Pregled vrednotenj naravoslovnega znanja v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole

  • Vasja Kožuh Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta in DZS
  • Janja Plazar Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta
Keywords: knowledge evaluation, natural sciencesželementary school students, international TIMSS survey

Abstract

An overview of Science Knowledge Evaluation in the First Three Grades of Elementary School. This paper presents an overview of Slovenian elementary school evaluation of students’ natural science knowledge in the first three years of elementary school. Science knowledge in Slovenia is not measured regularly; therefore, we have focused primarily on the results of the international TIMSS survey, which measures the mathematical and natural science knowledge of students. The TIMMS survey is performed every four years in various countries, and Slovenia participated from 1995 to 2015. After reviewing and analysing the results of the natural science examinations of Slovenian fourth-graders, we found a steady increase compared to the international average. However, at the same time, the positive attitude towards science lags behind.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bahovec, E. D. in drugi. (1999). Kurikulum za vrtce, MSŠ in ZRSŠ, Ljubljana.
Bajd, B., Artač, S. (1995). Izkušnje pri uvajanju drugačnih pristopov v pouk naravoslovja na začetni stopnji. Pedagoška obzorja, 3–4, 83–92.
Cotič, N., Zuljan, D., Plazar, J. (2019). Vpliv uporabe IKT in izkustvenega učenja na mnenje učencev o naravoslovnem dnevu na morski obali. Revija za elementarno izobraževanje, 12(1), 27–43.
Gardner, P. L. (1975). Attitudes to Science. A Review. Studies in Science Education, 2(1), 1–41.
Harlen, W., Qualter, A. (2010). The Teaching of Science in Primary Schools. Routledge, New York.
Ivanuš Grmek, M., Čagran, B. in Sadek, L. (2009a). Didaktični pristopi pri poučevanju predmeta Spoznavanje okolja v tretjem razredu osnovne šole. Pedagoški inštitut, Ljubljana.
Ivanuš Grmek, M., Čagran, B., Sadek, L. (2009). Eksperimentalna študija primera pri pouku spoznavanja okolja. Pedagoški inštitut. Ljubljana.
Japelj Pavešič, B., Svetlik, K. (2013). Mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja TIMSS 2015: Izhodišča raziskave TIMSS 2015. Pedagoški inštitut, Ljubljana.
Japelj Pavešič, B., Svetlik, K. (2016). Znanje matematike in naravoslovja med četrtošolci v Sloveniji in po svetu: izsledki raziskave TIMSS 2015. Pedagoški inštitut, Ljubljana.
Knuver, A. (1999). Mathematics and Science Performance of Primary School Students in the Netherlands. Educational Research and Evaluation, 5(2), 214–226.
Kolar, K. in drugi. (2011). Učni načrt, program osnovna šola, predmet Spoznavanje okolja. MSŠ in ZRSŠ, Ljubljana.
Markelj, N. in Majerič, M. (2009). Kaj nam povedo mednarodne raziskave in nacionalno preverjanje znanja? Šolsko polje, 20(1/2), 55–81
Martin, M. O. in drugi. (1997). Science Ahievements in the Primary School Years: IEA’s Third International Mathematics and Science Study (TIMSS). IEA, Chestnut Hill, MA.
Martin, M. O. in drugi. (2004). TIMSS 2003 International Science Report, Findings From IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study at the Fourth and Eighth Grades. IEA, Chestnut Hill, MA.
Martin, M. O. in drugi. (2008). TIMSS 2007 International Science Report, Findings from IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study at the Fourth and Eighth Grades, IEA, Chestnut Hill, MA.
Martin, M. O. in drugi. (2012). TIMSS 2011 International Results in Science. IEA, Chestnut Hill, MA.
OECD. (2017). PISA 2015 Assessment and Analytical Framework: Science, Reading, Mathematic, Financial Literacy and Collaborative Problem Solving, revised edition. OECD Publishing, Paris.
Petek, D. (2005). Didaktični pristopi pri uvajanju začetnega naravoslovja (magistrsko delo). Univerza v Ljubljani.
Petek, D. in Glažar, A. (2015). Raziskovalno učenje za kakovostno znanje naravoslovja v šolskem obodbju.V: Hozjan, D. (ur.): Aktivnosti učencev v učnem procesu. Univerzitetna založba Annales, Koper, str. 403–417.
Pevec, M. (2012). Programi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja učiteljev kot dejavnik profesionalnega razvoja, Revija za elementarno izobraževanje, 5(2–3), 167–182.
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole, (neuradno prečiščeno besedilo št. 4). Uradni list RS, št. 109/11, 10/12, 92/12, 49/13 in 75/15.
Raper, G., Stringer, J. (1991). Encouraging Primary Science. Cassel Publishers, London.
Strmčnik, F. (2003). Didaktične paradigme, koncepti in strategije. Sodobna pedagogika, 54(4), 80–93.
Štraus, M. (2006). Pomen in vloga mednarodnih primerjav znanja v vzgoji in izobraževanju. Šolsko polje, 17 (1/2), 7–26.
UNESCO. (2012). International Standard Classification of Education, ISCED 2011. UNESCO-IUS, Montreal.
Published
2021-07-06
How to Cite
Kožuh V., & Plazar J. (2021). Pregled vrednotenj naravoslovnega znanja v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole. Journal of Elementary Education, 14(2), 257-280. https://doi.org/10.18690/rei.14.2.257-280.2021
Section
Scientific Articles