Oblikoslovje v panonski narečni skupini

  • Terezija (Zinka) Zorko Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Ključne besede: oblikoslovje, oblikotvorje, sklanjatev, stopnjevanje, spregatev, spol, število

Povzetek

V razpravi so predstavljeni oblikospreminjevalni in oblikotvorni vzorci v narečjih panonske narečne skupine v primerjavi s staro cerkveno slovanščino in slovenskim knjižnim jezikom ter s kratko analizo narečnega glasoslovja in naglasnih razmer. Obdelani so narečna sklonila in osebila; vsi trije spoli, zlasti slabo obstojni srednji spol; vsa tri števila, saj je dvojina dobro ohranjena. Nepregibne besedne vrste se med obravnavanimi narečji manj razlikujejo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Terezija (Zinka) Zorko, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: zinka.zorko@um.si

Literatura

Mihaela KOLETNIK, 2001: Slovenskogoriško narečje. Maribor: Slavistično društvo Maribor. (Zora 12.)
Tine LOGAR, 1996: Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave. Uredila Karmen Kenda - Jež. Ljubljana: ZRC SAZU.
Rajko NAHTIGAL, 1952: Slovanski jeziki. Ljubljana: DZS.
Martina OROŽEN, 1996: Poglavja iz zgodovine slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
Fran RAMOVŠ, 1952: Morfologija slovenskega jezika. Ljubljana: DZS.
Jakob RIGLER, 2001: Izbrani spisi 1. Jezikovnozgodovinske in dialektološke razprave. Ljubljana: ZRC SAZU.
Zinka ZORKO, 1998: Haloško narečje in druge dialektološke študije. Maribor: Slavistično društvo Maribor. (Zora 6.)
Objavljeno
2020-10-12
Kako citirati
Zorko T. (. (2020). Oblikoslovje v panonski narečni skupini. Slavia Centralis, 3(1), 5–17. https://doi.org/10.18690/scn.3.1.5–17.2010
Rubrike
Articles