Turnišču. Diplomsko delo. Maribor: Filozofska fakulteta.
Marc L. GREENBERG, 1989: Ágosti Pávelˈs Prekmurje Slovene grammar. Slavistična revija 37/1, 353–364.
Marc L. GREENBERG, 1993: Glasoslovni opis treh prekmurskih govorov in komentar k zgodovinskemu glasoslovju in oblikoglasju prekmurskega narečja. Slavistična revija 41/4, 465–487.
Marc L. GREENBERG, 2005: Dialect Variation along the Mura. Croatica et Slavica Iadertina I, 107–123.
Mojca HORVAT, 2008: Narečna podoba Prekmurja. Življenje in delo Jožefa Borovnjaka. Ur. Marko Jesenšek. (Zora, 55). Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti. 235–256.
Mojca HORVAT, 2015: Rodilniška oblika panonskih, štajerskih in belokranjskih krajevnih imen na -ci, -ovci/-evci, -inci (tip Beltinci – iz Beltinec/Beltincev). Pravopisna razpotja: razprave o pravopisnih vprašanjih. Ur. Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik. Ljubljana: Založba ZRC. 199–209.
Nina HORVAT, 2021: Jezikovne značilnosti zgodb Marije Hren s poudarkom na opisu glasovja. Moja herbija: spumijni pa pripuvejsti ud inda. Črenšovci: Kulturno-turistično društvo. 8–10.
Marija HREN, 2021: Moja herbija: spumijni pa pripuvejsti ud inda. Črenšovci: Kulturno-turistično društvo.
Tjaša JAKOP, 2007: Razlikovanje glagolskih oblik po spolu v sedanjiku dvojine greve. Slavistična revija 55/4, 601–613.
Tjaša JAKOP, 2017: Prleško-medžimurski jezikovni stik. Hrvatski dijalektološki zbornik 21, 147–161.
Tjaša JAKOP, 2021: Prekmurske ljudske pesmi v glasoslovni razpravi Avgusta Pavla (1909). Traditiones 50/2, 79–93.
Marko JESENŠEK, 2020: The Slovenian language, literature and teaching of Slovenian language research project. Slavia Centralis 13/2, 7–30.
Damir JOSIPOVIČ, 2012: Prekmurje in prekmurščina. Anali PAZU 2/2, 92–102.
Klemen KLINAR, Jožica ŠKOFIC, Matej ŠEKLI, Martina PIKO-RUSTIA, 2012: Metode zbiranja hišnih in ledinskih imen: projekt FLU-LED v okviru Operativnega programa Slovenija–Avstrija 2007–2013. Jesenice: Gornjesavski muzej.
Rudolf KOLARIČ, 1955: Slovenska narečja na Štajerskem. Pogovori o jeziku in slovstvu. Maribor: Založba Obzorja. 54–60.
Mihaela KOLETNIK, 2008: Panonsko lončarsko in kmetijsko izrazje ter druge dialektološke razprave. (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 60). Maribor: Filozofska fakulteta, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti.
Mihaela KOLETNIK, Gjoko NIKOLOVSKI, 2020: Primerjalni frazemi z zoonimnimi sestavinami v prekmurskem narečju in makedonščini. Slavia Centralis 13/2, 83–99.
Jožef KOŠIČ, 1992: Življenje Slovencev med Muro in Rabo: izbor del. Ur. Marija Bajzek. Budimpešta.
Fran KOVAČIČ, 1920/21: Vengust J., Seznamek prekmurskih občin. Časopis za zgodovino in narodopisje 16/1, 53–54.
Mojca KUMIN HORVAT, 2010: Izoglose v prekmurskem narečju: regionalna geolingvistika. Slavia Centralis 3/2, 87–108.
Mojca KUMIN HORVAT, 2022: Regional geolinguistics – case study of Prekmurje dialect. Annales 32/2, 277–294.
Franc KUZMIČ: Prekmursko muzejsko društvo. Pomurski muzej Murska Sobota https://mojsvet.com/muzej/pages/posts/prekmursko-muzejsko-drutvo-46.php (30. 6. 2023).
Števan KÜHAR, 1913: Národno blágo vogskij Slovncof. Časopis za zgodovino in narodopisje 10, 1–37.
Władysław LUBAŚ, 1969: Očetnoimenska krajevna imena z obrazili -ci, -ovci, -inci v slovenskem jeziku. Jezik in slovstvo 14/3, 72–74.
Viktor MAJDIČ, 2002: Imena vasi in mest v Sloveniji. Jezik in slovstvo 8/2, 81–92.
