Hagiografija kot makrožanr

  • Karin Požin Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Ključne besede: sistemsko-funkcijsko jezikoslovje, žanrska teorija, sydneyjska šola, makrožanr, slovenska hagiografija, 19. stoletje

Povzetek

Prispevek v okviru družbeno-semiotičnega pristopa sydneyjske šole (Martin in Rose 2008) obravnava vprašanje žanrskih značilnosti izbranih krajših opisnih pripovednih hagiografskih besedil, objavljenih v treh osrednjih slovenskih hagiografskih zbirkah 19. stoletja – Shivlenju Svetnikov in Prestavnih Godov (1828–1829) Franca Veritija, Djanju Svetnikov Božjih in razlaganju prestavnih praznikov ali svetkov (1853–1854) Antona Martina Slomška in Življenju svetnikov in svetnic Božjih (1866–1874) Jožefa Rogača in Matije Torkarja. Večstopenjska analiza razkriva makrostrukturno besedilno organiziranost, prepoznava obveznih in neobveznih strukturnih enot, opredelitev kontekstualnih spremenljivk in sistema vrednotenja, pa pritrjuje družbenemu namenu preučevanih hagiografij, ki s popisom življenja svetega posameznika osmišljajo pomen stvarnega in posredujejo krščanska načela, s ciljem ohranjanja in oblikovanja odnosov na širši in ožji družbeni ravni.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Karin Požin, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: karin.pozin@um.si

