Українська та російська фразеології періоду COVID-19

  • Nataliya Khoroz Lvovska narodna univerza Ivana Franka, Filozofska fakulteta
Ključne besede: covid-19, frazeološka enota (FE), prenovitev, novotvorjenka, pomen, ideografska analiza

Povzetek

Širjenje covida-19 po vsem svetu je v skoraj vse jezike vneslo določene spremembe in novosti ‒ tudi v ukrajinskem in ruskem jeziku so se pogosto rabljeni frazemi začeli prilagajati novim zunajjezikovnim razmeram. V prispevku so predstavljene prenovljene frazeološke enote, ki so tematsko povezane s koronavirusom. Sistemizirane so glede na: a) tip prenovitev, b) vpliv prenovitev na pomen frazemov in c) temo frazeološke enote. Novotvorjene frazeološke enote predstavljajo sodobno frazeološko sliko ukrajinskega in ruskega sveta, njihovo ustaljevanje in preučevanje pa sta pomembna za boljše razumevanje jezikovnih procesov z ozirom na zunajjezikovne razmere.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Nataliya Khoroz, Lvovska narodna univerza Ivana Franka, Filozofska fakulteta

Lvov, Ukrajina. E-pošta: nataliya.khoroz@lnu.edu.ua

Literatura

Віра БІЛОНОЖЕНКО, Ірина ГНАТЮК, 1989: Функціонування та лексикографічна обробка українських фразеологізмів. Київ: Наукова думка.
Олена ВАЖЕНІНА, 2018: Авторська трансформація загальнонародних фразеологізмів у химерній прозі Євгена Гуцала: автореферат. Вінниця.
Владимир ВАКУРОВ, 1983: Основы стилистики фразеологических единиц. Москва: Изд-во Москов. ун-та.
Татьяна ГУСЕЙНОВА, 1997: Трансформация фразеологических единиц как способ реализации газетной экспрессии: автореферат. Махачкала.
Лариса ДАВИДЕНКО, 1992: Синтаксичні функції структурно-семантичні модифіка-ції фразеологічних одиниць: автореферат. Київ.
Ольга ДЕРГИЛЕВА, 2009: Индивидуально-авторские приемы преобразования фразе-ологических единиц (на материале художественных произведений М. А. Булгакова):
автореферат. Москва.
Антон ЗЕЛЕНОВ, 2009: Фразеологизм в роли газетного заголовка: автореферат. Ве-ликий Новгород.
Жанна КОЛОЇЗ, 2007: Оказіональна деривація: теоретичний та функціонально-праг-матичний аспекти: автореферат. Київ.
Наталія КОЧУКОВА, 2004: Експресивно-виражальні можливості трансформованих стійких сполучень слів (на матеріалі української преси кінця XX – початку XXІ сто-ліття): автореферат. Київ.
Інна ЛАКОМСЬКА, 2018: Семантика і структура фразеологізмів у газетних заго-ловках: впливовий аспект: автореферат. Одеса.
Нина МАНУЙЛОВА, 1986: Функционально-стилистическая характеристика фразе-ологии в газетном тексте: автореферат. Ленинград.
Елена ОНИЩУК, 1991: Актуализация и трансформация фразеологизмов в художе-ственном тексте (на материале произведений, опубликованных в журнале «Юность»):
автореферат. Санкт-Петербург.
Галина САФЬЯННИКОВА, 2018: Фразеологизмы как элементы идиостиля В. В. Крестовского: автореферат. Саранск.
Алла СУПРУН, 1999: Семантико-стилістичні особливості фразеологічних одиниць: автореферат. Дніпропетровськ.
Ирина ТРЕТЬЯКОВА, 2011: Окказиональная фразеология: структурно-семантичес-кий и коммуникативно-прагматический аспекты: автореферат. Ярославль.
Наталія ХОРОЗ, 2008: Трансформації фразеологізмів у текстах сучасних хорватських газет: дисертація. Київ.
Наталія ХОРОЗ, Ольга СОРОКА, 2020: Українська фразеологія «епохи» коронавірусу. Българският език – исторически и съвременни аспекти: Сборник в чест на 140 години
от рождението на акад. Стефан Младенов. София. 465–476.
Natalija ULČNIK, 2020: Podoba epidemije v starejših poljudnostrokovnih in publicističnih besedilih. Slavia Centralis 13/2, 31–49.
Objavljeno
2021-09-10
Kako citirati
Khoroz N. (2021). Українська та російська фразеології періоду COVID-19. Slavia Centralis, 14(1), 20–36. https://doi.org/10.18690/scn.14.1.20–36.2021