Fonološki opis govora Dovjega

  • Jožica Škofic Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
Ključne besede: fonološki opis, gorenjsko narečje, Slovenski lingvistični atlas, Dovje

Povzetek

V prispevku je predstavljen krajevni govor Dovjega na Gorenjskem, ki je tudi točka Slovenskega lingvističnega atlasa (SLA T195). Fonološki opis, ki zajema inventar, distribucijo in izvor fonemov in prozodemov, je nastal večinoma na osnovi zapisa dovškega krajevnega govora po vprašalnici za Slovenski lingvistični atlas iz leta 1967, dopolnjen pa je z zapisi narečnih besedil, posnetih pozimi 2013, in predvsem na glasoslovni ravnini primerjan z govorom Plavškega Rovta in nekaterih drugih vasi na tem območju.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Jožica Škofic, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: jozica.skofic@zrc-sazu.si

Literatura

Dušan ČOP, 1983: Imenoslovje zgornjesavskih dolin: disertacija. Ljubljana.
– –, 1991: Imenoslovje jeseniške občine. Jeklo in ljudje 6, 61–71.
– –, 1995: Imena krajev v jeseniški občini in njihov izvor. Jeseniški zbornik, 161–171.
Marc L. GREENBERG, 2002: Zgodovinsko glasoslovje slovenskega jezika. Maribor: 2002. (Prevod izvirnika: M. L. Greenberg, A Historical Phonology of the Slovene Language. Heidelberg, 2000.)
Silvo TORKAR, Silvo, Metka FURLAN, Janez KEBER, Alenka ŠIVIC-DULAR (ur.), 2007: Merkujev zbornik, Jezikoslovni zapiski 13, 1/2. Ljubljana.
Tine LOGAR, 1954: Dialektična podoba Zgornjesavske doline. Slavistična revija 5–7, 145–149. (Kot poglavje z naslovom Narečna podoba Zgornjesavske doline ponovno objavljeno v: Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave, ur. Karmen Kenda-Jež. Ljubljana 1996, 40–43.)
– –, 1962/63: Današnje stanje in naloge slovenske dialektologije. Jezik in slovstvo 8, 1–6, 307–312.
– –, 1981: Izhodiščni splošnoslovenski fonološki sistem. Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora, obuhvačenih opšteslovenskim lingvističkim atlasom. Sarajevo: 1981, 29–33. (Ponovno objavljeno v: Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave, ur. Karmen Kenda-Jež. Ljubljana 1996, 243–247.)
– –, 1996: Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave. Ur. Karmen Kenda-Jež. Ljubljana.
Regina RAZINGER, 1967: Govor vasi Dovje. Rokopis, nastal pod mentorstvom prof. Tineta Logarja na Filozofski fakulteti v Ljubljani, shranjen v arhivu Dialektološke sekcije ISJ FR ZRC SAZU. Ljubljana.
Jakob RIGLER, 1963: Pregled osnovnih razvojnih etap v slovenskem vokalizmu. Slavistična revija 14, 1–4, 25–78. (Ponovno objavljeno v: Zbrani spisi I. Jezikovnozgodovinske in dialektološke razprave, ur. Vera Smole. Ljubljana 2001, 13–57.)
– –, 1967: Pripombe k Pregledu osnovnih razvojnih etap v slovenskem vokalizmu I. Slavistična revija 15, 1–2, 129–152. (Ponovno objavljeno v: Zbrani spisi I. Jezikovnozgodovinske in dialektološke razprave, ur. Vera Smole. Ljubljana 2001, 58–76.)
– –, 2001: Zbrani spisi I. Jezikovnozgodovinske in dialektološke razprave. Ur. Vera Smole. Ljubljana.
Marko SNOJ, 2003: Slovenski etimološki slovar. Ljubljana.
Alenka ŠIVIC-DULAR, 2007: Psl. *stegna v slovenskih govorih. Merkujev zbornik (Jezikoslovni zapiski 13, 1/2), 429–440.
Jožica ŠKOFIC, 1997: Fonološki opis govora Krope (SLA 202). Jezikoslovni zapiski 3, 175–189.
– –, 1999: Fonološki opis govora kraja Zgornje Gorje (SLA 198). Jezikoslovni zapiski 5, 183–195.
– –, 2000: Fonološki opis govora kraja Lom pod Storžičem (SLA 204). Jezikoslovni zapiski 6, 141–154.
Objavljeno
2020-10-22
Kako citirati
Škofic J. (2020). Fonološki opis govora Dovjega. Slavia Centralis, 6(1), 18–37. https://doi.org/10.18690/scn.6.1.18–37.2013
Rubrike
Articles