Literatura

Hesham Suleiman ALYOUSEF, Asma ALYAHYA, 2018: The Conceptualization of Genre in Systemic Functional Linguistics. Retorika: Jurnal Ilmu Bahasa 4/2, 91–99.
Anis BAWARSHI, Mary Jo REIFF, 2010: Genre: An Introduction to History, Theory, Research, and Pedagogy. Colorado: Parlor Press and WAC Clearinghouse.
Aleksandra BIZJAK, 2005a: Pridiga kot žanr. Ljubljana: Založba ZRC.
Aleksandra BIZJAK, 2005b: Strukturalno-pomenska analiza pridige kot žanra. Slavistična revija 53/2, 153–170.
Aleksandra BIZJAK KONČAR, 2008: Strukturna zgradba pravljice. Gašper Križnik (1848–1904) in njegov čas. Ur. Marija Stanonik. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 136–142.
Aleksandra BIZJAK KONČAR, 2023: Retorični potencial hagiografskega diskurza: avtorjev glas v Slomškovi izdaji svetniških življenjepisov Djanje Svetnikov Božjih. Hagiografija v luči sodobnih raziskav. Ur. Blanka Bošnjak. Maribor: Univerzitetna
založba Univerze v Mariboru. 45–66.
Basil BERNSTEIN, 1990: The Structuring of Pedagogic Discourse. London: Routledge.
Basil BERNSTEIN, 1996: Pedagogy, Symbolic Control and Identity: Theory, Research, Critique. London: Taylor and Francis. London: Taylor & Francis.
Blanka BOŠNJAK, 2021: Krščanske hagiografske pripovedi Antona Krempla. Deroči vrelec Antona Krempla. Ur. Marko Jesenšek. Maribor: Univerzitetna založba. 114–124.
Caroline COFFIN, 1997: Constructing and giving value to the past: an investigation into secondary school history. Genre and Institutions. Social Processes in the Workplace and School. Ur. Frances Christie in James Robert Martin. London: Continuum. 196–230.
Caroline COFFIN, 2006: Historical Discourse: the Language of Time, Cause and Evaluation. London: Continuum.
Hippolyte DELEHAYE, 1905: Les legendes hagiographiques. Bruxelles: Bureaux de la Societe des Bollandistes.
Suzanne EGGINS, 2004: An Introduction to Systemic Funcitonal Linguistics. London: Continuum.
Suzanne EGGINS, James Robert MARTIN, 1997: Genres and register of discourse. Discourse as Structure and Process. Ur. Teun van Dijk. London: Sage. 230–256.
John Rupert FIRTH, 1957: A synopsis of linguistic theory, 1930–1955. Studies in Linguistic Analysis (Special volume of the Philological Society). London: Blackwell. 1–31.
Michael HALLIDAY, 1978: Language as Social Semiotic: The Social Interpretation of Language and Meaning. London: Edward Arnold.
Michael HALLIDAY, 1985: An Introduction to functional grammar. London: Edward Arnold.
Michael HALLIDAY, Christian MATTHIESSEN, 2004: An Introduction to Functional Grammar. London: Edward Arnold.
Ruqaiye HASAN, 1984: The Nursery Tale as a Genre. Nottingham Linguistic Circular 13, 71–102.
Ruqaiye HASAN, 1985: The structure of a text. Language, Context and Text. Ur. Michael Halliday in Ruqaiye Hasan. Geelong: Deaking University Press. 52–69.
Thomas HEAD, 2001: Medieval Hagiography: An Anthology. New York: Routledge.
Sunny HYON, 1996: Genre in three traditions: Implications for ESL. TESOL Quarterla 30/4, 693–722.
Marko JESENŠEK, 2020: The Slovenian language, literature and teaching of Slovenian language research project. Slavia Centralis 13/2, 7–30.
Marko JESENŠEK, 2021: Iz življenja in dela Martine Orožen. Slavia Centralis 14/2, 11–50.
Matjaž KMECL, 1972: Nekaj tem iz razvoja slovenske pripovedne proze. Slavistična revija 20/2, 213–217.
Matjaž KMECL, 1975: Od pridige do kriminalke: Ali o meščanskih začetkih slovenske pripovedne proze. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Mira KRAJNC IVIČ, 2018: Besedilne vrste v slovenskem besediloslovju. Jezik in slovstvo 63/2–3, 75–86.
Celia Maria MAGALHÃES, 2022: The »just-so story« is a narrative: appraisal analysis in a social semiotic approach to genre. Alfa: Revista de Linguistica 66/2, 1–27.
Bronisław MALINOWSKI, 1923: The problem of meaning in primitive languages. The Meaning of Meaning. Ur. Charles Kay Ogden in Ivor Armstrong Richards. London: Routledge and Kegan Paul. 269–336.
Bronisław MALINOWSKI, 1935: Coral Gardens and their Magic. London: Allen & Unwin.
James Robert MARTIN, 1984: Language, Register and Genre. Children Writing: A Reader. Ur. Frances Christie. Geelong, Vic: Deakin University Press. 21–29.
James Robert MARTIN, 1985: Process and Text: Two Aspect of Human semiosis. Systemic Perspectives on Discourse. Ur. James Benson in William. Norwood: Ablex. 248–274.
James Robert MARTIN, 1994: Macro-genres: The ecology of the page. Network 21/1, 29–52.
James Robert MARTIN, 1997: Analyzing genre: Functional parameters. Genre and institutions: Social processes in the workplace and school. Ur. Frances Christie in James Robert Martin. London: Continuum. 3–39.
James Robert MARTIN, 2000: Grammar Meets Genre: Reflections on the Sydney School. Arts: The Journal of the Sydney University Arts Association 22/1, 47–95.
James Robert MARTIN, 2016: One of the Three Traditions: Genre, Functional Linguistics, and the Sydney School. Genre studies around the globe: beyond the three traditions. Ur. Natasha Artemeva in Aviva Freedman. Ottawa: Inkwell. 31–77.
James Robert MARTIN, David ROSE, 2007: Working with Discourse. London: Continuum.
