Trubarovi imaginarni čitatelji: problem autorske knjižne posvete u protestantskoj literaturi 16. stoljeća

  • Aleksandra Đurić Univerza Loránda Eötvösa, Inštitut za slovansko in baltsko filologijo
Ključne besede: zgodnji novi vek, multikonfesionalnost, multikulturalnost, panonski prostor, percepcija drugih, Primož Trubar

Povzetek

Članek prinaša rezultate interdisciplinarne raziskave, ki povezuje literarno zgodovino, jezik in zgodovino. Analizira zgodovinsko vrednost dveh posvetil Primoža Trubarja (1508–1586). Prvo posvetilo je del knjige Ta prvi dejl tiga noviga testamenta iz leta 1557, drugo pa se nahaja v uvodu knjige Glagolski prvi del novoga testamenta iz leta 1562. Avtorica meni, da lahko posvetili uporabimo kot historiografski vir za raziskovanje odnosov in stališč, ki jih je imel Trubar o ljudeh v zgodnjem novem veku. Na podlagi Trubarjevih izjav želi rekonstruirati njegove bralce in prikazati duhovno ter kulturno raznolikost panonskega prostora v zgodnjem novem veku.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Aleksandra Đurić, Univerza Loránda Eötvösa, Inštitut za slovansko in baltsko filologijo

