Jezikovna uredniška politika in slovenski radijski mediji

  • Tina Lengar Verovnik Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
Ključne besede: jezikovna uredniška politika, radio, uredniki, lektorji, novinarji

Povzetek

V prispevku ugotavljam, koliko so medijska zakonodaja in drugi relevantni pravni dokumenti odločevalcem lahko v pomoč pri oblikovanju jezikovne uredniške politike radijskega medija; kdo sploh so oblikovalci in usmerjevalci jezikovne uredniške politike (radijskega) medija; kdo in na kakšen način skrbi za jezikovno podobo (radijskega) medija – tako v smislu kakovosti kot družbene sprejemljivosti izražanja. Do ugotovitev sem prišla s pomočjo odgovorov na usmerjena vprašanja, vključena v anketo, izvedeno v okviru ciljnega raziskovalnega projekta Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov, ter s pomočjo strukturiranih intervjujev z uredniki izbranih radijskih programov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Tina Lengar Verovnik, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: tina.verovnik@fdv.uni-lj.si

Literatura

Kozma AHAČIČ idr., 2017a: Ciljni raziskovalni projekt Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov: raziskovalno poročilo. Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, idr. Dostopno 22. 7. 2018 na https://isjfr.zrc-sazu.si/sites/default/files/raziskovalno_porocilo_28_11_2017.pdf.
– –, 2017b: Jeziki v Sloveniji in slovenščina zunaj nje: anketni vprašalnik. Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, idr. Dostopno 22. 7. 2018 na https://isjfr.zrc-sazu.si/sites/default/files/anketni_vprasalnik_1_kod_0.pdf.
Bojan GOLČAR, 2003: Radio: prvi koraki v radijsko ustvarjanje. Maribor: Mariborski radio Študent – MARŠ.
Miloš IVANČIČ, 2012: Radio kot Radio Koper. Koper: samozaložba.
Tatjana PIRC, 2005: Radio – zakaj te imamo radi. Ljubljana: Modrijan.
Mateja RAMOVŠ, 2013: Govor radijskih moderatorjev v kontaktnih oddajah. Značilnosti govora moderatorjev Vala 202 v kontaktni oddaji Dobro jutro!. Magistrsko delo. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
Helena ŠKRLEC, 2016: Jezikovna uredniška politika nekomercialnih radijskih programov v Sloveniji. Diplomsko delo (predbolonjsko). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
Pravilnik o programih posebnega pomena, 5. 10. 2002. Dostopno 22. 7. 2018 na http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV4357.
Programski standardi, 28. 11. 2006. Dostopno 22. 7. 2018 na http://www.rtvslo.si/strani/zakonodaja-in-dokumenti/4128.
Poklicna merila in načela novinarske etike v programih RTV Slovenija, junij 2000. Dostopno 22. 7. 2018 na http://www.rtvslo.si/strani/pravilnik-o-poklicnih-standardih/9#16.
Zakon o medijih. Ur. l. RS, št. 110/2006, 26. 5. 2006. Dostopno 22. 7. 2018 na http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4666.
Zakon o javni rabi slovenščine. Ur. l. RS, št. 86/04, 20. 8. 2004. Dostopno 22. 7. 2018 na http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3841.
Zakon o Radioteleviziji Slovenija. Ur. l. RS, št. 96/2005, 12. 11. 2005. Dostopno 22. 7. 2018 na http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-4191.
Objavljeno
2020-11-03
Kako citirati
Lengar Verovnik T. (2020). Jezikovna uredniška politika in slovenski radijski mediji. Slavia Centralis, 11(2), 144–157. https://doi.org/10.18690/scn.11.2.144–157.2018
Rubrike
Articles