Early Slavic short and long o and e

  • Tijmen Pronk Univerza v Leidnu
Ključne besede: vokal, novi akut, praslovanščina, slovanski jeziki

Povzetek

ZGODNJESLOVANSKA KRATKA IN DOLGA O IN E

Članek obravnava razvoj praslovanskih novoakutiranih vokalov *o
in *e, ki se v sodobnih slovanskih jezikih odražata kot kratka vokala,
dvoglasnika ali dolga vokala. Njun odraz je pogojen z izvorom novega akuta – če je nastal z naglasnim umikom s končnega jera, sta se
novonaglašena *o oz. *e podaljšala, kasneje pa v številnih slovanskih
narečjih diftongizirala; če je novoakutirani glas nastal na drug način,
je kvantiteta novonaglašenega *o ali *e odvisna od narečja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Tijmen Pronk, Univerza v Leidnu

Leiden, Nizozemska. E-pošta: t.c.pronk@hum.leidenuniv.nl

Literatura

Aleksandar BELIĆ, 2000: Beleške o čakavskim govorima. O dijalektima. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. (Izabrana dela A. Belića, 10). 136–186.
Đuro BLAŽEKA, Grozdana ROB, 2014: Rječnik Murskog Središća. Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Anton BREZNIK, 1916: Slovenska slovnica za srednje šole. Klagenfurt: Druža sv. Mohorja.
Leonid Arsenijovyč BULAXOVS’KYJ, 1947: Sxidnoslov’jans’ki movy jak dzherelo vidbuduvannja spil’noslov’jans’koi akcentologičnoi systemy. Movoznanstvo 4–5, 7–17.
Leonid Arsen’evič BULAXOVSKIJ, 1958: Otraženija tak nazyvaemoj novoakutovoj intonacii drevnejšego slavjanskogo jazyka v vostočnoslavjanskix. Voprosy jazykoznanija 7/2, 87–92.
– –, 1983: Izbrannye trudy v pjati tomax. Tom pjatyj: slavjanskaja akcentologija. Kiev: Naukova dumka.
Rick DERKSEN, 2008a: Quantity patterns in the Upper Sorbian noun. Evidence and counter-evidence. Essays in honour of Frederik Kortlandt. Volume I: Balto-Slavic and Indo-European linguistics. Amsterdam: Rodopi. (Studies in Slavic and General Linguistics, 32). 121–135.
– –, 2008b: Slavic evidence for Balto–Slavic oxytona. Stressing the past: Papers from the Second International Workshop on Balto-Slavic Accentology (IWoBA II). University of Copenhagen, 1-3 September 2006. Amsterdam-New York: Rodopi. (Studies in Slavic and General Linguistics, 35). 15–19.
Rainer FECHT, 2010: Neoakut in der slavischen Wortbildung: Der volja-Typ. Röll. Dettelbach.
Tatjana FEINIG, 1985: Govor vasi Sveče v Rožu s težiščem na morfologiji. (Unpublished thesis). Klagenfurt.
Marc L. GREENBERG, 1993: Glasoslovni opis treh prekmurskih govorov in komentar k zgodovinskemu glasoslovju in oblikoglasju prekmurskega narečja. Slavistična revija 41/4, 465–487.
– –, 2000: A Historical Phonology of the Slovene Language. Heidelberg: Winter.
Peter HOUTZAGERS, 1999: The Kajkavian dialect of Hidegség and Fertőhomok. Amsterdam: Rodopi. (Studies in Slavic and General Linguistics, 27).
Stjepan IVŠIĆ, 1911: Prilog za slavenski akcenat. Rad JAZU 187, 133–208.
– –, 1913: Današnji posavski govor (svršetak). Rad JAZU 197, 9–138.
– –, 1936: Jezik Hrvata kajkavaca. Ljetopis JAZU 48, 47–88.
Mate KAPOVIĆ, 2007: The *vòľā-type accent in Slavic. Tones and Theories: Proceedings of the International Workshop on Balto-Slavic Accentology. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 89–104.
– –, 2009: O naglasku e-glagolâ u zapadnoj Posavini. Croatica et Slavica Iadertina 5, 107–121.
