The state and prospects of Ukrainian literary onomastics development in the Slavic context

  • Nataliіa Kolesnyk Državna univerza Jurija Fedkoviča v Černivcih
  • Oksana Petrenko Državna univerza Jurija Fedkoviča v Černivcih
Ključne besede: onomastika, slovanska onomastika, literarna onomastika, Ukrajina

Povzetek

Literarna onomastika je ena najbolj priljubljenih smeri v slovanski onomastiki. Kljub njeni priljubljenosti v ukrajinski onomastiki pa še vedno obstajajo nekatera terminološka nasprotja, celo glede samega termina. V članku trdiva, da so terminološke nedoslednosti povezane ne le s kompleksnostjo predmeta preučevanja, ampak tudi z različnimi nameni in nalogami, ki si jih zastavljajo raziskovalci, ter z veliko različnimi stališči, ki veljajo za predmet literarne onomastike. Glede na raznolikost literarnih besedil ter funkcij, ki jih imajo v literarnih besedilih lastna imena, meniva, da je perspektiva razvoja literarne onomastike razumevanje te onomastične smeri kot večplastne in kompleksne discipline.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Nataliіa Kolesnyk, Državna univerza Jurija Fedkoviča v Černivcih

Černivci, Ukrajina. E-pošta: n.kolesnyk@chnu.edu.ua

Oksana Petrenko, Državna univerza Jurija Fedkoviča v Černivcih

Černivci, Ukrajina. E-pošta: o.petrenko@chnu.edu.ua

Literatura

Liubomyr BELEI, 2002: Nova ukrayins’ka literaturno-xudozhnya antroponimiya: problemy’ teoriyi ta istoriyi (New Ukrainian Literary and Art Anthroponymy: Theoretical Issues and History). Uzhhorod.
Anatoliy FOMIN, 2004: Literaturnaya onomastika v Rossii: itogi i perspektivy (Literary Onomastics in Russia: Outcomes and Prospects). Voprosy onomastiky 1, 108–120.
Anatoliy FOMIN, 2009: Vsegda li literaturnaya onomastika tozhdestvenna poeticheskoj onomastike? (Is Literary Onomastics Always Identical to Poetic Onomastics? Issues of onomastics). Voprosy onomastiky 7, 57–67.
Iraida GERUS-TARNAVETSKA, 1966: Nazovnytstvo v poetychnomu tvori (Names in Poetry). Munich-Winnipeg.
Martyna GIBKA, 2019: Functions of Proper Names in a Literary. Łódź: ArchaeGraph.
Valeriy KALINKIN, 1999: Poetika onyma (Poetry of onym). Donetsk: Yugo-Vostok.
– –, 2008: Poetonymologiya: iz zametok o metayazyke nauki (Poetonymology: From the Notes on Metalanguage of Science). Logos of onomastics 2, 96–101.
Yuriy KARPENKO, 1984: Specifika imeni sobstvennogo v obshenarodnom yazyke i hudozhstvennoj literature. XV Internationaler Kongreß fűr Namenforschung Resűmees der Vorträge und Mitteilungen. Leipzig. 88.
– –, 1993: Pytannia typolohii literaturnoi onomastyky (Issues of Literary Onomastics Typology). Problemy kontrastyvnoi linhvistyky. Kirovohrad. 102–103.
– –, 2002: On Literary Onomastics: The Thoughts Based on Lina Kostenko’s Work Called “Shortly as a Diagnose”. Linguistica slavica. Kyiv. 75–83.
– –, 2006: Fenomen Valeriia Mykhailovycha Kalinkina (Phenomenon of Valeriy Mykhailovych Kalinkin). East-Ukrainian Linguistic Collected Papers 10, 333–340.
– –, 2007: Pro vahomist kandydatskoho doslidzhennia (Onomastychni studii dramatychnykh tvoriv Lesi Ukrainky). Zapiski z onomastiki: zb. nauk. pr. Odesa: Astroprint. 79–86.
– –, 2008: Peredmova do zbirnyka “Literaturna onomastyka” (The Introduction to the Collection “Literary Onomastics”). Literaturna onomastyka: zb. statei (Literary Onomastics: collection of scientific articles). Odesa. 3–4.
Olena KARPENKO, 1998: Prahmatychna spriamovanist vlasnykh nazv u khudozhnomu teksti: Metod. vkazivky do spetskursu. Dlia studentiv f-tu romano-herman. filolohii (Pragmatics of Proper Names in a Literary Text: methodological guidelines to an option course for the students of Roman and German Philology Department). Odesa.
Mykhailo KHUDASH, 1977: Z istoriyi ukrayins’koyi antroponymiyi (From the History of Ukrainian Anthroponymy). Ky’yiv: Nauk; Dumka.
Nataliia KOLESNYK, 2017: Onymiia ukrainskoi narodnoi pisni (Onymy Ukrainian folk song). Chernivtsi: Tekhnodruk.
Emmanuil MAHAZANYK, 1967: Poetika imyon sobstvennyh v russkoj klassicheskoj literature. Imya i podtekst: avtoref. dys… kand. filol. nauk: 10.02.01 “Russkij yazyk” (Poetics of Proper Names in Russian Classical Literature. Name and Implication: abstract of a PhD thesis: Major code 10.02.01 “The Russian Language”). Samarkand.
Оnomastyka literacka. Red. M. Biolik. (Fіlologiа polskа: Studіа і Маterіаłу, 53). Оlszуn, 1993.
Nataliia PODOLSKAYA, 1988: Slovar russkoj onomasticheskoj terminologii (The Dictionary of Russian Onomastic Terminology). Moscow: Nauka.
Polskie nazwy własne. Encyklopedia. Pod red. E. Rzetelskiej-Feleszko. Warszawa–Kraków, 1998.
Kazimierz RYMUT, 1993: Оnomastyka lіtеrасkа a inne dziedziny badań nazewniczych. Оnomastyka lіtеrасkа 53, 15–19.
Irena SARNOWSKA-GIEFING, 2003: Onomastyka literacka – integracja językoznawstwa і literaturоznawstwa? Metodologia badań onomastycznych. Olsztyn. 436–446.
Grant W. SMITH, 2005: Names as art: An introduction to essays in English. Onoma 40, 7–28.
Rudolf ŠRAMEK, 1999: Uvod do obecne onomastiky. Brno: Masarykova univerzita.
Halyna TYMOSHYK, 2010: Bibliieantroponymy v novochasnykh perekladakh Sviatoho Pysma ukrainskoiu movoiu: avtoref. dys. … kand. filol. nauk: 10.02.01 (Biblical anthroponyms in the Modern Day Ukrainian Translation of the Holy Scripture: avtoref. dys… kand. filol. nauk: 10.02.01). L’viv, Lviv. nats. un-t im. Ivana Franka.
Ukrainska mova: entsyklopediia (The Ukrainian Language: encyclopаedia). 2-e vyd., vypr. i dop. Red. V. M. Rusanivskyi, O. O. Taranenko, M. P. Ziabliuk. Kyiv: 2004.
Objavljeno
2021-09-13
Kako citirati
Kolesnyk N., & Petrenko O. (2021). The state and prospects of Ukrainian literary onomastics development in the Slavic context. Slavia Centralis, 14(1), 260–269. https://doi.org/10.18690/scn.14.1.260–269.2021