Jezik podob – metafora in metonimija v filmu

  • Melanija Larisa Fabčič Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Ključne besede: filmski jezik, film kot jezik, filmska metafora, filmska metonimija

Povzetek

Ali avdiovizualni medij filma pozna metafore in metonimije? Večina filmskih teoretikov na to vprašanje odgovarja pritrdilno. Odgovor na vprašanje, v čem je razlika med filmsko in jezikovno metaforo in metonimijo, pa ni tako enoumen. Metaforični in metonimični procesi v filmu so v središču pričujočega prispevka, pri čemer izhajam iz pregleda različnih pogledov na koncept filmske metafore in metonimije (od Eisensteina do Metza in novejših monografij), na osnovi katerega skušam opredeliti specifičnost filmske metaforike. Izrazna sredstva filmske retorike (filmske metafore in filmske metonimije) sem opazovala in analizirala na podlagi izbranih zgledov iz klasičnih in modernih filmov. Z Metzem (1974/1991: 40) postuliram, da je film »vrsta jezika«, ki ima tudi posebno retoriko, in sicer retoriko podobe/slike in zvoka, ki je primerljiva z retoriko jezika, a kljub vsemu drugačna in svojstvena.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Melanija Larisa Fabčič, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: melanija.fabcic@um.si

Literatura

Rudolf ARNHEIM, 1932/2000: Film kot umetnost. Ljubljana: NUK.
Béla BALÁZS, 1938/1986: Filmska kultura. Ljubljana: Cankarjeva založba.
Roland BARTHES, 1964/1990: Rhetorik des Bildes. Kritische Essays III. Der entgegenkommende und der stumpfe Sinn. Roland Barthes. Frankfurt a. M.: Suhrkamp. 28–46.
David BORDWELL, Kristin THOMPSON, 2001: Zgodovina filma I. Ljubljana: Slovenska kinoteka.
Noel CARROLL, 1996: Theorizing the Moving Image. Cambridge: Cambridge University Press.
N. Roy CLIFTON, 1983: The Figure in Film. London/Toronto: Associated University Presses.
Gilles DELEUZE, 1989/1991: Podoba-gibanje. Ljubljana: Založba Škuc.
Umberto ECO, 1968/1972: Einführung in die Semiotik. München: Wilhelm Fink.
Sergei Michailowitsch EISENSTEIN, 1929/1975: Dramaturgie der Filmform. Sergej Eisenstein. Schriften, Bd. 3/Oktober. Ur. Hans Joachim Schegel. München: Carl Hanser Verlag.
Boris M. EICHENBAUM, 1927/2003: Probleme der Filmstilistik. Texte zur Theorie des Films. Ur. Franz-Josef Albermeier. Stuttgart: Reclam. 97–137.
Werner FAULSTICH, 2013: Grundkurs Filmanalyse. München: Utb.
Jacques GERSTENKORN, 1995: La Métaphore au cinéma. Les figures d’analogie dans le films de fiction. Paris: Méridiens Klincksieck.
Louis GOOSSENS, 1995: Metaphtonymy: The interaction of metaphor and metonymy in expressions for linguistic action. Metaphor and Metonymy in Comparison and Contrast. Ur. Rene Driven, Ralf Pörings. Berlin, New York: Mouton de Gruyter. 349–377.
Stuart HALL, 2003: The Work of Representation. Cultural Representations and Signifying Practices. Ur. Stuart Hall. London: Sage. 13–75.
Roman JAKOBSON, 1954/1989: Dva vidika jezika in dve vrsti afazičnih motenj. Lingvistični in drugi spisi. Ljubljana: ŠKUC. 98–101.
– –, 2003: The Metaphoric and Metonymic Poles. Metaphor and Metonymy in Comparison and Contrast. Ur. Rene Driven, Ralf Pörings. Berlin, New York: Mouton de Gruyter. 41–47.
Jovan JOVANOVIĆ, 2008: Uvod v filmsko mišljenje. Ljubljana: Založba UMco.
Gesche JOOST, 2008: Bild – Sprache. Die audio-visuelle Rhetorik des Films. Bielefeld: transcript Verlag.
Klaus KANZOG, 2001: Grundkurs Filmrhetorik. München: Diskurs-Film-Verlag.
Bojan KAVČIČ, Zdenko VRDLOVEC, 1999: Filmski leksikon. Ljubljana: Modrijan.
Brian MACFARLANE, 1996: Novel To film. An Introduction to the Theory of Adaptation. Oxford: Claredon Press.
David MCQUEEN, 1998: Television: A Media Student’s Guide. London: Arnold.
Marcel MARTIN, 1955/1963: Filmski jezik. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Christian METZ, 1964/1972: Das Kino: Langue oder Langage. Semiologie des Films. München: Fink. 51–129
– –, 1971/1973: Sprache und Film. Frankfurt am Main: Athenäum-Verlag.
– –, 1972: Semiologie des Films. München: Fink.
– –, 1974: Film Language. A Semiotic of the Cinema. Chicago: University of Chicago Press.
– –, 1975: Jezik i kinematografski medijum. Beograd: Institut za film.
– –, 1977/1987: Imaginarni označevalec. Lekcija teme: zbornik filmske teorije. Ur. Zdenko Vrdlovec. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
– –, 1981: Metaphor/Metonymy, or the Imaginary Referent. Camera Obscura. Feminism, Culture and Media Studies 3–1/7, 42–65.
Jean MITRY, 1963/1967: Estetika i psihologija filma. [The Aesthethics and Psychology of the Cinema]. Beograd: Institut za film.
James MONACO, 1977/1995: Film verstehen. Kunst, Technik, Sprache, Geschichte und Theorie des Films und der neuen Medien. Hamburg: Rowohlt.
Ansgar THIELE, 2006: Schuss und Gegenschuss ist Krieg – Teil I: Überlegungen zu metaphorischen Prozessen im Film. Metaphorik.de 10, 133–160.
Zdenko VRDLOVEC, 1999: Filmski leksikon. Ljubljana: Modrijan.
Trevor WHITTOCK, 1990: Metaphor and Film. New York: Cambridge University Press.
Objavljeno
2022-10-25
Kako citirati
Fabčič M. L. (2022). Jezik podob – metafora in metonimija v filmu. Slavia Centralis, 15(2), 78–95. https://doi.org/10.18690/scn.15.2.78–95.2022