Ludwig KARNIČAR, 1990: Der Obir–Dialekt in Kärnten; die Mundart von Ebriach/Obirsko im Vergleich mit den Nachbarmundarten von Zell/Sele und Trögern/Korte. Vienna.
Mihaela KOLETNIK, 2001: Slovenskogoriško narečje. Maribor: Slavistično društvo. (Zora, 12).
Frederik KORTLANDT, 2009: Baltic & Balto-Slavica. Amsterdam-New York: Rodopi.
– –, 2011: Selected writings on Slavic and general linguistics. Amsterdam-New York, NY: Rodopi.
– –, 2014: On the accentuation of neslъ and related issues. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 40/1, 127–131.
– –, 2015: Proto-Slavic *j, Van Wijk’s law, and ē-stems. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 41/1, 65–76.
Rudolf KRAJČOVIČ, 1971: Náčrt dejín slovenshého jazyka. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladeľstvo.
Tine LOGAR, 1996: Dialektološke in jezikozgodovinske razprave. Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša.
Francek MUKIČ, 2005: Porabsko-knjižnoslovensko-madžarski slovar. Szombathely: Zveza Slovencev na Madžarskem.
Elisabeth NONNENMACHER-PRIBIĆ, 1961: Die baltoslavischen Akzent- und Intonationsverhältnisse und ihr quantitativer Reflex im Slovakischen. Wiesbaden: Harrassowitz.
Vilko NOVAK, 2006: Slovar stare knjižne prekmurščine. Ljubljana: ZRC SAZU.
Avgust PAVEL, 2013: Prekmurska slovenska slovnica/Vend nyelvtan. Maribor: Slavistično društvo. (Zora, 100).
Tijmen PRONK, 2007: The retraction of the neocircumflex in the Carinthian dialects of Slovene (on. Ivšić’s retraction). Tones and Theories: Proceedings of the International Workshop on Balto-Slavic Accentology. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 171–183.
– –, 2009: The Slovene Dialect of Egg and Potschach in the Gailtal, Austria. AmsterdamNew York: Rodopi. (Studies in Slavic and General Linguistics, 36).
– –, 2013: On the accentuation of l-participles of the type neslъ in western South Slavic. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 39/1, 105–131.
Bernhard RAJH, 2002: Od narečja do vzhodnoštajerskega knjižnega jezika. Maribor: Slavistično društvo. (Zora, 19).
– –, 2010: Gúčati po antùjoško. Maribor: Slavistično društvo. (Zora, 73).
Fran RAMOVŠ, 1921: O slovenskem novoakutiranem ò > , , ȍ̦ . Slavia 2, 227–239.
Jakob RIGLER, 2001: Zbrani spisi 1: Jezikozgodovinske in dialektološke razprave. Ljubljana: ZRC SAZU.
Afanasij Matveevič SELIŠČEV, 1951: Staroslavjanskij jazyk. Čast’ pervaja: vvedenie fonetika. Moskva: Gosudarstvennoe učebno pedagogičeskoe izdatel’stvo ministerstva prosveščenija RSFSR.
George Yurii SHEVELOV, 1979: A historical phonology of the Ukrainian language. Heidelberg: Carl Winter.
Christian STANG, 1957: Slavonic accentuation. Oslo-Bergen-Tromsø: Universitetsforlaget.
Matej ŠEKLI, 2013: Sklonidba i naglasak imenica srednjega roda o-sklonidbe u govoru sela Jevšček kraj Livka (nadiški dijalekt slovenskoga jezika). Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 39/1, 133–145.
Petar ŠIMUNOVIĆ, 2009: Rječnik bračkih ćakavskih govora. Drugo dopunjeno i popravljeno izdanje. Zagreb: Golden marketing-Tehnička knjiga.
Stanislav ŠKRABEC, 1917: Jezikoslovni spisi. I. zvezek, 2. snopič. Ljubljana: Leonova Družba.
Ivan TOMINEC, 1964: Črnovrški dialekt. Kratka monografija in slovar. Ljubljana: SAZU.
