Uporabnik jezikovnih virov in orodij kot objekt ali subjekt jezikovne politike? – področje prevajanja in tolmačenja

  • Mojca Šorli Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Ključne besede: jezikovna infrastruktura, medjezični viri in orodja, prevajanje in tolmačenje, potrebe uporabnikov, spletna anketa

Povzetek

V podsklopu »Jezikovna opremljenost na področju tujih jezikov« ciljnega raziskovalnega projekta Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov raziskujem navade, strategije, potrebe in stališča uporabnikov, zlasti prevajalcev in tolmačev, do jezikovnih virov in orodij za tuje jezike, tako v odnosu do obstoječe infrastrukture kot tiste, ki po njihovem mnenju ni dovolj razvita.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Mojca Šorli, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: mojca.sorli@guest.arnes.si

Literatura

Kozma AHAČIČ idr., 2017a: Ciljni raziskovalni projekt Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov: raziskovalno poročilo. Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, idr. Dostopno 22. 7. 2018 na https://isjfr.zrc-sazu.si/sites/default/files/raziskovalno_porocilo_28_11_2017.pdf.
– –, 2017b: Jeziki v Sloveniji in slovenščina zunaj nje: anketni vprašalnik. Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša idr. Dostopno 22. 7. 2018 na https://isjfr.zrc-sazu.si/sites/default/files/anketni_vprasalnik_1_kod_0.pdf.
Aleksandra BIZJAK KONČAR, Helena DOBROVOLJC, Primož JAKOPIN, 2017: Poizvedbe uporabnikov po spletnih različicah Slovarja slovenskega knjižnega jezika in Slovenskega pravopisa 2001 na naslovu bos.zrc-sazu.si. Jezikoslovni zapiski 23/1, 61–75.
Monika ČEBULJ, 2013: Raba slovarja v 1. in 2. triletju osnovne šole. Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani: Pedagoška fakulteta.
Jaka ČIBEJ, Vojko GORJANC, Damjan POPIČ, 2015: Vloga jezikovnih vprašanj prevajalcev pri načrtovanju novega enojezičnega slovarja. Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve. Ur. Vojko Gorjanc, Polona Gantar, Iztok Kosem, Simon Krek. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete UL. 168–181.
Nataša HIRCI, 2013: Changing trends in the use of translation resources: the case of trainee translators in Slovenia. ELOPE 10, 149–165.
Vojko GORJANC, 2014: Slovar slovenskega jezika v digitalni dobi. E-zbornik posveta o Novem slovarju slovenskega jezika na Ministrstvu za kulturo. Ur. Irena Grahek, Simona Bergoč. Ljubljana: Ministrstvo za kulturo RS. Dostopno 22. 7. 2018 na http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/slovenski_jezik/E_zbornik/1-_Vojko_Gorjanc_-_Slovar_MK_tekst_FINAL.pdf.
Vojko GORJANC, Polona GANTAR, Iztok KOSEM, Simon KREK (ur.), 2015: Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete UL.
Carolin MÜLLER-SPITZER (ur.), 2014: Using Online Dictionaries. Lexicographica. Series Maior. Berlin/Boston: De Gruyter.
Hilary NESI, 2000: Electronic dictionaries in second language vocabulary comprehension and acquisition: The state of the art. IX EURALEX International Conference. Ur. Ulrik Heid, Stephan Evert, Egbert Lehmann, Christian Rohrer. Stuttgart. 839–847.
Tadeja ROZMAN, Irena KRAPŠ VODOPIVEC, Mojca STRITAR, Iztok KOSEM, 2010: Nova didaktika poučevanja slovenskega jezika – projekt »Sporazumevanje v slovenskem jeziku«. Kazalnik 15. Dostopno 12. 6. 2015 na http://www.slovenscina.eu/Vsebine/Sl/Kazalniki/K15.aspx.
Tadeja ROZMAN, Irena KRAPŠ VODOPIVEC, Mojca STRITAR KUČUK, Iztok KOSEM, Tadeja ROZMAN (ur.), 2012: Empirični pogled na pouk slovenskega jezika. (Zbirka Sporazumevanje). Ljubljana: Trojina, zavod za uporabno slovenistiko.
Tadeja ROZMAN, Iztok KOSEM, Nataša PIRIH SVETINA, Ina FERBEŽAR, 2015: Slovarji in učenje slovenščine. Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve. Ur. Vojko Gorjanc, Polona Gantar, Iztok Kosem, Simon Krek. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete UL. 150–167.
Marko STABEJ, Tadeja ROZMAN, Nataša PIRIH SVETINA, Nina MODRIJAN, Boštjan BAJEC, 2008: Jezikovni viri pri jezikovnem pouku v osnovni in srednji šoli: končno poročilo z rezultati dela. Ljubljana: Pedagoški inštitut. (22. 6. 2015).
Mojca ŠORLI, Nina LEDINEK, 2017: Language policy in Slovenia: language users’ needs with a special focus on lexicography and translation tools. Electronic lexicography in the 21st century: proceedings of eLex 2017 Conference, 19–21 September 2017, Leiden, The Netherlands. Ur. Iztok KOSEM idr. Brno: Lexical Computing. 377–394. Dostopno 22. 7. 2018 na https://elex.link/elex2017/wp-content/uploads/2017/09/paper23.pdf.
Antje TÖPEL, 2014: Review of research into the use of electronic dictionaries. Using Online Dictionaries. Ur. Carolin Müller-Spitzer. Berlin/Boston: De Gruyter.
_____________________________
CRP ZRC SAZU 2016 – Predstavitev. Dostopno 20. 5. 2017 na http://isjfr.zrc-sazu.si/sl/programi-in-projekti/jezikovna-politika-republike-slovenije-in-potrebe-uporabnikov#v.
CRP ZRC SAZU 2016 – Raziskovalno poročilo (MZK). Dostopno 22. 7. 2018 na http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/slovenski_jezik/NPJP-19-25/Raziskovalno_porocilo_koncno_CRP-jezikovna_politika.pdf.
eLex2017. Dostopno 26. 2. 2018 na https://elex.link/elex2017/proceedings-download/.
Resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014-2018 (ReNPJP1418). Dostopno 26. 2. 2018 na http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO91.
Akcijski načrt za jezikovno opremljenost za obdobje 2014–2018. Dostopno 26. 2. 2018 na http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Razpisi/2017/JR-ESSRanljive_skupine_govorcev/Akcijski_nacrt_za_jezikovno_opremljenost.pdf.
Objavljeno
2020-11-04
Kako citirati
Šorli M. (2020). Uporabnik jezikovnih virov in orodij kot objekt ali subjekt jezikovne politike? – področje prevajanja in tolmačenja. Slavia Centralis, 11(2), 233–250. https://doi.org/10.18690/scn.11.2.233–250.2018
Rubrike
Articles