Vezljivost glagolov védenja v zgodovini slovenskega knjižnega jezika

  • Robert Grošelj Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Ključne besede: zgodovina slovenščine, razvoj vezljivosti, vezava, glagoli védenja

Povzetek

Razprava obravnava vezljivost glagolov védenja, tj. umeti (z drugotnim nedovršnikom umevati), vedeti in znati, v zgodovini slovenskega knjižnega jezika. Raziskavo sestavljajo pomenska opredelitev glagolov, vzpostavitev pomenskih in vezavnostnih vzorcev, določitev njihove stabilnosti, razvojnih značilnosti in konkurenčnih razmerij. Po pomenih so primerjane vezljivostne značilnosti med glagoli.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Robert Grošelj, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: robert.groselj@ff.uni-lj.si

Literatura

BS = France BERNIK idr. (ur.), 2004: Brižinski spomeniki = Monumenta Frisigensia. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
DB = Jurij DALMATIN, (1584) 2004: BIBLIA, TV IE, VSE SVETV PISMV, STARIGA inu Noviga Teſtamenta. Biblia slovenica (CD-ROM). Ur. Anton Metelko. Ljubljana: Svetopisemska družba Slovenije.
Jap = Jurij JAPELJ idr., (1784–1802) 2004: SVETU PISMU STARIGA INU NOVIGA
TESTAMENTA. Biblia slovenica (CD-ROM). Ur. Anton Metelko. Ljubljana: Svetopisemska družba Slovenije.
Nikolai MIKHAILOV, 1998: Frühslowenische Sprachdenkmäler. Die handschriftliche Periode der slowenischen Sprache (XIV. Jh. Bis 1550). Amsterdam, Atlanta: Rodopi.
Preš. = Peter SCHERBER, 1977: Slovar Prešernovega pesniškega jezika. Maribor: Obzorja.
Plet. = Maks PLETERŠNIK, (1894–1895) 2006: Slovensko-nemški slovar I–II. Ur. Metka Furlan. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, ZRC SAZU.
SJJSv = Marko SNOJ, 2006: Slovar jezika Janeza Svetokriškega 1–2. Ljubljana: SAZU.
SSKJ = Anton BAJEC idr. (ur.), 1998: Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana:
SAZU oz. ZRC SAZU (izd.) – DZS (zal.).
TA = Primož TRUBAR, (1550) 2002: Abecedarium. Zbrana dela Primoža Trubarja I. Ur. Igor Grdina, Fanika Kranjc-Vrečko. Ljubljana: Rokus. 281–308.
TAr = Primož TRUBAR, (1562) 2005: Articuli oli deili te prave, stare vere kersčanske.
Zbrana dela Primoža Trubarja III. Ur. Igor Grdina, Jonatan Vinkler. Ljubljana: Rokus. 5–224.
TC 1550 = Primož TRUBAR (1550) 2002: Catechismus. Zbrana dela Primoža Trubarja I. Ur. Igor Grdina, Fanika Kranjc-Vrečko. Ljubljana: Rokus. 19–278.
TO = Primož TRUBAR, (1564) 2005: Cerkovna ordninga. Zbrana dela Primoža Trubarja III. Ur. Igor Grdina, Jonatan Vinkler. Ljubljana: Rokus, 227–578.
VSSG = Andreja ŽELE, 2008: Vezljivostni slovar slovenskih glagolov. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
W = Anton A. WOLF (pobud.), (1856–1859) 2004: Sveto pismo stare in nove zaveze. Biblia slovenica (CD-ROM). Ur. Anton Metelko. Ljubljana: Svetopisemska družba Slovenije.
– – – –
Vilmos ÁGEL, 2000: Valenztheorie. Tübingen: Gunter Narr Verlag.
Robert-Alain de BEAUGRANDE, Wolfgang U. DRESSLER, 1992: Uvod v besediloslovje. Ljubljana: Park.
Be = France BEZLAJ idr., 1976–2007: Etimološki slovar slovenskega jezika I–V. Ljubljana: SAZU (izd.) – Mladinska knjiga (zal.).
Marija BOLTA, 1986: Slovenski glagoli z nedoločniškim dopolnilom v tvorbeno-pretvorbenem pristopu. Slavistična revija 34/4, 419–431.
Janez DULAR, 1982: Priglagolska vezava v slovenskem knjižnem jeziku (20. stoletja). Doktorska disertacija. Ljubljana.
José M.a GARCÍA-MIGUEL, Susana COMESAÑA, 2004: Verbs of cognition in Spanish: Constructional schemas and reference points. Linguagem, Cultura e Cogniçao: Estudios de Linguística Cognitiva. Ur. Augusto S. da Silva idr. Coimbra: Almedina. 399–420.
Adele E. GOLDBERG, 2006: Constructions at Work: The Nature of Generalizations in Language. Oxford: OUP.
Katrin GÖTZ-VOTTELER, 2007: Describing semantic valency. Valency: Theoretical, Descriptive and Cognitive Issues. Ur. Thomas Herbst idr. Berlin, New York: Mouton de Gruyter. 37–49.
