Slovenski esej: kronološki uvid terminoloških rešitev

  • Anita Laznik
Ključne besede: esej, esejistika, kronologija, literarna veda

Povzetek

Esej je posebna zvrst miselne proze, ki v literarni vedi doprinese v tistem delu raziskovanja literature, ki ni mogoč z izključno znanstveno razpravo. Članek prikazuje reševanje terminološke variabilnosti problematike eseja v slovenski literarni vedi, in sicer bo predstavljen kronološki pregled razprav o eseju v slovenski literarni vedi, ki so izšle v knjižnih oblikah – od Literarnega leksikona Esej do Slovenske esejistike v drugi polovici dvajsetega stoletja Mirana Štuheca.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Anita Laznik

Celje, Slovenija. E-pošta: anita.laznik@sc-celje.si 

Literatura

Theodor W. ADORNO, 1999: Beležke o literaturi. Ljubljana: Cankarjeva založba.
Max BENSE, 1974: Esej in njegova proza. Dialogi X/9, 623‒630.
Matej BOGATAJ, 1991: Vrh sodobne esejistike: Marjan Rožanc: Brevir. Delo, št. 49, 13.
Wolfgand BRAUNGART, 2006: Essayismus um 1900. Heidelberg: Winter, cop.
Kenneth BURKE, 1941: The philosophy of literary form: studies in symbolic action. Louisiana: State University Press.
Tracy CHEVALIER (ur.), 1997: Encyclopedia of The Essay. London: Fitzroy Dearborn Publishers, cop.
Darko DOLINAR (ur.), 2008: Primerjalna književnost v 20. stoletju in Anton Ocvirk. Ljubljana: Založba ZRC SAZU.
Graham GOOD, 1988: The observing self: Redescovering the essay. London, New York: Routledge.
Marko JUVAN, 2006: Literarna veda v rekonstrukciji. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura.
‒ ‒ (ur.), 2012: Svetovne književnosti in obrobja. Ljubljana: Založba ZRC SAZU.
Božidar KANTE, 1999: Sodobna literarna veda in filozofija na Slovenskem: primer poststrukturalizma. SSJLK, št. 35, 137–145.
Janko KOS (ur.), 1979: Sodobni slovenski esej. Ljubljana: MK.
‒ ‒, 1988: Uvod v metodologijo literarne vede. Primerjalna književnost 11/1, 1–18.
‒ ‒, 1995: Na poti v postmoderno. Ljubljana: Literatura.
‒ ‒, 1995: Postmodernizem. Ljubljana: DZS.
‒ ‒, 2007: Slovenci in Evropa. Ljubljana: Študentska založba.
Matevž KOS (ur.), 2000: The Slovenian Essay of the Nineties. Ljubljana: Slovene Writer’s Association.
Darja PAVLIČ, 2010: Esej in singularnost: uvod. Primerjalna književnost 33/1, 63‒64.
Manfred PFISTER, 2005: O eseju kot o eni izmed uprizoritvenih umetnosti. Primerjalna književnost 28/1, 43‒50.
Denis PONIŽ, 1989: Literarni leksikon 33. Ljubljana: DZS.
Miran ŠTUHEC, 2000: Naratologija: med teorijo in prakso. Ljubljana: Študentska založba.
‒ ‒, 2003: Slovenska esejistika v drugi polovici dvajsetega stoletja. Ljubljana: Slovenska matica.
‒ ‒, 2005: Aristokracija duha in jezika: antologija slovenske esejistike po drugi svetovni vojni. Ljubljana: Študentska založba.
‒ ‒, 2013: Književne teme. Maribor: Založba Pivec.
Andrina TONKLI KOMEL, 1995: Subjektivno kot kriterij znanstvene ustvarjalnosti. Nova revija XIV/162, 131‒135.
Tomo VIRK, 1991: Postmoderna in »mlada slovenska proza«. Maribor: Založba Obzorja.
‒ ‒, 1994: Bela dama v labirintu. Ljubljana: Literatura.
‒ ‒, 1995: Ujetniki bolečine. Ljubljana: Mihelač.
‒ ‒, 1997: Tekst in kontekst. Ljubljana: Literatura.
‒ ‒, 1998: Premisleki o sodobni slovenski prozi. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šport.
‒ ‒, 2000: Strah pred naivnostjo. Ljubljana: Literatura.
‒ ‒, 2003: Moderne metode literarne vede in njihove filozofsko teoretske osnove. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo.
‒ ‒, 2007: Primerjalna književnost na prelomu tisočletja. Ljubljana: Založba ZRC SAZU.
‒ ‒, 2010: Esej in narava literarnovednega diskurza. Primerjalna književnost 33/1, 233‒243.
Franc ZADRAVEC, 1962: Slovenska literarna kritika in esejistika. Jezik in slovstvo VIII/1–2.
‒ ‒, 1966: Pogledi na besedno umetnost (1945–1965). Dialogi 1/9, 10‒11.
‒ ‒, 1999: Slovenska književnost II. Ljubljana: DZS.
Alojzija ZUPAN SOSIČ, 2010: Literarnost, ponovno. Primerjalna književnost 33/3, 199‒219.
Objavljeno
2020-10-26
Kako citirati
Laznik A. (2020). Slovenski esej: kronološki uvid terminoloških rešitev. Slavia Centralis, 7(2), 67–78. https://doi.org/10.18690/scn.7.2.67–78.2014
Rubrike
Articles