Jožica NARAT, 2004: Oblikoslovne lastnosti krajevnih imen: Zrkovci. Besedoslovne lastnosti slovenskega jezika: slovenska zemljepisna imena. Ur. Marko Jesenšek. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije; Pišece: Društvo Pleteršnikova domačija. 74–82.
Avgust PAVEL, 1909: A vashidegkúti szlovén nyelvjárás hangtana. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia.
Avgust PAVEL, 2013: Prekmurska slovenska slovnica. Vend nyelvtan. (Zora, 100). Ur. Marko Jesenšek. Prev. Marija Bajzek Lukač. Maribor: Oddelek za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru.
Matic PAVLIČ, Artur STEPANOV, Penka STATEVA, 2023: Raba dvojine glede na stavčno funkcijo samostalnika in ohranjenost dvojinskih oblik v šestih slovenskih narečjih. Slavia Centralis 16/1, 17–34.
Renata PUCKO, 2015: Glasoslovni in oblikoslovni oris dokležovskega govora. Diplomsko delo. Maribor: Filozofska fakulteta.
Tadeja PUCKO, 2012: Poljedelsko izrazje v Renkovcih. Diplomsko delo. Maribor: Filozofska fakulteta.
Milena SALAJ, 2003: Poimenovanja za vrt, sadovnjak in polje v črenšovskem govoru. Diplomsko delo. Maribor: Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru.
Vera SMOLE, 2018: Raziskanost narečne slovenščine: obstoječe in potrebno. Slavia Centralis 11/2, 224–232.
Marko SNOJ, 2009: Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen. Ljubljana: Modrijan, Založba ZRC.
Marko SNOJ, 2015: Slovenski etimološki slovar. Elektronski vir. Ljubljana: Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU. www.fran.si/193/marko-snoj-slovenski--etimoloski-slovar (30. 6. 2023).
Matej ŠEKLI, 2013: Zemljepisnojezikoslovna členitev kajkavščine ter slovensko-kajkavska jezikovna meja. Slovenski jezik 9, 3–53.
Splošni pregled dravske banovine: glavni statistični podatki, upravna, sodna in cerkvena razdelitev ter imenik krajev po stanju 1. julija 1939 z dvema zemljevidoma, 1939. Ljubljana: Kraljevska banska uprava Dravske banovine.
Hotimir TIVADAR, Klaudija SEDAR, Valentina NOVAK idr., 2022: Prekmurščina, kinč predragi: živa prekmurska kulturna dediščina v zvoku in pisavi. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Silvo TORKAR, 2008: Slovenska zemljepisna imena, nastala iz slovanskih antroponimov. Slavistična revija 56/2, 17–29.
Natalija ULČNIK, 2010: Slovarsko gradivo Ftičarjevega romana Za nápršnjek vedríne. Slavia Centralis 3/2, 125–137.
Regina UTROŠA, 1983: Opis govora Gornje Bistrice. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta. [T395, zapis po vprašalnici za Slovenski lingvistični atlas, rokopis; hrani Dialektološka sekcija Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU].
Jernej VENGUST, 1919: Seznamek prekmurskih občin (krajev): z označbo pošte in zemljevidom. Radgona.
Ivan ZELKO, 1972: Gospodarska in družbena struktura turniške pražupnije po letu 1381. Razprave. Dissertationes VII/5.
Zinka ZORKO, 1997: Morfološke značilnosti vzhodnokoroških, štajerskih in panonskih narečij v primerjavi s slovenskim knjižnim jezikom. Hrvatski dijalektološki zbornik 10. 107–122.
Zinka ZORKO, 1998: Haloško narečje in druge dialektološke študije. (Zora, 6.) Maribor: Slavistično društvo.
Zinka ZORKO, 2005: Prekmursko narečje med Muro in Rabo na vseh jezikovnih ravninah primerjalno z današnjim nadnarečnim prekmurskim knjižnim jezikom. Prekmurska narečna slovstvena ustvarjalnost: zbornik mednarodnega znanstvenega srečanja. Ur. Jože Vugrinec. Murska Sobota; Petanjci: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija. 47–68.
Branko ŽUNEC, 2002: Z disertacijo do preimenovanja: Črenšovci: Koren imena kraja izhaja iz drevesa črensa, torej bi morali biti Črensovci. Večer 58/179 (6. avg. 2002), 17.
Branko ŽUNEC, 2007: Črenšovci so pravzaprav Črensovci: v dvesto let stari prekmurski župniji poteka med 8. in 15. septembrom že osmi teden duhovnosti in kulture. Večer 63/211 (13. sep. 2007), 24.
Objavljeno
2023-12-29
Kako citirati
Zver N. (2023). Govor treh Bistric v Prekmurju. Slavia Centralis, 16(2), 66-90. https://doi.org/10.18690/scn.16.2.66-90.2023