Jezik (govor) v slovenskih gledališčih in jezikovna politika

  • Nina Žavbi Milojević Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo
Ključne besede: jezikovna politika, jezikovni (govor), gledališče, emirična raziskava, pravorečni priročnik

Povzetek

V prispevku se osredotočam na govorno izražanje v gledališču, predvsem na potrebe jezikovnih uporabnikov (igralcev, lektorjev idr.) in njihovo jezikovno opremljenost. Po pregledu zakonodajnih in drugih pravno veljavnih dokumentov (Zakon o javni rabi slovenščine, Zakon o medijih, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014–2017) ter po izvedbi in interpretaciji rezultatov empirične raziskave ugotavljam, da je veljavna zakonodaja s področja jezika (govora) v gledališču primerna, profesionalni uporabniki pa bi potrebovali nekatere jezikovne priročnike (pravorečni priročnik, terminološki slovarji) in zbir smernic o neknjižnih zvrsteh jezika.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Nina Žavbi Milojević, Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: nina.zavbi.milojevic@gmail.com

Literatura

Kozma AHAČIČ idr., 2017a: Ciljni raziskovalni projekt Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov: raziskovalno poročilo. Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, idr. Dostopno 22. 7. 2018 na https://isjfr.zrc-sazu.si/sites/default/files/raziskovalno_porocilo_28_11_2017.pdf.
– –, 2017b: Jeziki v Sloveniji in slovenščina zunaj nje: anketni vprašalnik. Ljubljana: ZRC
SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, idr. Dostopno 22. 7. 2018 na https://isjfr.zrc-sazu.si/sites/default/files/anketni_vprasalnik_1_kod_0.pdf.
Helena DOBROVOLJC, 2016: Slovenski pravopis med jezikovnim sistemom, rabo in uporabnikom. Slovenščina danes. Dialogi: revija za kulturo in družbo 52/7–8, 157–176.
Helena DOBROVOLJC, Tina VEROVNIK, 2015: Slovar pravopisnih težav kot sopotnik pravopisnih pravil in pomenskorazlagalnega slovarja. Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis. Ur. Mojca Smolej. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 163–171.
Nataša GLIHA KOMAC, Polonca KOVAČ (ur.), 2018: Pravna ureditev in programski dokumenti o jezikovni rabi in praksah jezikovnih uporabnikov v Republiki Sloveniji in uporabnikov
slovenskega jezika v sosednjih državah in po svetu. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. Dostopno 23. 7. 2018 na https://isjfr.zrc-sazu.si/sites/default/files/pravne_podlage.pdf.
Marjeta HUMAR, Barbara SUŠEC MICHIELI, Katarina PODBEVŠEK, Slavka LOKAR (ur.), 2007: Gledališki terminološki slovar. Ljubljana: Založba ZRC. Dostopno 8. 7. 2018 na http://www.fran.si/144/gledaliski-terminoloski-slovar.
Tina LENGAR VEROVNIK, 2015: Pravorečje v pravopisnem slovarju in ob njem. Pravopisna razpotja. Razprave o pravopisnih vprašanjih. Ur. Helena Dobrovoljc in Tina Lengar Verovnik. Ljubljana: Založba ZRC. 95–107.
Barbara OREL, Maja ŠORLI, Gašper TROHA (ur.), 2012: Hibridni prostori umetnosti. Ljubljana: Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Maska, Zavod za založništvo, kulturo in producentsko dejavnost. (Transformacije, 33).
Katarina PODBEVŠEK, 2007: Govorna interpretacija literarnih besedil v pedagoški in umetniški praksi. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije. (Slavistična knjižnica, 11).
– –, 2012: Jezikovni hibridi v sodobnih slovenskih uprizoritvenih praksah. Hibridni prostori umetnosti. Ur. Barbara Orel, Maja Šorli in Gašper Troha. Ljubljana: Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Maska, zavod za založništvo, kulturo in producentsko dejavnost. (Transformacije, 33). 15–36.