Jože TOPORIŠIČ, 1962: Ablösung des relevanten Wortintonationssystems durch den Quantitätsunterschied in einer slovenischen Mundart. Scando-Slavica 8, 239–254.
André VAILLANT, 1950: Grammaire comparée des langues slaves. Tome I: Phonologie. Paris-Lyon: C. Klincksieck.
Matija VALJAVEC, 1897: Glavne točke o naglasu kńiževne slovenštine. Rad JAZU 132, 116–213.
Nicolaas VAN WIJK, 1916: Zur sekundären steigenden Intonation im Slavischen, vornehmlich in ursprünglich kurzen Silben. Archiv für slavische Philologie 36, 321–377.
Leonid Lazarevič VASIL’EV, 1929: O značenii kamory v nekotoryx drevnerusskix pamjatnikax XVI–XVII vekov. Leningrad: AN SSSR.
Willem VERMEER, 1982: Raising of *ě and loss of the nasal feature in Slovene. Zbornik za filologiju i lingvistiku 25/1, 97–120.
– –, 1983: The rise and fall of the kajkavian vowel system. Studies in Slavic and General Linguistics 3, 439–477.
– –, 1984: On clarifying some points of Slavonic accentology: the quantity of the thematic vowel in the present tense and related issues. Folia Linguistica Historica 5/2, 331–395.
Arno VERWEIJ, 1994: Quantity patterns of substantives in Czech and Slovak. Dutch contributions to the 11th international congress of Slavists: Linguistics. Amsterdam: Rodopi. (Studies in Slavic and General Linguistics, 22). 493–564.
Peter WEISS, 2001: Fonološki opis govora kraja Spodnje Kraše (SLA 314). Jezikoslovni zapiski 7/1–2, 321–347.
Andrej Anatol’evič ZALIZNJAK, 1985: Ot praslavjanskoj akcentuacii k russkoj. Moskva: Nauka.
– –, 2011: Trudy po akcentologii. Tom II: drevnerusskij i starovelikorusskij akcentologičeskij slovar’–ukazatel’ (xiv–xvii vv.). Moskva: Jazyki slavjanskix kul’tur.
Paul ZDOVC, 1972: Die Mundart des Südöstlichen Jauntales in Kärnten: Lautlehre und Akzent der Mundart der “Poljanci”. Wien: Verlag der ÖAW.
Melita ZEMLJAK, 2001: Fonološki opis posavskega govora v Stržišču. Jezikoslovni zapiski 7/1–2, 349–363.
Zinka ZORKO, 1988: Perniški govor. Wiener slawistischer Almanach 22, 255–272.
– –, 1989: Vzhodnokoroški govori v Dravski dolini, na severnem Pohorju in v Dravskem obmejnem hribovju. Zbornik razprav iz slovanskega jezikoslovja: Tinetu Logarju ob sedemdesetletnici. Ljubljana: SAZU. 395–405.
– –, 1991: Oblikoslovje Ojstrice nad Dravogradom (z glasoslovnim orisom). Slavistična revija 39/1, 15–28.
– –, 1998: Haloško narečje in druge dialektološke študije. Maribor: Slavistično društvo. (Zora, 6).
– –, 2003: Oblikoslovje in leksika v govoru Cankove. Avgust Pavel. Maribor: Slavistično društvo. (Zora, 23). 73–94.
– –, 2006: Samoglasniški sestavi v vzhodnih govorih panonske in štajerske narečne skupine. Diahronija in sinhronija v dialektoloških raziskavah. Maribor: Slavistično društvo. (Zora, 41). 98–107.
– –, 2009: Narečjeslovne razprave o koroških, štajerskih in panonskih govorov. Maribor: Slavistično društvo. (Zora, 64).
Myxajlo Andrijovyč ŽOVTOBRJUX, Oleksij Tymofijovyč VOLOX, Stefan Pylypovyč
SAMIJLENKO, Ilarion Ilarionovyč SLIN’KO, 1980: Istoryčna gramatyka ukraïns’koï movy. Kyïv: Holovne vydavnyctvo vydavnyčoho objednanyja “Vyšča škola”.
Objavljeno
2020-10-28
Kako citirati
Pronk T. (2020). Early Slavic short and long o and e. Slavia Centralis, 9(1), 5–33. https://doi.org/10.18690/scn.9.1.5–33.2016
Rubrike
Articles