Русизмы и украинизмы в чешском языке конца ХХ – начала XXI вв.: Новые коннотации и контекстуально-прагматические значения

  • Aleksandr Viktorovich Savchenko Državna univerza Chengchi
Ključne besede: češki jezik, ruski jezik, prevzemanje besed, leksikalni prenos, novota, slovanski jeziki, jezik oglasov, uradni pogovor

Povzetek

Značilno sporočevalno sredstvo sodobnih razprav so besedni prenosi tujejezikovnih besednih delov, ki imajo delno spremenjeno obliko zaradi glasoslovnega, oblikoslovnega ali besednega prilikovanja. Članek predstavlja zgodovinski pregled besednih prenosov, nato pa primerja rabo besed iz tujih jezikov v izvirni ali nekoliko spremenjeni obliki v sorodnih slovanskih jezikih; gre predvsem za besedne prenose iz ruščine in ukrajinščine v češčino ‒ predstavljeni sta tipologija jezikovnih pojavov in osnovne funkcije njihove uporabe.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Aleksandr Viktorovich Savchenko, Državna univerza Chengchi

Rusija. E-pošta: savchenko75@mail.ru

Literatura

Віра Титівна КОЛОМIЄЦЬ, 1973: Розвиток лексики слов’янських мов в післявоєнний перiод. Київ: Наук. Думка.
Галина Алексеевна ЛИЛИЧ, 1958: К вопросу о лексических заимствованиях из русского языка в чешский. Славянское языкознание 44/250, 41–52.
Галина Алексеевна ЛИЛИЧ, 1974: Из истории русских лексических заимствований в чешском языке. Сопоставительное изучение грамматики и лексики русского и чешского языков. Прага: Карлов университет. 283–290.
Галина Алексеевна ЛИЛИЧ, 2003: Русизмы в чешском литературном языке: вчера и сегодня. Современные языковые процессы: Межвузовский сборник. СПб.: Изд-во СПбГУ. 46–55.
Галина Алексеевна ЛИЛИЧ, 2016: Роль русского языка в развитии словарного состава чешского литературного языка (конец XVIII – начало XIX). Санкт-Петербург – Грайфсвальд – Гейдельберг.
Валерий Михайлович МОКИЕНКО, Татьяна Геннадьевна НИКИТИНА, 1998: Толковый словарь языка Совдепии. СПб.: Фолио-пресс.
Галина Парфеньевна НЕЩИМЕНКО, 2003: Языковая ситуация в славянских странах. М.: Наука.
Драгомира САБОЛОВА, 2018: Новообразования на базе лексической единицы майдан в интернет-пространстве. Русин 2/52, 207–220.
Александр Викторович САВЧЕНКО, 2002: Интертекстуальные элементы в структуре художественного произведения как экспрессивно-выразительное средство (на материале романа чешского писателя Й. Шкворецкого «Танковый батальон»). Авто-реферат диссертации … кандидата филологических наук. СПб.
Александр Викторович САВЧЕНКО, Михаил Сергеевич ХМЕЛЕВСКИЙ, 2008: Межславянские лексические трансплантации в современной прессе. Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 6. Opis, konfrontacja, przekład. Wrocław. 403–408.
Александр Викторович САВЧЕНКО, Михаил Сергеевич ХМЕЛЕВСКИЙ, 2018: Прием лексической трансплантации из русского языка как характерная черта современного украинского разговорного дискурса. Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae 60/2, 347–355.
Михаил Сергеевич ХМЕЛЕВСКИЙ, 2018: Концептуальное переосмысление тюркизмов, ставших национальными символами славянских народов. Межэтническое взаимодействие в поликультурном образовательном пространстве: проблемы языкового взаимодействия и межкультурной коммуникации. Чебоксары: Чувашский государственный медагогический университет им. И. Я. Яковлева. 118–124.
František DANEŠ, 1997: Situace a celkový stav dnešní češtiny. Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha: Academia. 12–24.
Miloš DOKULIL, 1951: Nová skutečnost v zrcadle slovní zásoby češtiny. Naše řeč 35/7–8, 121–131.
Jiří HASIL, 2001: Proměny společnosti a jazyka. Język i literatura czeska u schyłku XX wieku. Český jazyk a literatura na sklonku XX. století. Wałbrzych, Ostrava. 85–92.
Karel HAUSENBLAS, 1950: Jaký český výraz pro «trudoděň»? Naše řeč 34/3–4, 76–77.
Josef HOLUB, František KOPEČNÝ, 1952: Etymologický slovník jazyka českého. Praha: Státní nakladatelství učebnic.
Jiří KOROSTENSKI, 2016: K postavení ruštiny v českých zemích a na Slovensku do roku 1989. Opera Slavica XXVI/2, 39–48.
Hana KŘÍŽKOVÁ, 1953: Ruské lexikální prvky v češtině po roce 1945. Kniha o překládání. Praha. 179–197.
Olga MARTINCOVÁ, kolektiv, 1998: Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 1. Praha: Academia.
Objavljeno
2021-09-11
Kako citirati
Viktorovich Savchenko A. (2021). Русизмы и украинизмы в чешском языке конца ХХ – начала XXI вв.: Новые коннотации и контекстуально-прагматические значения. Slavia Centralis, 14(1), 80–92. https://doi.org/10.18690/scn.14.1.80–92.2021