– –, 2015: Vpliv medkulturnih in medjezikovnih stikov na slovenski odrski govor. Scenske umetnosti, migracije, politika: Slovensko gledališče kot sooblikovalec medkulturnih izmenjav. Prispevek na simpoziju na 50. Festivalu Borštnikovo srečanje. 21. in 22. oktober 2015.
Katarina PODBEVŠEK, Tomaž GUBENŠEK (ur.), 2000: Kolokvij o umetniškem govoru. Ljubljana: Akademija za gledališče, radio, film in televizijo.
– –, 2006: Kolokvij o umetniškem govoru II. Ljubljana: Akademija za gledališče, radio, film in televizijo.
Katarina PODBEVŠEK, Nina ŽAVBI MILOJEVIĆ (ur.), 2013: Govor med umetnostjo in znanostjo. Maribor: Aristej, Ljubljana: Akademija za gledališče, radio, film in televizijo. (Dialogi, 14).
Barbara SUŠEC MICHIELI, Blaž LUKAN, Maja ŠORLI (ur.), 2010: Dinamika sprememb
v slovenskem gledališču 20. stoletja. Ljubljana: Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Maska.
Cvetka ŠERUGA PREK, 2002: Izgovorni in naglasni problemi Slovenskega pravopisa 2001. Nova revija 21/239–240, 26–30.
Cvetka ŠERUGA PREK, Emica ANTONČIČ, 2007: Slovenska zborna izreka: Priročnik z vajami za javne govorce. Maribor: Aristej.
Hotimir TIVADAR, 2004a: Kaj je prav in kaj resnično (prav) v slovenskem govoru? Moderno v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. 40. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ur. Marko Stabej. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek
za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik. 172–178. Dostopno 8. 7. 2018 na http://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/ssjlk_40_zbornik.pdf.
– –, 2004b: Fonetično-fonološke lastnosti samoglasnikov v sodobnem knjižnem jeziku. Slavistična revija 52/1, [31]–48. Dostopno 8. 7. 2018 na http://www.srl.si/sql_pdf/SRL_2004_1_4.pdf.
– –, 2004c: Priprava, izvedba in pomen perceptivnih testov za fonetično-fonološke raziskave
(na primeru analize fonoloških parov). Jezik in slovstvo 49/2, 17–36. Dostopno 8. 7. 2018 na http://www.jezikinslovstvo.com/pdf/2004-02-HotimirTivadar.pdf.
– –, 2008: Kakovost in trajanje samoglasnikov v govorjenem knjižnem jeziku. Doktorska disertacija. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.
– –, 2010: Gradivna utemeljenost opisa slovenskega govorjenega (knjižnega) jezika. Izzivi sodobnega jezikoslovja. Ur. Vojko Gorjanc in Andreja Žele. Ljubljana: Znanstvena založba
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 53–62.
– –, 2011: Vzpostavitev razmerij med govorom in branjem, recitacijo in igranjem. Meddisciplinarnost v slovenistiki. Ur. Simona Kranjc. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske
fakultete. (Obdobja, 30). 15–22. Dostopno 8. 7. 2018 na http://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/30-Tivadar.pdf.
– –, 2012: Nove usmeritve pri raziskavah govora s pogledom v preteklost. Slavistična revija
60/4, 587–601. Dostopno 8. 7. 2018 na http://www.srl.si/sql_pdf/SRL_2012_4_02.pdf.
– –, 2015: Variantnost v prihodnjem slovenskem pravopisu (s poudarkom na pravorečju). Pravopisna razpotja. Razprave o pravopisnih vprašanjih. Ur. Helena Dobrovoljc in Tina Lengar Verovnik. Ljubljana: Založba ZRC. 109–121.
– –, 2016: Položaj pravorečja in retorike v sodobnem svetu. Slovenščina danes. Dialogi: revija za kulturo in družbo 52/7–8, 135–151.
Hotimir TIVADAR, Peter JURGEC, 2003: Podoba govorjenega slovenskega knjižnega jezika v Slovenskem pravopisu 2001. Slavistična revija 51/2, 203–220. Dostopno 8. 7. 2018 na http:// www.srl.si/sql_pdf/SRL_2003_2_19.pdf.
