Metoda reševanja književnih problemov in problemski šolski esej v gimnaziji

  • Alenka Žbogar Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Ključne besede: metoda reševanja književnih problemov, gimnazija, književnost pri pouku slovenščine, problemski šolski esej

Povzetek

V prispevku razvijemo izvirno metodo poučevanja književnosti, primerno za problemsko-ustvarjalni pouk slovenščine v gimnaziji, imenovano metoda reševanja književnih problemov. Nove oblike poučevanja terjajo drugačno preverjanje in ocenjevanje znanja, zato klasični šolski esej predelamo v problemskega. Določimo značilnosti zgradbe problemskega šolskega eseja, deleže končne ocene ter taksonomijo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Alenka Žbogar, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: alenka.zbogar@ff.uni-lj.si

 

Literatura

Miguel de CERVANTES SAAVEDRA, 1988: Veleumni plemič don Kihot iz Manče. Ljubljana: Cankarjeva založba.
Gustave FLAUBERT, 1986: Gospa Bovaryjeva. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Darinka AMBROŽ idr., 2022: Predmetni izpitni katalog za splošno maturo – slovenščina. Ljubljana: Državni izpitni center.
Darinka AMBROŽ, Brane ŠIMENC, Boža KRAKAR VOGEL, 2007: Od spisa do eseja. Ljubljana: DZS.
Lorin W. ANDERSON, David R. KRATHWOHL idr. (ur.), 2001: A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: a revisoon of Bloom’s taxonomy of educational objectives. New York: Longman.
Robert B. BARR, John TAGG, 1995: From Teaching to Learning – A New Paradigm For Undergraduate Education. Change 27, 18–25.
Marjan BLAŽIČ, Mira CENCIČ idr., 1991: Izbrana poglavja iz didaktike. Novo mesto: Pedagoška obzorja.
Benjamin Samuel BLOOM, 1956: Taxonomy of Educational Objectives: Handbook: The Cognitive Domain. New York: Longman.
Zoran BOŽIČ, 1992/93: Novi učni načrt za pouk književnosti. Jezik in slovstvo 38/6, 229–232.
Zoran BOŽIČ, 1993: Problemski pouk književnosti. Jezik in slovstvo 39/2–3, 79–89.
Zoran BOŽIČ, 1993: Problemske obravnave klasikov. Vprašanja slovarja in zdomske književnosti. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 237–56.
Irena DOLJAK, Irena VELIKONJA KOLAR, 2022: Kako pišemo šolski esej. Ljubljana: DIC.
Zora ILC RUTAR: Z učno-ciljnim in razvojno procesnim pristopom do aktivnejše vloge dijakov in do bolj kakovostnega znanja. https://www.slideserve.com/lin/dr-zora-rutar--ilc-zavod-republike-slovenije-za-olstvo (8. 5. 2023).
Boža KRAKAR VOGEL, 2004: Poglavja iz didaktike književnosti. Ljubljana: DZS.
Robert J. MARZANO, Debra PICKERING idr., 1993: Assessing Student Outcomes: Performance Assessment Using the Dimensions of Learning Model. Alexandria (VA): ASCD, Association for Supervision and Curriculum Development.
Robert J. MARZANO, John S. KENDALL, 1996: A Comprehensive Guide to Designing Standards-Based Districts, Schools, and Classrooms. Alexandria (VA): ASCD, Association for Supervision and Curriculum Development.
Robert J. MARZANO, John S. KENDALL, 2000: A New Taxonomy of Educational Objectives. Thousand Oaks: Corwin.
Anton OCVIRK, 1986: Gustave Flaubert in Gospa Bovaryjeva. Gustave Flaubert: Gospa Bovaryjeva. Ljubljana: Cankarjeva založba. 5–41.
Dušan PIRJEVEC, 1988: Na začetku. Miguel de Cervantes Saavedra: Veleumni plemič don Kihot iz Manče. Ljubljana: Cankarjeva založba. 5–105.
Pogled na izobraževanje 2020. Education at a glance 2020. EAG-2020-Poudarki-o-Sloveniji.pdf (gov.si) (18. 4. 2023).
Mojca POZNANOVIČ, Boža KRAKAR VOGEL idr., 2008: Učni načrt za slovenščino v gimnaziji. Ljubljana: ZRSŠ.
Dragutin ROSANDIĆ, 1973: Metodičke osnove savremene nastave hrvatskog ili srpskog jezika i književnosti u srednjoj školi. Zagreb: Školska knjiga.
Slovenščina 1. Splošna matura. Opisniki za ocenjevanje jezika, sloga in zgradbe. www.ric.si (8. 5. 2023).
Slovenščina 1. Šolski esej. Splošna matura. Spomladanski rok 2022. www.ric.si (9. 5. 2023).
Stanje prijav za vpis v srednje šole za šolsko leto 2022/2023. Stanje prijav za vpis v srednje šole za šolsko leto 2022/2023 | GOV.SI (18. 4. 2023).
France STRMČNIK, 1992: Problemski pouk v teoriji in praksi. Radovljica: Didakta.
France STRMČNIK idr., 2003: Didaktika: visokošolski učbenik. Novo mesto: Visokošolsko središče, Inštitut za raziskovalno in razvojno delo.
Ivana ZAJC, 2019: Literarna zmožnost kultiviranega bralca in Evropski literarni okvir. Jezik in slovstvo 64/3–4, 57–67.
Alenka ŽBOGAR, 2007: Za dejaven pouk književnosti. Jezik in slovstvo 52/1, 55–66.
Alenka ŽBOGAR, 2014: Problem-oriented creative literature instruction. Slovene studies: journal of the Society for Slovene Studies 36/1, 55–72.
Alenka ŽBOGAR, 2019: Razvijanje literarne zmožnosti pri pouku književnosti. Jezik in slovstvo 64/1, 73–83.
Alenka ŽBOGAR, 2020a: Problemski pristopi k šolski obravnavi Vojnovićeve Fige. Slovenski jezik in književnost v srednjeevropskem prostoru. Ur. Matej Šekli, Lidija Rezoničnik. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije. 417–428.
Alenka ŽBOGAR, 2020b: Razvijanje literarne zmožnosti s Hemingwayjevo kratko zgodbo. Didactica Slovenica/Pedagoška obzorja 35/2, 38–51.
Alenka ŽBOGAR, 2021: (Meta)kognitivno-kritično šolsko branje književnosti. Didactica Slovenica/Pedagoška obzorja 36/3–4, 69–80.
Alenka ŽBOGAR, 2022: How to grade literary competence in gymnasium literature classes. Slovene studies: journal of the Society for Slovene Studies 44/1, 43–58.
Objavljeno
2023-12-30
Kako citirati
Žbogar A. (2023). Metoda reševanja književnih problemov in problemski šolski esej v gimnaziji. Slavia Centralis, 16(2), 308-325. https://doi.org/10.18690/scn.16.2.308-325.2023