Mesto besedotvorja v raziskavah poljskih govorov in narečij

  • Sławomir Gala Univerza v Lodžu, Fakulteta za filologijo
  • Bożena Ostromęcka - Frączak Univerza v Lodžu, Fakulteta za filologijo
Ključne besede: metodologija raziskovanja, besedotvorje, dialektologija, poljski jezik

Povzetek

V prispevku je prikazan delež besedotvorja pri opisu poljskih govorov in narečij. Kljub pomembnim dosežkom besedotvornih raziskav etnične poljščine je vloga narečnega besedotvorja še naprej omejena. Avtorja opozarjata na potrebo tovrstnega raziskovanja v okviru preučevanja govorov in narečij.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Sławomir Gala, Univerza v Lodžu, Fakulteta za filologijo

Lodž, Poljska. E-pošta: dialekt@uni.lodz.pl

Bożena Ostromęcka - Frączak, Univerza v Lodžu, Fakulteta za filologijo

Lodž, Poljska. E-pošta: ostra@uni.lodz.pl

Literatura

Рубен Иванович ΑΒΑΗΕСОВ, 1965: Вопросник Общеславянского лингвистического атласa. Москва.
– –, 1978–2003: Общеславянский лингвистический атлас, вып. 1–8, Москва.
Piotr BĄK, 1968: Gwara okolic Krańska w powiecie konińskim (Zarys fonetyki i słowotwórstwa). Wrocław.
Bibliografia dialektologii polskiej, t. 1, 1981, t. 2, 1986, t. 3, 1990. Ur. Janusz Strutyński. Kraków.
Jadwiga CHLUDZIŃSKA – ŚWIĄTECKA, 1972: Budowa słowotwórcza rzeczowników w gwarach Warmii i Mazur, Prace Filologiczne, t. 22. 159–289.
Karol DEJNA, 1973: Dialekty polskie, Wrocław.
– –, 1981: Atlas polskich innowacji dialektalnych. Warszawa – Łódź.
– –, 1989: Zagadnienia słowotwórcze w Kwestionariuszu »Atlasu gwar polskich«. Rozprawy Komisji Językowej ŁTN 34. 45–51.
Karol DEJNA, Sławomir GALA, 1998–2002: Atlas gwar polskich: t.1. Małopolska Karol Dejna, 1998; t. 2. Mazowsze Karol Dejna, Sławomir Gala, Alojzy Zdaniukiewicz, Feliks Czyżewski, 2000; t. 3. Śląsk, Dejna Karol, Gala Sławomir, 2001; t. 4. Wielkopolska, Kaszuby Karol Dejna. PAN Komitet Językoznawstwa. Warszawa.
Władysława DEMBECKA, 1977: Słowotwórstwo czasowników w gwarach południowej Wielkopolski. Poznań.
Witold DOROSZEWSKI, 1962: Kategorie słowotwórcze, »Studia i szkice językoznawcze«, Warszawa. 205–222.
Sławomir GALA, 1994: Małopolsko-śląsko-wielkpolskie pogranicze językowe, cz. 1–2, Łódź.
– –, 2006: Diachronia czy synchronia w badaniach słowotwórstwa gwarowego?, Rozprawy Komisji Językowej ŁTN, 51. 79–84.
– –, 2008a: Od słowotwórstwa w gwarach do słowotwórstwa gwarotwórczego, Rozprawy Komisji Językowej ŁTN, t. 53. 109–115.
– –, 2008b: Kwestionariusz do badań słowotwórstwa i słownictwa w gwarach pogranicza wielkopolsko-małopolsko-mazowiecko-śląskiego, Łódź.
Sławomir GALA, Grażyna FRANK-RAKOWSKA, Beata GALA-MILCZAREK: Indeks alfabetyczny i indeks a tergo słownictwa ludowego kielecko-łódzkiego Karola Dejny. (V tisku).
Hubert GÓRNOWICZ, 1967, 1968: Formanty przyrostkowe rzeczowników w gwarach malborskich. Rozprawy Komisji Językowej ŁTN, t. 13 cz.1. 13–53; cz. 2. t. 14. 53–82.