Thomas HERBST, 2007: Valency complements or valency patterns? Valency: Theoretical, Descriptive and Cognitive Issues. Ur. Thomas Herbst idr. Berlin, New York: Mouton de Gruyter, 15–35.
– –, 2009: Valency – Item-Specifity and Idiom Principle. Exploring the Lexis-Grammar Interface. Ur. Ute Römer idr. Amsterdam, Philadelphia: Benjamins. 49–68.
Hans J. HERINGER, 2006: Prinzipien des Valenzwandels. Dependenz und Valenz – Dependency and Valency. 2. Halbband. Ur. Vilmos Ágel idr. Berlin, New York: Walter de Gruyter. 1447–1461.
Lana HUDEČEK, 2001: Glagoli govorenja i mišljenja u hrvatskome čakavskom književnom jeziku do 17. stoljeća – strani sintaktički utjecaji. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 27, 95–112.
– –, 2003: Dopune glagolima govorenja, mišljenja i srodnih značenja u hrvatskome književnom jeziku od 17. do polovice 19. stoljeća – strani sintaktički utjecaji. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 29, 103–129.
Stanisław KAROLAK, 1984: Składnia wyrażeń predykatywnych. Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia. Ur. Zuzanna Topolińska. Warszawa: PWN. 11–211.
František KOPEČNÝ, 1973: Etymologický slovník slovanských jazyků I. Praha: Academia.
Jarmo KORHONEN: Valenzwandel am Beispiel des Deutschen. Dependenz und Valenz – Dependency and Valency. 2. Halbband. Ur. Vilmos Ágel idr. Berlin, New York: Walter de Gruyter. 1462–1474.
Vadim B. KRYS’KO, 2006: Исторический синтаксис русского языка. Объект и переходность. Москва: Издательский центр Азбуковник.
Ingrid MAIER, 2006: Verbalrektion in den »Vesti-Kuranty« (1600–1660). Teil 2: Die präpositionale Rektion. Uppsala: Uppsala University Library.
Igor NĚMEC, 1994: The Potential Valency Constituent in Diachronic Lexicology. The Syntax of sentence and text: a festschrift for František Daneš. Ur. Světla Čmejrková idr. Amsterdam, Philadelphia: Benjamins. 373–382.
Irena OREL-POGAČNIK, 1993: Predložni sistem v razvoju slovenskega knjižnega jezika od 16. do 19. stoletja. Doktorska disertacija. Ljubljana.
Janez OREŠNIK, 1992: Udeleženske vloge v slovenščini. Ljubljana: SAZU.
Hanna ORZECHOWSKA, 1972: Zmiany rekcji czasowników *uměti, *věděti, *znati w językach zachodniosłowiańskich i ich rekcja w języku słowieńskim. Studia z filologii polskiej i słowiańskiej XI, 235–248.
– –, 1974: Vezava glagolov *věděti, *znati, *uměti v Dalmatinovi bibliji in današnji slovenščini. Slavistična revija 22/2, 129–149.
Aleksandr A. POTEBNJA, 1874: Изъ записокъ по русской грамматикѣ I–II. Воронеж.
SČ = Miroslav GREPL, Petr KARLÍK, 1998: Skladba češtiny. Olomouc: Votobia.
Marko SNOJ, 2003: Slovenski etimološki slovar. Ljubljana: Modrijan.
SPP = Nad’a SVOZILOVÁ idr., 1997: Slovesa pro praxi. Praha: Academia.
SSG = Kazimierz POLAŃSKI idr., 1980–1992: Słownik syntaktyczno-generatywny
czasowników polskich I–V. Wrocław, Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Instytut Języka Polskiego PAN.
Jože TOPORIŠIČ, 1982: Nova slovenska skladnja. Ljubljana: DZS.
– –, 2004: Slovenska slovnica. Maribor: Založba Obzorja.
André VAILLANT, 1966: Grammaire comparée des langues slaves III. Le verbe. Paris: Éditions Klincksieck.
Ada VIDOVIČ-MUHA, 2000: Slovensko leksikalno pomenoslovje. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.
VV = František DANEŠ idr., 1987: Větné vzorce v češtině. Praha: Academia.
Václav ZIKMUND, 1863: Skladba jazyka českého. Litomyšl, Praha.
Andreja ŽELE, 2001: Vezljivost v slovenskem jeziku (s poudarkom na glagolu). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
– –, 2003: Vezljivost kot pomenskoskladenjski pokazatelj živosti slovenščine. Slovenski knjižni jezik – aktualna vprašanja in zgodovinske izkušnje (Obdobja 20). Ur. Ada Vidovič Muha. Ljubljana: Filozofska fakulteta. 423–433.
– –, 2007: Povedkova lastnostna prislovna dopolnila. Slavistična revija 55/1–2, 369–387.
Objavljeno
2020-10-20
Kako citirati
Grošelj R. (2020). Vezljivost glagolov védenja v zgodovini slovenskega knjižnega jezika. Slavia Centralis, 5(1), 57–74. https://doi.org/10.18690/scn.5.1.57–74.2012
Rubrike
Articles