Budimpešta, Madžarska. E-pošta: adjuric10@gmail.com

Literatura

Josip ADAMČEK, 1985: Reformacija u hrvatskim zemljama. Zbornik radova trinaestog znanstvenog skupa »Susreti na dragom kamenu«, Matija Vlačić Ilirik i njegovo doba, Labin i Istra danas. Pula.
Ivan BELOSTENEC, 1998: Gazophylacium. Stari Grad, Zagreb.
Vladimir BITI, 1997: Pojmovnik suvremene književne teorije. Zagreb.
Aleksander BJELČEVIČ (ur.), 2010: Reformacija na Slovenskem (ob 500-letnici Trubarjevega rojstva). Obdobja 27. Ljubljana: Univerza u Ljubljani, Filozofska fakulteta, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik.
Zrinka BLAŽEVIĆ, 2007: Discourse of alterity- ottomanism in the works of Bartol Đurđević. Tolerance and intolerance on the Triplex Confinium, Approaching the Other on the Borderlands Eastern Adriatic and beyond 1500–1800. Ur. Egidio IVETIC, Drago Roksandić. Padova.
Josip BRATULIĆ, 1992: Glagoljaštvo i protestantizam. Radovi zavoda za slavensku filologiju. Zagreb.
Josip BRATULIĆ, 2000: Hrvatski protestantski pisci. Vinkovci.
Franjo BUČAR, 1904: Prilozi protestantizmu u Hrvatskoj u nadbiskupskom arhivu u Zagrebu. Vjesnik Kraljevskog hrvatsko-slavonskog-dalmatinskog zemaljskog arkiva, sv. 6. Zagreb.
Franjo BUČAR, 1910: Povijest hrvatske protestantske književnosti. Zagreb.
Janez CVIRN i dr., 1999: Kratka ilustrirana zgodovina Slovencev. Ljubljana.
Darko DOLINAR, 1986: Reformacija kot problem starejše slovenske literarne vede. Družbena in kulturna podoba slovenske reformacije. Ur. Dolinar, Jakopin, Pokorn, Dolgan. Ljubljana.
Igor GRDINA, 1999: Od Brižinskih spomenikov do razsvetljenstva. Maribor.
Mirjana GROSS, 1996: Suvremena historiografija, korijeni, postignuća, trajanja. Zagreb.
III. Trubarjev zbornik: prispevki z Mednarodnega znastvenega simpozija Reformacija na Slovenskem. Ljubljana, 9.–13. november 1987: ob štiristoletnici smrti Primoža Trubarja. Franc Jakopin; Marko Kerševan; Jože Pogačnik; Primus Truber. Ljubljana: Slovenska matica, 1996.
Laszlo HADROVICS, 2000: Srpski narod i njegova crkva pod turskom vlašću. Zagreb.
Aleksandar IVIĆ, 1924: Srpski doseljenici u Slavoniji oko sredine XVI veka. Zbornik radova posvećen Jovanu Cvijiću. Beograd.
Stanko JAMBREK, 1999: Hrvatski protestantski pokret XVI. i XVII. stoljeća. Zaprešić.
Hubert JEDIN, 1993: Velika povijest Crkve III / II. Zagreb.
Radoslav KATIČIĆ, 2007: Zur Polemik von Primus Truber mit Paulus Skalich, Wiener Slawisches Jahrbuch 53.
France KIDRIČ, 1951: Primož Trubar. Ljubljana.
Fedor MOAČANIN, 1984: Vojna krajina do 1787. Vojna krajina (zbornik). Zagreb.
Hrvoje PETRIĆ, 2005: Koprivnica u 17. stoljeću. Samobor.
Jože POGAČNIK, Franc ZADRAVEC, 1973: Zgodovina slovenskega slovstva. Maribor.
Vinko RAJŠP, 1986: Družbeni nazor slovenskih protestantov v luči Trubarjeve slovenske Cerkovne ordinge. Družbena in kulturna podoba slovenske reformacije. Ur. Dolinar, Jakopin, Pokorn, Dolgan. Ljubljana.
Jože RAJHMAN, 1986: Pisma Primoža Trubarja. Ljubljana.
Drago ROKSANDIĆ (ur.), 2004: Uvod u komparativnu historiju. Zagreb.
Janez ROTAR, 1988: Trubar in Južni Slovani. Ljubljana.
Mirko RUPEL, 1954: Nove najdbe naših protestantik XVI. stoletja. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti.
Mirko RUPEL, 1965: Primus Truber, leben und Werk des Slovenischen Reformator. München.
Mirko RUPEL (ur.), 1966: Slovenski protestantski pisci. Ljubljana.
Oskar SAKRAUTSKY (ur.), 1989: Primus Truber, Deutsche Vorreden zum slowenischen und kroatischen Reformationswerk. Institut fur protestanische Kirchengesichte Wien mit der Slovenska akademija znanosti i umetnosti Ljubljana. Beč.
R. W. SCHRIBNER, 1986: The German Reformation. Oxford press.
Mirela SLUKAN-ALTIĆ, 2003: Povijesna kartografija. Kartografski izvori u povijesnim znanostima. Samobor.
Majda STANOVNIK, 1986: Luthrov in Trubarjev pogled na prevod. Družbena in kulturna podoba slovenske reformacije. Ur. Dolinar, Jakopin, Pokorn, Dolgan. Ljubljana.
Jaroslav ŠIDAK, 1984: O značenju Vojne krajine u hrvatskoj povijesti. Vojna krajina (povijesni pregled-historiografija-rasprave). Zagreb.
Jure ŠONJE (ur.), 2000: Rječnik hrvatskog jezika. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Školska knjiga.
Peter ŠTIH, Vasko SIMONITI, 2004: Slovenska povijest do prosvjetiteljstva. Zagreb.
Janez ŠUMRADA, 1986: Gospodarske posledice turških vpadov na Kras do tridesetih let 16. stoletja. Družbena in kulturna podoba slovenske reformacije. Ur. Dolinar, Jakopin, Pokorn, Dolgan.
Ljubljana.
Zgodovina Cerkve 3 (reformacija, protireformacija in katoliška prenova 1500–1715). Ljubljana, 1994.
PRIMOŽ TRUBAR 1508–1586, Razstava ob petstoti obletnici rojstva pisca prve slovenske knjige. Narodni muzej Slovenije, 6. marec 2008–30. april 2009.
Erich ZÖLLNER, Therese SCHÜSSEL, 1997: Povijest Austrije. Zagreb.
http://www.trubar2008.si/ (8. listopada 2010.)
http://www.ffzg.hr/pov/zavod/triplex/dravavalleyhrv.htm (25. veljače 2011.)
http://omega.ffzg.hr/file.php/534/Dunja-Falisevac_Renesansa.doc (25. veljače 2011.)
http://omega.ffzg.hr/file.php/520/Kristeller.pdf (25. veljače 2011.)
Objavljeno
2020-10-15
Kako citirati
Đurić A. (2020). Trubarovi imaginarni čitatelji: problem autorske knjižne posvete u protestantskoj literaturi 16. stoljeća. Slavia Centralis, 4(1), 97–110. https://doi.org/10.18690/scn.4.1.97–110.2011
Rubrike
Articles