– –, 1968: Słowotwórstwo przymiotników, zaimków i liczebników w gwarach malborskich. Rozprawy Komisji Językowej ŁTN. t. 14. 209–234.
– –, 1970: Słowotwórstwo czasowników i nieodmiennych części mowy (w gwarach malborskich). Rozprawy Komisji Językowej ŁTN. t. 15. 93–110.
Halina HORODYSKA-GADKOWSKA, Anna KOWALSKA, Alina STRZYŻEWSKA-ZAREMBA, 1971–1992: Atlas gwar mazowieckich. t. 1–10. Wrocław.
Mieczysław KARAŚ, 1964: Z problematyki słowotwórstwa gwarowego. Prace Filologiczne 18/ 3. 153–162.
Józef KĄŚ, 2003: Słownik gwary orawskiej. Kraków.
Anna KOWALSKA, 1975, 1979: Zróżnicowanie słowotwórcze gwar Mazowsza i Podlasia. Rzeczownik, t. 1, Atlas, cz.1. Mapy 1–100, cz. 2. Wykazy i komentarze do map 1–100. Wrocław; t. 2, Atlas, cz. 1, Mapy 101–200, cz. 2, Wykazy i komentarze do map 101–200, Wrocław.
Bogusław KREJA, 1985: Wybrane zagadnienia polskiego słowotwórstwa. Gdańsk.
Roman LASKOWSKI. 1966, 1971: Derywacja rzeczowników w dialektach laskich. cz. 1, cz. 2, Wrocław.
Jerzy, MACIEJEWSKI, 1969: Słownik chełmińsko-dobrzyński,. Toruń.
Tadeusz MALEC, 1976: Budowa słowotwórcza rzeczowników i przymiotników w gwarze wsi Rachanie pod Tomaszowem Lubelskim. Wrocław.
Kazimierz NITSCH, 1957: Dialekty języka polskiego. Wrocław.
Kazimierz NITSCH, Mieczysław KARAŚ: 1957–1969, Mały atlas gwar polskich. t. 1–12, Wrocław.
Bożena OSTROMĘCKA-FRĄCZAK, 1970: Nazwy miejsc w gwarach polskich. Rozprawy Komisji Językowej ŁTN XVI. 45–57.
Feliks PLUTA. 1967: Dialekt głogówecki. cz. 2. Słowotwórstwo, fleksja, teksty gwarowe, Wrocław.
Jerzy REICHAN (ur.), 1999: Indeks alfabetyczny wyrazów z kartoteki »Słownika gwar polskich«, t. 1: A–O, t. 2: P–Ż, Kraków.
Jerzy SIEROCIUK, 1996: Budowa słowotwórcza wybranych formacji rzeczownikowych – szczególnie nazw miejsc – w gwarach między Wisłą a Wieprzem. Lublin.
Zenon SOBIERAJSKI, Józef BURSZTA, 1979–2005: Atlas języka i kultury ludowej Wielko-polski, t. 1–11, Wrocław.
Zdzisław STIEBER, Hanna POPOWSKA-TABORSKA, 1964–1978: Atlas językowy kaszub-szczyzny i dialektów sąsiednich. t. 1–15. Wrocław.
Irena SZCZEPANKOWSKA, 1998: Nomina attributiva w gwarze łomżyńskiej. Studium leksykalno-słowotwórcze. Białystok.
Mieczysław SZYMCZAK, 1961: Gwara Domaniewka i wsi okolicznych w powiecie łęczyckim. Łódź.
Stanisław URBAŃCZYK, 1962: Zarys dialektologii polskiej. Warszawa.
Irena WINKLER-LESZCZYŃSKA, 1964: Sufiksy przymiotnikowe -ity, -isty, -aty, -asty w języku polskim na tle ogólnosłowiańskim. Wrocław.
Bogusław WYDERKA (ur.), 2000–2008: Słownik gwar śląskich, t. 1–10. Opole.
Alfred ZARĘBA, 1969–1980: Atlas językowy Śląska. t. 1–6. Warszawa.
Objavljeno
2020-10-13
Kako citirati
Gala S., & Ostromęcka - Frączak B. (2020). Mesto besedotvorja v raziskavah poljskih govorov in narečij. Slavia Centralis, 3(2), 5–16. https://doi.org/10.18690/scn.3.2.5–16.2010
Rubrike
Articles