Slovenska jezikovna infrastruktura kot jezikovnopolitično vprašanje: potrebe in pričakovanja jezikovnih uporabnikov

  • Nina Ledinek Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
Ključne besede: sociolingvistika, jezikovna politika, status jezika, korpus jezika, jezikovni viri, jezikovne tehnologije

Povzetek

V prispevku se s stanjem na področju oblikovanja slovenske jezikovne infrastrukture ukvarjam kot z jezikovnopolitičnim vprašanjem. Prispevek prinaša analizo aktualne pravne, finančne in organizacijske ureditve področja, predstavlja pa tudi ključne izsledke o infrastrukturnih potrebah uporabnikov, kot so bile prepoznane na podlagi analize in interpretacije podatkov iz ankete, izvedene v okviru projekta Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Nina Ledinek, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: NLedinek@zrc-sazu.si

Literatura

Kozma AHAČIČ idr., 2017a: Ciljni raziskovalni projekt Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov: raziskovalno poročilo. Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, idr. Dostopno 22. 7. 2018 na https://isjfr.zrc-sazu.si/sites/default/files/raziskovalno_porocilo_28_11_2017.pdf.
– –, 2017b: Jeziki v Sloveniji in slovenščina zunaj nje: anketni vprašalnik. Ljubljana: ZRC
SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, idr. Dostopno 22. 7. 2018 na https://isjfr.zrc-sazu.si/sites/default/files/anketni_vprasalnik_1_kod_0.pdf.
Akcijski načrt za jezikovno opremljenost. Ljubljana: 13. 11. 2015. Dostopno 22. 7. 2018 na http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/raziskave-analize/slovenski_jezik/Akcijska_nacrta/ANJO.pdf.
Nataša GLIHA KOMAC, Polonca KOVAČ (ur.), 2018: Pravna ureditev in programski dokumenti o jezikovni rabi in praksah jezikovnih uporabnikov v Republiki Sloveniji in uporabnikov
slovenskega jezika v sosednjih državah. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Simon KREK, 2009: Od SSKJ do spletnega portala standardne slovenščine. Jezik in slovstvo 54/3–4, 95–113.
– –, 2012: Slovenski jezik v digitalni dobi. Heidelberg: Springer.
Nataša LOGAR idr., 2017: Odziv na »Anketo o slovenščini« projekta Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov. Slovenščina 2.0 5, 27–37.
Poročilo o izvajanju akcijskih načrtov za jezikovno izobraževanje in za jezikovno opremljenost, sprejetih na podlagi Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko
2014–2018, za leto 2016. Ljubljana: 8. 6. 2017. Dostopno 22. 7. 2018 na http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/slovenski_jezik/2017/Porocilo-2016.pdf.
Poročilo o uspešnosti izvajanja Nacionalnega programa za jezikovno politiko 2014–2018 za leto 2014 (NPJP 2014). Ljubljana: 24. 6. 2015. Dostopno 22. 7. 2018 na http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/slovenski_jezik/Akcijska_nacrta/Porocilo_o_uspes._izvaj._NPJP_-_sprejeto_na_vladi__24._6._2015_.pdf.
Poročilo o uspešnosti izvajanja Nacionalnega programa za jezikovno politiko 2014–2018, Akcijskega načrta za jezikovno izobraževanje in Akcijskega načrta za jezikovno opremljenost za leto 2015 (NPJP 2015). Ljubljana: 7. 7. 2016. Dostopno 22. 7. 2018 na http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/slovenski_jezik/Akcijska_nacrta/Porocilo_o_NPJP_in_AN__vlada_7.7.2016_.pdf.
Resolucija o Nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018 (ReNPJP14–18), Ur. l. RS, št. 62/13. Dostopno 22. 7. 2018 na http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO91#.
Zakon o javni rabi slovenščine (ZJRS), Ur. l. RS, št. 86/04, 8/10. Dostopno 22. 7. 2018 na http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3924.
Objavljeno
2020-11-04
Kako citirati
Ledinek N. (2020). Slovenska jezikovna infrastruktura kot jezikovnopolitično vprašanje: potrebe in pričakovanja jezikovnih uporabnikov. Slavia Centralis, 11(2), 185–199. https://doi.org/10.18690/scn.11.2.185–199.2018
Rubrike
Articles