James Robert MARTIN, David ROSE, 2008: Genre Relations: Mapping Culture. London: Equnox.
James Robert MARTIN, David ROSE, 2011: Learining to Write, Reading to Learn: Genre, Knowledge and Pedagogy in the Sydney School. London: Equniox.
James Robert MARTIN, Peter WHITE, 2005: The Language of Evaluation: Appraisal in English. New York: Palgrave MacMillan.
David MOVRIN, 2016: Evropska hagiografija med Bogom in narodom. Kulturni svetniki in kanonizacija. Ur. Marijan Dović. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 79–91.
Mojca NIDORFER ŠIŠKOVIČ, 2009: Žanrski pristop k analizi poslovnih e-sporočil. Infrasturkutra slovenščine in slovensitike. (Obdobja, 28). Ur. Marko Stabej. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 271–277.
Mojca NIDORFER ŠIŠKOVIČ, 2013: Žanrskost funkcijskih besedilnih vrst. Družbena funkcijskost jezika: vidiki, merila, opredelitve. (Obdobja, 32). Ur. Andreja Žele. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 269–275.
Matija OGRIN, 2011: Dober Legent teh Suetnikov. Koroški rokopis iz 18. stoletja. Primerjalna književnost 34/4, 65–78.
Martina OROŽEN, 2008: Podoba svetega Martina v »životopisih« svetnikov in v leposlovju 19. stoletja. Sveti Martin Tourski kot simbol evropske kulture. Ur. Jasmina Arambašić. Celovec: Mohorjeva Celovec. 183–193.
Martina OROŽEN, 2011: Anton Martin Slomšek, Djanje svetnikov božjih – vzgoja duha, kultura srca in govora v novoslovenskem knjižnem jeziku sredi 19. stoletja. Slavia Centralis 4/1, 14–47.
Martina OROŽEN, 2021: Zgodovinski razvoj futuralno-modalnega sistema v knjižni slovenščini od 16. do 19. stoletja. Slavia Centralis 14/2, 67–122.
Katja PLEMENITAŠ, 2007: Posamostaljenja v angleščini in slovenščini: primer časopisnih vesti in kritik. Maribor: Slavistično društvo, Založba Zora.
Claudia RAPP, 2010: The Literature of Early Monasticism: Purpose and Genre between Tradition and Innovation. Unclassical Traditions: Alternatives to the Classical Past in Late Antiquity. Ur. Richard Flower, Christopher Kelly, Michael Stuart Williams. Cambridge: Cambridge University Press. 119–130.
Jožef ROGAČ, 1867: Sv. Anton, puščavnik. Življenje svetnikov in svetnic Božjih. Ljubljana: Janez Blaznik. 59–64.
Barbara Joan ROTHERY, Maree STENGLIN, 1997: Entertaining and instructing: exploring experience through story. Genre and Institutions. Social Processes in the Workplace and School. Ur. Frances Christie in James Robert Martin. London: Continuum. 231–263.
David ROSE, 2005: Narrative and the origins of discourse: patterns of discourse semantics in stories around the world. Australian Review of Applied Linguistics 19/1, 151–173.
David ROSE, 2007: Reading Genre: a new wave of analysis. Linguistics and the Human Sciences 2/2, 185–204.
David ROSE, 2010: Genre in the Sydney School. The Routledge Handbook of Discourse Analysis. Ur. James Paul Gee in Mike Handford. London: Routledge. 209–225.
David ROSE, 2016: Genre, knowledge and pedagogy in the Sydney School. Genre studies around the globe: beyond the three traditions. Ur. Natasha Artemeva in Aviva Freedman. Ottawa: Inkwell. 299–338.
Grisel Sonia SALMASO, 2017: Story Genres in SFL: A more Flexible Taxonomy. Extrapolating a Taxonomy of Story Genres in Spanish to Story Genres in English. Journal of Language and Education 3/1, 6–22.
Grisel Sonia SALMASO, 2022: Modelling of the Genre Short Story for Teaching Purposes: An Approach from a Systemic Functional Perspective. International Journal of TESOL Studies 4/2, 39–55.
Anton Martin SLOMŠEK, 1853: Sveti Florian, vojšak in mučenik. Djanje Svetnikov Božjih in razlaganje prestavnih praznikov ali svetkov. Gradec: Joseph Andreas Kienreich. 453–455.
Anton Martin SLOMŠEK, 1854: Sveti Štefan, levit, prvi mučenik. Djanje Svetnikov Božjih in razlaganje prestavnih praznikov ali svetkov. Gradec: Joseph Andreas Kienreich. 769–774.
Marijan SMOLIK, 1995: Liturgika. Celje: Mohorjeva družba.
Marijan SMOLIK, 1997: Pregled slovenskega hagiografskega slovstva. Zbornik ob sedemdesetletnici Franceta Bernika. Ur. Jože Pogčnik. Ljubljana: ZRC SAZU. 497–514.
Matija TORKAR, 1874: Sv. Martin, Turski škof. Življenje svetnikov in svetnic Božjih. Celovec: Družba sv. Mohorja. 242–250.
Marc VAN UYTFANGHE, 1993: L’hagiographie: Un »genre« chretien ou antique tradif? Analecta Bollandiana 111/1, 135–188.
Marc VAN UYTFANGHE, 2011: L’origines et les ingrédients du discours hagiographique. Sacris erudiri 50, 35–70.
Franc VERITI, 1828: Sveti Isidor, kmet. Shivlenje Svetnikov in Prestavni Godovi. Ljubljana: Jožef Sassenberg. 280–286.
Franc VERITI, 1829: S. Nikolaj ali Niklavsh, shkof. Shivlenje Svetnikov in Prestavni Godovi. Ljubljana: Jožef Sassenberg. 438–445.
Branka VIČAR, 2013: Peticija kot besedilna vrsta in njena politična umeščenost. Družbena funkcijskost jezika (vidiki, merila, opredelitve). (Obdobja, 23). Ur. Andreja Žele. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 473–479.
Objavljeno
2023-12-30
Kako citirati
Požin K. (2023). Hagiografija kot makrožanr. Slavia Centralis, 16(2), 238-258. https://doi.org/10.18690/scn.16.2.238-258.2023