Obravnava skladnje pri pouku slovenščine v tretjem triletju osnovne šole, v gimnaziji ter srednjem strokovnem in poklicnem izobraževanju

  • Mojca Smolej Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Nika Lampret
Ključne besede: skladnja, pouk slovenščine, osnovna šola, gimnazija, srednje strokovno in poklicno izobraževanje

Povzetek

Prispevek podaja skrajšan pregled rezultatov analize obravnave skladnje pri pouku slovenščine v osnovni in srednji šoli. Pregled tiskanega učnega gradiva je pokazal, da večina samostojnih delovnih zvezkov za pouk slovenščine učencev ne navaja k razmisleku o pomembnosti pridobljenega znanja s področja skladnje. V pregledanih samostojnih delovnih zvezkih skoraj ni mogoče zaznati kritične refleksije in osmislitve pridobljenega znanja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Mojca Smolej, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: mojca.smolej@ff.uni-lj.si

Literatura

Karla BERZELAK ZAJC, Alenka ARBITER, Nataša HRIBAR, 2008: Govorica jezika 2/3. Slovenščina za 2. in 3. letnik gimnazij (učbenik). Ljubljana: Modrijan. 1. izdaja. 123–132, 140–147, 229–235.
Karla BERZELAK ZAJC, 2009: Govorica jezika 3. Slovenščina v 3. letniku gimnazij in srednjih šol (delovni zvezek). Ljubljana: Modrijan. 1. izdaja. 8–49, 61–95, 99–106.
Marja BEŠTER TURK, 2011: Sporazumevalna zmožnost – eden izmed temeljnih ciljev pouka slovenščine. Jezik in slovstvo 56/3–4, 111–130.
Špelca BRADEŠKO, 2017: (Ne)povezanost obravnave besednih vrst in stavčnih členov pri pouku slovenščine v zadnjem triletju osnovne šole. Magistrsko delo. Ljubljana: Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.
Nana CAJHEN, Nevenka DRUSANY, Dragica KAPKO, Martina KRIŽAJ ORTAR, Marja
BEŠTER TURK, 2011: Slovenščina za vsak dan 7. Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 7. razredu osnovne šole (2. del). Ljubljana: Rokus Klett. 3. izdaja. 2. ponatis. 73–84, 89–94, 100–115.
‒ ‒, 2013: Slovenščina za vsak dan 8. Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 8. razredu osnovne šole (1. del). Ljubljana: Rokus Klett. 3. izdaja. 3. ponatis. 70–85, 95–105.
‒ ‒, 2013a: Slovenščina za vsak dan 8. Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 8. razredu osnovne šole (2. del). Ljubljana: Rokus Klett. 3. izdaja. 3. ponatis. 15–26, 45–48, 57–63.
‒ ‒, 2014: Slovenščina za vsak dan 9. Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 9. razredu osnovne šole (1. del). Ljubljana: Rokus Klett. 4. izdaja. 113–117, 128–133.
‒ ‒, 2014a: Slovenščina za vsak dan 9. Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 9. razredu osnovne šole (2. del). Ljubljana: Rokus Klett. 4. izdaja. 20–24, 43–51, 58–63.
Robert CAZINKIĆ, 2000: Oziralni prilastkovi odvisniki. Jezik in slovstvo 46/1–2, 29–40.
Noam CHOMSKY, 1975: Syntactic structures. New York: Mouton.
Mateja GOMBOC, 2014: Besede 3. Učbenik za slovenski jezik v 3. letniku triletnih poklicnih šol. Ljubljana: Državna založba Slovenije. 2. izdaja. 1. natis. 64–84.
‒ ‒, 2014a: Besede 3. Delovni zvezek za slovenski jezik v 3. letniku triletnih poklicnih šol. Ljubljana: Državna založba Slovenije. 2. izdaja. 1. natis. 76–95.
Mira HEDŽET KRKAČ idr., 2010: Katalog znanja. Slovenščina: srednje strokovno izobraževanja. Ljubljana: Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje.
Marjana HODAK, Silva KASTELIC, Jerica VOGEL, 2009: Z besedo do besede – Slovenščina 3. Učbenik za slovenščino – jezik v 3. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol. Ljubljana: Mladinska knjiga. 1. natis. 25–34, 38–54, 73–96, 113–124, 136–146, 212–223, 234–239.
‒ ‒, 2010: Z besedo do besede – Slovenščina 3. Zbirka naloga za slovenščino – jezik v 3. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol (1. del). Ljubljana: Mladinska knjiga. 30–40, 42–47, 57–60, 65–68, 71–76, 85–88, 95–101, 110–113, 135–137.
‒ ‒, 2010a: Z besedo do besede: Slovenščina 3. Zbirka naloga za slovenščino – jezik v 3. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol (2. del). Ljubljana: Mladinska knjiga. 51–56.
Katalog znanja slovenščina srednje poklicno izobraževanje. Ljubljana: Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje, 2007. Dostopno 20. 9. 2015 na http://portal.mss. edus.si/msswww/programi2014/programi/SPI/KZ-IK/katalog.htm
Ljudmila IVŠEK, 2002: Uresničevanje jezikovne vzgoje v osnovi šoli s stališča jezikovne teorije in pedagoške prakse. Učbeniki pri uresničevanju pouka slovenščine od 4. do 8. razreda osnovne šole s težiščem na skladnji. Magistrsko delo. Ljubljana: Oddelek za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.
Marta KOCJAN BARLE, Milena SMISL, 2014: Znanka ali uganka 7. Samostojni delovni zvezek za 7. razred osnovne šole (2. del). Ljubljana: Modrijan. 1. izdaja. 79–85, 92–105.
