Термінографічна критика: структурні підрозділи й термінологічне поле метамови

  • Tetjana Oleksijivna Petrova Harkovska državna agrarna univerza, poimenovana po V. V. Dokučajevu
Ključne besede: termin, terminografska kritika, terminološko polje, makropolje, mikropolje, terminološko-semantična skupina

Povzetek

Članek preučuje strukturo terminografske kritike kot neodvisnega znanstvenega področja. Ugotovljeno je, da je terminografska kritika hierarhično sistematizirano področje znanja, ki je sestavljeno iz (1) teorije in zgodovine terminografske kritike ter (2) prakse terminografske kritike. Terminografska kritika tesno sodeluje z različnimi znanostmi, oblikuje se na podlagi sistema njihovega znanja. Modelirana struktura metajezika terminološkega polja terminografske kritike priča o oblikovanju njegovega pojmovnega aparata. Njeno terminološko polje določajo naslednje ravni: makropolje je terminografska kritika, organizirata pa ga dve terminološki mikropolji – teorija, zgodovina terminografske kritike in praksa terminografske kritike, ki zapolnjujeta ustrezne terminološko-semantične skupine. Pojmovno jedro terminološkega polja metajezika terminografske kritike tvorijo njegovi osnovni termini.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Tetjana Oleksijivna Petrova, Harkovska državna agrarna univerza, poimenovana po V. V. Dokučajevu

Kharkiv, Ukrajina. E-pošta: t.petrova.science@gmail.com

Literatura

Ольга Сергеевна АХМАНОВА, 2010: Словарь лингвистических терминов. 5-е изд. Москва: Книжный дом «Либриком».
Анатолий Николаевич БАРАНОВ, 2003: Введение в прикладную лингвистику. 2-е изд., испр. Москва: Едиторила УРСС.
Анна ВЕЖБИЦКАЯ, 1978: Метатекст в тексте. Новое в зарубежной лингвистике VIII: Лингвистика текста, 402–421.
Наталія ГОРДІЄНКО, 2011: Сучасна лексикографія як об’єкт лінгвістики. Українська мова 3, 67–73.
Анатолій ЗАГНІТКО, 2012: Словник сучасної лінгвістики: поняття і терміни. Донецьк: ДонНУ. 2.
Ірина Андріївна КАЗИМИРОВА, 2017: Актуальні проблеми сучасної лінгвотерміно-графії. Термінологічний вісник 4, 214–226.
Ірина КАЗИМИРОВА, 2014: Історична термінографія в контексті лінгвістичного джерелознавства. Мова і культура 17/ІІ, 265–271.
Тетяна КОСМЕДА, 2000: Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики: формування і розвиток категорії оцінки. Львів: Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка.
Лидия Александровна МОРОЗОВА, 2004: Терминознание: Основы и методы. Москва: ГНО «Прометей» МПГУ.
ЕСУ, 2001 = Енциклопедія сучасної України. Т. 1: «А». Гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України. Київ.
Тетяна Олексіївна ПЕТРОВА, 2018: Українська термінографічна критика: від витоків до сучасності. Науковий вісник Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки 292, 208–217.
Тетяна ПЕТРОВА, 2019: Рецензія на термінологічний словник: експертиза, професійний діалог і наукова дискусія. Лiнгвiстичнi студiї 38, 84–88.
Вячеслав Константинович ЩЕРБИН, 2007: Вклад О.Н. Трубачева в развитие научной критики словарей. Вопросы языкознания 5, 3–21.
Majda MERŠE, 2015: Slovensko slovaropisje in kritika. Slavia Centralis 8/1, 51–74.
Tadeusz PIOTROWSKI, 2001: Zrozumieć leksykografię. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
Mojca ŽAGAR KARER, 2015: Terminologišče – kraj, kjer terminolog išče. Slavia Centralis 8/1, 22–33.
Objavljeno
2021-09-12
Kako citirati
Oleksijivna Petrova T. (2021). Термінографічна критика: структурні підрозділи й термінологічне поле метамови. Slavia Centralis, 14(1), 111–122. https://doi.org/10.18690/scn.14.1.111–122.2021