Prizadevanje ženskih likov za ohranjanje nacionalne identitete v izbranih romanih sodobnih slovenskih pisateljic

  • Tina Kraner
Ključne besede: ženski liki, nacionalna identiteta, sodobne slovenske pisateljice, romani

Povzetek

V članku se ukvarjam z značilnostmi ženskih likov v štirih izbranih romanih sodobnih slovenskih pisateljic, ki so izšli po letu 2000: Saga o kovčku (2003) Nedeljke Pirjevec, Burjin čas (2009) Vilme Purič, Da me je strah? (2012) Maruše Krese in Češnje, bele in rdeče (2015) Tanje Tuma. Uvodoma predstavim teoretična dognanja o identiteti, nacionalni in etnični identiteti, na podlagi katerih analiziram dela. Osvetljeni so tudi vloga slovenske literature pri oblikovanju narodne zavesti, vprašanje identitete spola in tradicija vojne proze v književnosti slovenskih pisateljic. Obravnavani romani z vojno tematiko prikazujejo močne ženske like, ki se borijo za ohranjanje nacionalne identitete z namenom, da bi premagali okupatorje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Tina Kraner

Maribor, Slovenija. E-pošta: kraner.tina@gmail.com

 

Literatura

Guri E. BARSTAD, Karen S. P. KNUTSEN in Elin Nesje VESTLI, 2019: Exploring Iden tity in Literature and Life Stories. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
Silvija BOROVNIK, 2007: Uporništvo ženskih likov v prozi Zofke Kveder. Jezik in slovstvo 52/5, 53–62.
– –, 2019: Reformacija v zgodovinskem romanu Ilke Vašte Gričarji. Slavia Centralis 12/1, 345–354.
Roberta L. COLES, 2002: War and the Contest over National Identity. The Sociological Review 50/4, 1–32.
Lucija ČOK, 2008: Premagati meje, ki jih nosimo v sebi. Medkulturni dialog kot temeljna vrednota EU. Ur. Vesna Mikolič in Krištof Jacek Kozak. Koper: Univerza na Primor skem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales. 65–71.
Stane GRANDA, 2022: Rojstvo političnega slovenstva glede na jezik in teritorij. Kolek tivne identitete skozi prizmo zgodovine dolgega trajanja: slovenski pogledi. Ur. Vanja Kočevar. Ljubljana: Založba ZRC. 405–435.
Igor GRDINA, 1999: Od rodoljuba z dežele do meščana. Ljubljana: Studia humanitatis.
Marko JUVAN, 2003: Stil in identiteta. Jezik in slovstvo 48/5, 3–18.
Stane JUŽNIČ, 1993: Identiteta. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
Marija MERCINA, 2009: O avtorici, romanu in bralcu. Vilma Purič, Burjin čas: Spremni esej. Trst: Mladika. 179–187.
Katja MIHURKO PONIŽ in Megi ROŽIČ, 2015: Izgradnja ženske identitete v dialogu z zgodovino: Krese, Pirjevec, Wolf. Primerjalna književnost 38/3, 209–227.
Mirjana NASTRAN ULE, 2000: Sodobne identitete v vrtincu diskurzov. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče.
Renato PODBERSIČ, 2022: Judje v Julijski krajini – med lojalnostjo in odrinjenostjo. Kolektivne identitete skozi prizmo zgodovine dolgega trajanja: slovenski pogledi. Ur. Vanja Kočevar. Ljubljana: Založba ZRC. 637–656.
Denis PONIŽ, 2003: Z ljubeznijo prežarjeni spomin. Nedeljka Pirjevec, Saga o kovčku: Spremna beseda. Ljubljana: Nova revija. 353–375.
Marcello POTOCCO, 2011: (Janko Kos in) problem narodnih identifikacij. Primerjalna književnost 34/3, 127–138.
Anthony D. SMITH, 2005: Nacionalizem. Teorija, ideologija, zgodovina. Ljubljana: Krtina.
Marko SNOJ, 2022: Slovanski jezik v vzhodnih Alpah na prelomu prvega in drugega tisočletja, slovenščina in Slovenci. Kolektivne identitete skozi prizmo zgodovine dolgega trajanja: slovenski pogledi. Ur. Vanja Kočevar. Ljubljana: Založba ZRC. 11–25.
Ksenija VIDMAR HORVAT, 2013: Zamišljena mati: spol in nacionalizem v kulturi 20. stoletja. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
− −, 2014: Ženske na poti, ženske napoti: migrantke v slovenski nacionalni imaginaciji. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
− −, 2021: Revizije spola: študije o ženski v postnacionalni družbi. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
Tomo VIRK, 2008: Zakaj je književnost pomembna? Književnost v izobraževanju – cilji, vsebine, metode. Ur. Boža Krakar Vogel. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik. (Obdobja, 25). 3–13.
Jože VOGRINC, 2003: Čemu »nacionalna identiteta« in »nacionalni interes« v kulturni politiki? Nacionalna identiteta in kultura. Ur. Neda Pagon in Mitja Čepič. Ljubljana: Inštitut za civilizacijo in kulturo. 37–51.
Nira YUVAL-DAVIS, 2009: Spol in nacija. Ljubljana: Sophia.
Alojzija ZUPAN SOSIČ, 2013: Etika partizanov v sodobnem slovenskem romanu. Etika v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Ur. Aleksander Bjelčevič. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. (SSJLK, 49). 46–53.
Objavljeno
2023-06-02
Kako citirati
Kraner T. (2023). Prizadevanje ženskih likov za ohranjanje nacionalne identitete v izbranih romanih sodobnih slovenskih pisateljic. Slavia Centralis, 16(1), 162–174. https://doi.org/10.18690/scn.16.1.162–174.2023