‒ ‒, 2014a: Znanka ali uganka 9. Samostojni delovni zvezek za 9. razred osnovne šole (1. del). Ljubljana: Modrijan. 1. izdaja. 100–127.
‒ ‒, 2014b: Znanka ali uganka 9. Samostojni delovni zvezek za 9. razred osnovne šole (2. del). Ljubljana: Modrijan. 1. izdaja. 21–33.
Marta KOCJAN BARLE, Dragica PERME, Matej ŽIST, 2013: Znanka ali uganka 8. Samostojni delovni zvezek za 8. razred osnovne šole (1. del). Ljubljana: Modrijan. 1. Izdaja. 109–121.
‒ ‒, 2013a: Znanka ali uganka 8. Samostojni delovni zvezek za 8. razred osnovne šole (2. del). Ljubljana: Modrijan. 1. izdaja. 5–45.
Petra KODRE, 2013: Od glasov do knjižnih svetov 7. Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 7. razredu (jezik in književnost). Ljubljana: Rokus Klett. 1. izdaja. 1. ponatis. 47–56.
‒ ‒, 2013a: Od glasov do knjižnih svetov 9. Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 9. razredu osnovne šole (jezik in književnost). Ljubljana: Rokus Klett. 1. izdaja. 57–97.
‒ ‒, 2014: Od glasov do knjižnih svetov 8. Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 8. razredu osnovne šole (jezik in književnost). Ljubljana: Rokus Klett. 2. izdaja. 47–88.
Martina KRIŽAJ ORTAR, Marja BEŠTER TURK, Marija KONČINA, Mojca POZNANOVIČ, Mojca BAVDEK, 2010: Na pragu besedila 3. Učbenik za slovenski jezik v 3. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol. Ljubljana: Rokus Klett. 2. izdaja. 15–55.
‒ ‒, 2010a: Na pragu besedila 3. Delovni zvezek za slovenski jezik v 3. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol. Ljubljana: Rokus Klett. 2. izdaja. 23–87, 113–127.
Martina KRIŽAJ ORTAR, 2006: Učenčeva sporazumevalna zmožnost v slovenščini. Vzgoja in izobraževanje: revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela 37/1, 69–71.
Olga KUNST GNAMUŠ, 1980: Kako poučevati skladnjo v osnovni šoli. Jezik in slovstvo 25/7–8, 205–209. Dostopno 20. 9. 2015 na http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-E76TWZGG
– –, 1981: Pomenska sestava povedi. Ljubljana: Pedagoški inštitut pri Univerzi Edvarda Kardelja.
– –, 1984/85: Kako povezati jezikovni pouk z rabo. Jezik in slovstvo 30/6, 183–193.
– –, 1987/88: Težave upovedovalne teorije in smeri njenega razvoja. Jezik in slovstvo 33/1–2, 8–16.
– –, Vika SLABE 1992: Sporazumevanje in spoznavanje jezika. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
Sally A. MARINELLIE, 2004: Complex syntax used by school-age children with specific language impairment (SLI) in child-adult converstaion. Journal of Communication Disorders 37/6, 517–533.
Darja MERTELJ, 2014: Syntax mentioned seven times in the CEFR – and how many times at school, in foreign language classrooms? Skupni evropski jezikovni okvir – navzkrižni pogledi (Cadre européen commun de référence pour les langues – regards croisés). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
Mojca POZNANOVIČ JEZERŠEK idr., 2008: Učni načrt. Slovenščina: gimnazija: splošna, klasična, strokovna gimnazija: obvezni predmet in matura (560 ur). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo. Dostopno 20. 9. 2015 na http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2010/programi/media/pdf/un_gimnazija/un_slovenscina_gimn.pdf
Mojca POZNANOVIČ JEZERŠEK idr., 2011: Učni načrt. Program osnovna šola. Slovenščina. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo. Dostopno 20. 9. 2015 na http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_slovenscina_OS.pdf
Jože TOPORIŠIČ, 2004: Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja. 359, 607, 612, 618, 627.
Jerica VOGEL, Milena ČUDEN, Tatjana KOŠAK, 2014: Slovenščina 7. Samostojni delovni zvezek v sedmem razredu osnovne šole (2. del). Ljubljana: Mladinska knjiga. Prenovljena izdaja. 1. dotis. 73–74, 81–106.
‒ ‒, 2015: Slovenščina 8. Samostojni delovni zvezek v osmem razredu osnovne šole (1. del). Ljubljana: Mladinska knjiga. 1. prenovljena izdaja. 64–75, 84–99.
‒ ‒, 2015a: Slovenščina 8. Samostojni delovni zvezek v osmem razredu osnovne šole (2. del). Ljubljana: Mladinska knjiga. 1. prenovljena izdaja. 17–26, 36–50, 66–80, 88–96, 106–108.
‒ ‒, 2016: Slovenščina 9. Samostojni delovni zvezek v devetem razredu osnovne šole (1. del). Ljubljana: Mladinska knjiga. 2. izdaja. 1. natis. 97–104.
‒ ‒, 2016a: Slovenščina 9. Samostojni delovni zvezek v devetem razredu osnovne šole (2. del). Ljubljana: Mladinska knjiga. 2. izdaja. 1. natis. 18–40, 51–78, 105–112.
Andreja ŽELE, 2016: Odvisniki v slovenščini: vsebinski odvisniki in nepravi prislovnodoločilni odvisniki. Slavistična revija 64/2, 81–94.
Objavljeno
2020-11-03
Kako citirati
Smolej M., & Lampret N. (2020). Obravnava skladnje pri pouku slovenščine v tretjem triletju osnovne šole, v gimnaziji ter srednjem strokovnem in poklicnem izobraževanju. Slavia Centralis, 11(2), 57–73. https://doi.org/10.18690/scn.11.2.57–73.2018
Rubrike
Articles