O nazwach koszuli w językach słowiańskich

  • Zbigniew Rusek
Ključne besede: leksikologija, etimologija, dialektologija, poimenovanja za oblačila, prevzete besede

Povzetek

V razpravi so predstavljena poimenovanja za srajco v slovanskih jezikih, etimologija teh besed, besedotvorni odnosi, geografski in dialektološki vidik. Obravnavana so poimenovanja, ki izhajajo iz psl. *sraky, srakъve (scs. срачица, сракыъве), slovensko srajca, ukrajinsko in rusko сорочка; druga poimenovanja, ki se pojavljajo samo v starocerkvenoslovanskem (in starorusinskem) jeziku, izposojena iz starih jezikov; nekdanje zahodnoslovansko poimenovanje *gzło; poimenovanja, prevzeta iz lat. casula (pojavljajo se v veliki večini slovanskih jezikov); izključno bolgarsko poimenovanje риза (pojavlja se tudi v drugih jezikih, vendar z drugačnim pomenom), pa tudi samo vzhodnoslovanska poimenovanja, npr. рубашка in косоворотка 'ruska ljudska srajca'.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Zbigniew Rusek

Krakov, Poljska. E-pošta: zbyrus@o2.pl

Literatura

Andrzej BAŃKOWSKI, 2000: Etymologiczny słownik języka polskiego. 1–2. Warszawa.
Wiesław BORYŚ, 2005: Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków.
Aleksander BRÜCKNER, 1927: Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków.
Български диалектен атлас, обобщаващ том. Sofia, 2001. (BDA OT)
Български етимологичен речник. 1–8--. Sofia, 1971–2017--. (BER)
Български тълковен речник, oprac. Л. Андрейчин i in. Sofia, 1955. (BTR)
Раиса М. ЦЕЙТЛИН, Радослав ВЕЧЕРКА, Е. БЛАГОВА (red.), 1999: Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков). Moskwa: Русский Язык. (Cejtlin)
Владимир ДАЛЬ, 1956: Толковный словарь живого великорусского языка. I–IV. Moskwa. (Dal)
Bogusław DUNAJ (red.), 1999: Słownik współczesnego języka polskiego. Warszawa.
Александър ДЮВЕРНУА (oprac.), 1889: Словарь болгарскаго языка по памятникам народной словесности и произведениям новейшей печати. I–II. Moskwa. (Duvernois)
Иосиф Х. ДВОРЕЦКИЙ (сост.), 1958: Древногреческо-русский словарь. I–II. Pod red. С. И. Соболевского. Moskwa. (Dworeckij)
Etymologický slovník jazyka staroslověnského. 1–19--. Praha, Brno. (ESJS)
Jan GEBAUER, 1970: Slovník staročeský. I–II. Praha.
Найден ГЕРОВ, 1895–1908: Речник на българския език. 1–6. Płowdiw. (Gerow)
Борис ГРИНЧЕНКО (oprac.), 1907–1909: Словарь української мови. I–IV. Kijów. (Hrinczenko)
Илля Н. КИРИЧЕНКО (gł. red.), 1953–1963: Українсько-російський словник. I–VI. Kijów. (Kiriczenko)
Vaclav MACHEK, 1957: Etymologický slovník jazyka českého a slovenského.
Arnošt MUKA, 1911–28: Słownik dolnoserbskeje rečy a jeje narečow. I–III.
Сергей И. ОЖЕГОВ (oprac.), 1953: Словарь русского языка, Moskwa. (Ożegow)
Chr. PFUHL, 1886: Lausitzisch Wendisches Wörterbuch. Bautzen.
Maks PLETERŠNIK, 1894–95: Slovensko-nemški slovar. I–II. Ljubljana.
Александр Г. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, 1958: Этимологический словарь русского языка. Moskwa. (Preobrażenski).
Příruční slovník jazyka českého. I–VIII. Praha, 1935–1957. (PSJČ)
Zbigniew RUSEK, 2020: O bułgarskim i starobułgarskim wyrazie риза (na tle słowiańskim). Bułgarystyka – tradycje i przyszłość. Red. nauk. Adriana Kovacheva i Patryk Borowiak, Polska Akademia Nauk, Oddział w Poznaniu. Poznań. 117–125.
Речник на българския език. 1–15--. Sofia: BAN, 1977–2015--. (RBE)
Речник на македонскиот јазик. I–III. Skopje, 1961–1966. (RMJ)
Речник српскохрватског књижевног језика. I–VI. Novi Sad, 1967–1976. (RMat)
Речник на съвременния български книжовен език. I–III. Sofia, 1955–1959. (RSBKE)
Slovar slovenskega knjižnega jezika. 1–5. Ljubljana, 1970–1991. (SSKJ)
Slovník jazyka staroslověnského. I–V. Red. J. Kurz. Praha, 1958–2016. (SJS)
Slovnik sučasného slovenského jazyka. 1–3--. Bratislava, 2006--. (SSSJ)
Franciszek SŁAWSKI, 1952–1982: Słownik etymologiczny języka polskiego. I–V. Kraków.
Słownik staropolski. 1–11. Red. Stanisław Urbańczyk. Kraków, 1953–2002. (SStp)
Marko SNOJ, 2003: Slovenski etimološki slovar. Wyd. 2. Ljubljana.
Измаил И. СРЕЗНЕВСКИЙ, 1893–1903: Материалы для словаря древнерусского языка. I–III. Sankt-Petersburg. (Srezniewski)
Старобългарски речник. I–II. Gł. red. Дора И. Mирчева. Sofia: BAN, 1999–2009. (SR)
Стойко СТОЙКОВ, 1968: Българска диалектология. Sofia. (Stojkow)
Bogdan SYCHTA, 1967–1976: Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej. I–VII. Ossolineum, Wrocław.
Mieczysław SZYMCZAK (red.), 1978–81: Słownik języka polskiego. 1–3. Warszawa.
Тлумачалны слоўнік беларускай літаратурнай мовы. Mińsk, 1996. (TSBLM)
Макс ФАСМЕР, 1964–73: Этимологический словарь русского языка, перевод с немецкого и дополн. О. Н. Трубачева. I–IV. Moskwa. (Vasmer)
Maria WOJTYŁA-ŚWIERZOWSKA, 2002: O słowiańskim odziewaniu się. Dzieje Słowian w świetle leksyki. Pod red. Jerzego Ruska, Wiesława Borysia, Leszka Bednarczuka. Kraków. 231–238.
Henryk ZEMAN, 1967: Słownik górnołużycko-polski. Warszawa.
Objavljeno
2021-09-12
Kako citirati
Rusek Z. (2021). O nazwach koszuli w językach słowiańskich. Slavia Centralis, 14(1), 93–110. https://doi.org/10.18690/scn.14.1.93–110.2021