Predstavitev prekmurskih rokopisnih pridig iz 1. polovice 20. stoletja

  • Nina Horvat Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Ključne besede: prekmurske rokopisne pridige, prekmurski jezik, Župnija Črenšovci, Župnija Martjanci, Jožef Horvat

Povzetek

V prispevku so predstavljene pred nekaj leti odkrite prekmurske rokopisne pridige, ki so bile najdene v Martjancih pri sorodnici pokojnega župnika Andreja Berdena. Gre za katoliške pridige, pisane za nedelje in praznike. Vseh skupaj je več kot petsto; pisali so jih različni avtorji. Nastajale so na prelomu iz 19. v 20. stoletje, okvirno do 30. let 20. stoletja, po različnih prekmurskih župnijah – največ jih je iz črenšovske in martjanske. Pridige dopolnjujejo zgodbo o razvoju prekmurskega jezika v Katoliški cerkvi, njihova najdba pa potrjuje, da si cerkvena književnost v Prekmurju zasluži nadaljnje raziskovanje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Nina Horvat, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: nina.horvat7@um.si

Literatura

Maja ANDRIČ, 2016: Okoljska arheologija in paleoekologija: palinologija, arheobotanika in arheozoologija. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Biblija.net – Sveto pismo na internetu. Dostop 10. 2. 2020 na http://www.biblija.net.
Előd DUDÁS, 2012: Primerjalni zgodovinski razvoj prekmurskega črkopisa. Jezikoslovni zapiski 2/18, 149–165.
Gizella HOZIAN, 1972: Sad ljubezni do Boga in domovine. Zgodovinski uvod napisal Ivan Zelko. Murska Sobota: samozaložba.
Kronika župnije sv. Križa v Črensovcih. Hrani Župnija Črensovci. (V rokopisu).
Marko JESENŠEK, 2013: Besedoslovne lastnosti prekmurskega jezika (na primeru Küzmičevega abecednika ABC kni’sicza na národni soul haszek, 1790). Poglavja iz zgodovine prekmurskega knjižnega jezika. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta. (Zora, 90). 208–217.
– –, 2018: Prekmurski jezik v Temlinovem in Kardoševem prevodu Malega katekizma. Prekmurski jezik med knjižno normo in narečjem. Ur. Marko Jesenšek. Maribor: Univerzitetna založba Univerze. (Zora, 129). 70–85.
– –, 2018: Prekmurski jezik v Ivanocyjevi pridigi iz leta 1883 Na dén sv. Floriana. Prekmurski jezik med knjižno normo in narečjem. Ur. Marko Jesenšek. Maribor: Univerzitetna založba Univerze. (Zora, 129). 120–136.
Jožef KLEKL, 1914: Glási. Novine 31, 3. (2. 8. 1914).
– –, 1914: Zlata meša v Cerensovcih. Novine 39, 3. (27. 9. 1914).
– –, 1915: Pismo črensovskih črnovojnikov od srbske mejé. Novine 10, 3. (7. 3. 1915).
– –, 1915: Nova mesa v Cserensovcih. Novine 29, 2. (18. 7. 1915).
– –, 1917: Dom i svet. – Glási. Novine 18, 3. (6. 5. 1917).
– –, 1917: †Vugrinčič Boldižar, zlatomešnik. Novine 19, 1–2. (13. 5. 1917).
Mihaela KOLETNIK (in Mojca HORVAT), 2008: Narečna podoba Prekmurja. Panonsko lončarsko in kmetijsko izrazje ter druge dialektološke razprave. (Zora, 60). 9–16.
– –, 2010: Prekmurje Agricultural Terminology in the Dolinsko Region. Slavia Centralis 3/1, 18–34.
Franc KUZMIČ, b. l.: Vezi med Gradiščanskim in Prekmurjem. Dostop 25. 3. 2020 na http://www.pomurski-muzej.si/izobrazevanje/gradiva-pomurja/gradivo/gradiscanska.
Mikloš KÜZMIČ, 1804: Szvéti Evangyeliomi. Drugi ponatis. V-Szombothelyi: Po Sieſs Antoni vu Leti.
Vilko NOVAK, 1972: Kajkavske prvine v prekmurski knjigi 18. stoletja. Slavistična revija 1/20, 95–103.
Martina OROŽEN, 1996: Košičev prispevek k zvrstnemu oblikovanju knjižne prekmurščine. Oblikovanje enotnega slovenskega knjižnega jezika v 19. stoletju. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete. 135–151.
– –, 2003: Svetniška imena v Küzmičevi Knigi molitveni (1846, 1904, 1914, 1931). Razvoj slovenske jezikoslovne misli. Maribor: Slavistično društvo. (Zora, 26). 279–299.
Slovenski šolski muzej. Dostop 25. 3. 2020 na http://www.ssolski-muzej.si/slo/aboutmuseum.php?page=11.
Jože SMEJ, 1997: Se je Mikloš Küzmič v svojem prevodu evangyeliomov res naslanjal na Štefana Küzmiča? Slavistična revija 45/3–4, 533–544.
Marijan SMOLIK, 1995: Liturgika: pregled krščanskega bogoslužja. Celje: Mohorjeva družba.
Ivan ŠKAFAR, 1970: Kovačičevi Spomini na Prekmursko iz leta 1893. Časopis za zgodovino in narodopisje 41/2, 321–352.
Anton VRATUŠA, 1974: Jezik Nouvoga Zákona in Szvéti Evangyeliomov. Zbornik Štefana Küzmiča. Ur. A. Leskovec, M. Medved, J. Ternar. Murska Sobota: Pomurska založba.
Jože VUGRINEC, 2005: Nahajališča sedmero knjig Mikloša Küzmiča. Pisec sedmerih luči: zbornik s simpozija o Miklošu Küzmiču. Ur. Lojze Kozar ml. Moravske Toplice: Občina; Murska Sobota: Pomurski naddekanat; Petanjci: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija. 87–104.
Objavljeno
2020-11-07
Kako citirati
Horvat N. (2020). Predstavitev prekmurskih rokopisnih pridig iz 1. polovice 20. stoletja. Slavia Centralis, 13(2), 50–63. https://doi.org/10.18690/scn.13.2.50–63.2020