Kritika modernizma pri Nikoli Šopu in Gregorju Strniši skozi prizmo perenialistične šole

  • Eva Premk Bogataj
Ključne besede: modernizem, perenialistična šola, Nikola Šop, Gregor Strniša

Povzetek

Članek predstavlja teoretsko osnovo civilizacije stroja Nikole Šopa in logike štacunarstva Gregorja Strniše, pri čemer uporablja aparat perenialistične šole (René Guénon, Ananda Coomaraswamy, Frithjof Schuon in Seyyed Hossein Nasr). Radikalna kritika paradigme, ki se kaže v individualizmu, racionalizmu, empirizmu, skepticizmu, naturalizmu, ignoranci do metafizičnih principov in preziru tradicionalnih znanj ter zasužnjevanju človeka z lastnimi čuti itn., se ujema s paradigmo modernizma, kot jo razume perenialistična šola, in je nasprotje, deviacija tradicionalizma, ki varuje tradicijo, simbol pa razume kot pomemben način prenosa tradicionalnih znanj in sporočil. V članku so predstavljeni odlomki iz poezije, dram Driada, Samorog in Ljudožerci, Šopove poezije in drame Tajanstvena prela. Poleg kritike modernizma so predstavljene tudi značilnosti tradicionalizma: pojavnost metafizične transparentnosti fenomenov in transmutacijo stvari v odlomkih literarnih besedil.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Eva Premk Bogataj

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: eva.premk@guest.arnes.si

Literatura

William BLAKE, 1893: The Works of William Blake. London: Quaritch.
− −, 1953: Complete Writings. London: Oxford University Press.
Tomaž BREJC, 1991: Temni modernizem: slike, teorije, interpretacije. Ljubljana: Cankarjeva založba.
Ananda K. COOMARASWAMY, 2007: The Vedanta and Western Tradition. Light from the East: Eastern Wisdom for the Modern West. Ur. Harry Oldmeadow. Bloomington: World Wisdom. 23–44.
Branimir DONAT, 2000: Književna kritika o Nikoli Šopu. Zagreb: Dora Krupićeva.
Ignacija J. FRIDL 2002: Črna luknja, zvezdnato nebo nad nami in moralni zakon v nas. Gledališki list SNG Drama 81/10, 40−42.
Marjetka GOLEŽ KAUČIČ, 2003: Ljudsko in umetno: dva obraza ustvarjalnosti. Ljubljana: Založba ZRC.
Tine HRIBAR, 2002: Črne luknje, črni humor in svetloba, svetlejša od sonca. Gledališki list SNG Drama 81/10, 33−35.
Toshihiko IZUTSU, 1999: The Absolute and the Perfect Man in Taoism. The Unanimous Tradition: Essays on the Essential Unity of All Religions. Ur. Fernando Ranjit. Colombo: Sri Lanka Institute of Traditional Studies. 39–54.
Marko JUVAN, 2005: Kosovel in hibridnost modernizma. Primerjalna književnost 28/posebna številka, 57−71.
Taras KERMAUNER, 2002: Ubijanje – kanibalizem ali vera v transcendenco. Gledališki list SNG Drama 81/10, 36–39.
Ibrahim KALIN 2001: The Sacred versus the Secular: Nasr on Science. The Philosophy of Seyyed Hossein Nasr (Library of Living Philosophers). Ur. Lewis Hahn et al. Chicago: Open Court Press. 445–462.
Zoran KRAVAR, 2004: Antimodernizam. Zagreb: AGM.
− −, 2005: Svjetonazorski separei: antimodernističke tendencije u hrvatskoj književnosti ranoga 20. stoljeća. Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga.
T. J. Jackson LEARS, 1981: No Place of Grace: Antimodernism and the Transformation of American Culture, 1880–1920. New York: Pantheon.
Janko KOS, 1980: Modernizem in avantgarda. Sodobnost 28/2, 120−129.
− −, 1988: Konec modernizma. Sodobnost 36/3−6/7, 240−251, 386−393, 513−520 in 655−662.
M. Ali LAKHANI, 2010: The Timeless Relevance of Traditional Wisdom. Bloomington: World Wisdom.
Ian MCKAY, 1994: The Quest of the Folk, Antimodernism and Cultural Selection in Twentieth-Century. Nova Scotia – Québec: McGill-Queen’s University Press.
Barry McDONALD, 2003: Seing God Everywhere, Essays on Nature and the Sacred. Bloomington: World Wisdom.
William C. CHITTICK, 2007: The Essential Seyyed Hossein Nasr. Bloomington: World Wisdom.
Seyyed Hossein NASR, 1976: Man and Nature. London: Allen & Unwin.
− −, 1996: Religion and the Order of Nature. New York – Oxford: Oxford University Press.
− −, 1987: Islamic Art and Spirituality. New York: State University of New York Press.
− −, (ur.) 2005. The Essential Frithjof Schuon. Bloomington: World Wisdom.
Walter James NORTHBOURNE, 2007: Modernism The Profane Point of View. The Underlying Religion, An Introduction to the Perennial Philosophy. Ur. Martin Lings in Clinton Minnaar. Bloomington: World Wisdom. 11–17.
Krešimi NEMEC, 2006: Šopova kritika civilizacije stroja. RAD Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 493. 165–177.
Harry OLDMEADOW, 2010: Frithjof Schuon and the Perennial Philosophy. Bloomington: World Wisdom.
Okrogla miza o uprizoritvah Gregorja Strniše, 1989. Maske, revija za gledališče 4/10−11, 24–36.
Boris PATERNU, 1985: Slovenski modernizem. Sodobnost 33/11, 1015−29.
Jože POGAČNIK, 1972: Zgodovina slovenskega slovstva. Maribor: Založba Obzorja. 244–251.
Frithjof SCHUON, 1989: In the face of the Absolute. Bloomington: World Wisdom.
− −, (1990). To have a Center. Bloomington: World Wisdom.
Janez STANEK, 1974: Pesništvo Gregorja Strniše. Prostor in čas 6/10−12, 542–551.
− −, 1988: Na poti k etični umetnini. Nova revija 7/71−72, 407–416.
Gregor STRNIŠA, 1967: Samorog. Maribor: Založba Obzorja.
− −, 1972: Ljudožerci. Ljubljana: Založba Obzorja.
− −, 1976: Driada. Ljubljana: Mladinska knjiga.
− −, 1983: Vesolje. Ljubljana: Cankarjeva založba.
− −, 2007: Zbrane pesmi. Ljubljana: Beletrina.
Jola ŠKULJ, 1995: Modernizem in modernost. Primerjalna književnosti 18/2, 17−30.
Jola ŠKULJ, 2009: Moderna in modernizem. Primerjalna književnosti 32/1, 89−106.
Nikola ŠOP, 1934: Isus i moja sjena. Zagreb: Matica Hrvatska.
− −, 1986: Tajanstvena prela. Zagreb: GZH.
− −, 2006: Pjesme, drame, Pisma i Proze. Sarajevo: Matica Hrvatska/HKD Napreda.
Vladimir TRUHLAR, 1977: Doživljanje absolutnega v slovenskem leposlovju. Ljubljana: Župnijski urad Dravlje.
Objavljeno
2020-10-31
Kako citirati
Premk Bogataj E. (2020). Kritika modernizma pri Nikoli Šopu in Gregorju Strniši skozi prizmo perenialistične šole. Slavia Centralis, 10(1), 90–103. https://doi.org/10.18690/scn.10.1.90–103.2017
Rubrike
Articles