Функционирование топонимов и этнонимов в речи литовцев Латвии

  • Регина Квашите Šiaulių universitetas, Humanitarinis fakultetas
Ključne besede: jezik Litovcev v Latviji, toponimi, etnonimi, konkurenčni leksemi

Povzetek

Članek obravnava leksiko Litovcev v Latviji. Pozornost je posvečena dvema specifičnima plastema besedišča – toponimom in etnonimom. V raziskavi je bilo ugotovljeno, da spekter toponimov ni širok, saj med posameznimi naselji in njim bližnjimi področji prevladujejo imena obeh držav, etnonimi pa razkrivajo zanimive težnje, ki izkazujejo nasprotje domače – tuje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Регина Квашите, Šiaulių universitetas, Humanitarinis fakultetas

Šiauliai, Litva. E-pošta: kvasyte@hu.su.lt

Literatura

Ольга AXMAHOBA, 2004: Словарь лингвистических терминов. Москва: Едиториал УРСС.
А. И. ГРИЩЕНКО, Н. А. НИКОЛИНА, 2006: Экспрессивные этнонимы как приметы языка вражды. Язык вражды и язык согласия в социокультурном контексте современности: коллективная монография. Отв. ред. И. Т. Вепрева, Н. А. Купина, О. А. Михайлова. Труды Уральского МИОНа. Вып. 20. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та. 175–187.
Регина Квашите, 2003а: Литовцы в Латвии: социолингвистический и лингвистический аспекты. Proceedings of the Third International Congress of Dialectologists and Geolinguists. Lublin, 24–29 July, 2000. Edited by Stefan Warchoł. Vol. 1. Lublin: Marie Curie-Skłodowska University Press. 395–405.
– –, 2003b: Названия реалий общественной жизни в речи литовцев Латвии. Języki mniejszości i języki regionalne. [Serija: Język na pograniczah. 24.] Red. E. Wrocławska, J. Zieniukowa. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawiczny. 429–439.
СТАТИСТИКА – Centrālā statistikas pārvalde [2009 11 29]
ОНОМАСТИКА – [2009 11 29]
Laima ANGLICKIENĖ, 2006: Kitataučių įvaizdis lietuvių folklore. Vilnius: Versus aureus.
Alvydas BUTKUS, 1995: Latviai. Kaunas: Aesti.
Kazimieras GARŠVA, 2005: Lietuvių kalbos paribio šnektos (fonologija). Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla.
Elena GRINAVECKIENĖ, 1980: Daugpilio apylinkių lietuvių šnektos fonetika. Lietuvių kalbotyros klausimai XX. Vilnius. 223–238.
Regina KVAŠYTĖ, 1997: Latvijos lietuvių šnekamosios kalbos ypatumai. Acta Baltica’94. Kaunas: Aesti. 33–37.
– –, 2001: Apie kai kurias latvybes Latvijos lietuvių kalboje. Paribio tarmių ir kalbų problemos. Tarptautinės mokslinės konferencijos, skirtos Europos kalbų metams, pranešimai. Šiauliai. 84–96.
– –, 2002: Latvijas lietuviešu leksikas īpatnības. Valoda–2002: Valoda dažādu kultūru kontekstā. Humanitārās fakultātes XII zinātniskie lasījumi. 1. daļa. Valodas lingvistiskie aspekti. Atb. red. S. Murāne. Daugavpils: Saule. 47–53.
– –, 2006: Die Lexik der Litauer Lettlands: Erscheinungen von Sprachkontakten. Proceedings of the 4th International Congress of Dialectologists and Geolinguists. Rīga: LU LVI. 313–318.
– –, 2007: Zemgales lietuvieši un to valodas specifika. Raksti III. Starptautiskās zinātniskās konferences Lielupes upes baseins: kultūrvēsturiskā nozīme un ģeogrāfiskais faktors, kopīgais un atšķirīgais referāti. Jelgava: Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs. 41–45.
– –, 2009: Besonderheiten der Umgangssprache der Litauer Lettlands: Gebrauch der Präpositionen. Dialectologia and Geolinguistica. Volume 17, Issue 1. 38–51.
Jānis ROZENBERGS, 2005: Aizdaugavas leiši latviešu tautasdziesmās un viņu etniskā piederība. Tautas un zemes latviešu tautasdziesmās. Rīga: Zinātne. 9–21.
Aleksandras VANAGAS, 1996: Lietuvos miestų vardai. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla.
Kazimieras ŽUPERKA, 1995: Kalbos priemonių konkurencija kaip lietuvių kalbos stilistikos objektas: habilitacinis darbas. Šiauliai.
Objavljeno
2020-10-14
Kako citirati
Квашите Р. (2020). Функционирование топонимов и этнонимов в речи литовцев Латвии. Slavia Centralis, 3(2), 147–158. https://doi.org/10.18690/scn.3.2.147–158.2010
Rubrike
Articles