Hotimir TIVADAR, Martin VRTAČNIK, 2013: Vloga govora v sodobnem dramskem gledališču. Družbena funkcijskost jezika (vidiki, merila, opredelitve). Ur. Andreja Žele. Ljubljana:
Znanstvena založba Filozofske fakultete. (Obdobja, 32). 451–456. Dostopno 8. 7. 2018 na http://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/32-Tivadar.pdf.
_______________________________________________________________________________
Drama SNG Maribor. Strateški načrt SNG Maribor – Drama, Opera, Balet, Festival Borštnikovo srečanje – za obdobje 2015–2019. Dostopno 8. 6. 2017 na http://www.sng-mb.si/f/docs/informacije-javnega-znacaja/STRATESKI-2019.pdf.
Mestno gledališče ljubljansko. Informacije javnega značaja. Dostopno 8. 6. 2017 na http://www.mgl.si/sl/o-gledaliscu/informacije-javnega-znacaja/.
Prešernovo gledališče Kranj. Katalog informacij javnega značaja. Dostopno 8. 6. 2017 na http://www.pgk.si/files/static/6/files/KataloginformacijjavnegaznacajaPGKranj2016.pdf.
Resolucija o Nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018. Uradni list RS, št. 62/13. Dostopno 5. 6. 2017 na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=200835&stevilka=1428.
Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014–2017. Uradni list RS, št. 99/13. Dostopno 5. 6. 2017 na http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO96.
Slovensko ljudsko gledališče Celje. Informacije javnega značaja. Dostopno 8. 6. 2017 na http://www.slg-ce.si/domov/o-nas/informacije-javnega-znacaja.
SNG Drama Ljubljana. Katalog informacij javnega značaja. Dostopno 8. 6. 2017 na http://www.drama.si/_files/6649/KatalogInformacijJavnegaZnacaja_20170414.pdf.
SNG Nova Gorica. Informacije javnega značaja. Dostopno 8. 6. 2017 na https://www.sng-ng.si/o_gledaliscu/informacije_javnega_znacaja/.
SSG Trst. Statut. Dostopno 8. 6. 2017 na http://www.teaterssg.com/wp-content/uploads/STATUTO-TSS-220120151.pdf.
Zakon o javni rabi slovenščine. Uradni list RS, št. 86/04. Dostopno 5. 6. 2017 na http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3924.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javni rabi slovenščine. Uradni list RS, št. 8/10. Dostopno 5. 6. 2017 na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2010-01-0253?sop=2010-01-0253.
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Uradni list RS, št. 77/07. Dostopno 5. 6. 2017 na http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3370.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Uradni list RS, št. 56/08. Dostopno 5. 6. 2017 na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2008-01-2344?sop=2008-01-2344.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Uradni list RS, št. 4/10. Dostopno 5. 6. 2017 na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2010-01-0129?sop=2010-01-0129.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Uradni list RS, št. 20/11. Dostopno 5. 6. 2017 na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2011-01-0822?sop=2011-01-0822.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Uradni list RS, št. 111/13. Dostopno 5. 6. 2017 na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-4130?sop=2013-01-4130.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Uradni list RS, št. 68/2016. Dostopno 5. 6. 2017 na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-2930?sop=2016-01-2930.
Objavljeno
2020-11-03
Kako citirati
Žavbi Milojević N. (2020). Jezik (govor) v slovenskih gledališčih in jezikovna politika. Slavia Centralis, 11(2), 132–143. https://doi.org/10.18690/scn.11.2.132–143.2018
Rubrike
Articles