Kajetan Gantar (1930–2022)

  • Marija Stanonik ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje
Ključne besede: Kajetan Gantar, in memoriam, klasična filologija, literarna zgodovina, prevajanje

Povzetek

Avtorica opiše delo pokojnega slovenskega literarnega zgodovinarja, klasičnega filologa, prevajalca in urednika Kajetana Gantarja ter izpostavi njegov pomen.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Marija Stanonik, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: Stanonik@zrc-sazu.si

Literatura

AISHILOST, 1962: Uklenjeni Prometej. (Iz antičnega sveta, 2). Maribor: Založba Obzorja.
ARISTOTELES, 1959: Poetika. Ljubljana: Slovenska matica. (Druga, dopolnjena izdaja 1982).
– –, 2012: Poetika. Ljubljana: Študentska založba.
– –, 2016: Nikomahova etika. Ljubljana: Slovenska matica.
Mark AVRELIJ, 1971, 1988: Dnevnik cesarja Marka Avrelija. Prevod Antona Sovreta. Priredil Kajetan Gantar. (Filozofska knjižnica, zvezek XI). Ljubljana: Slovenska matica.
Kajetan GANTAR, 1993: Leges Academiae Philharmonicorum Labaci Metropoli Carnioliae adunatorum / Zakoni Akademije filharmonikov, združenih v Ljubljani, prestolnici Kranjske.
HEZIOD, 2009: Teogonija. Dela in dnevi. Prevedel Kajetan Gantar. Ljubljana: Modrijan.
HOMER, HESIODOS, ANONYMUS, PLATON, ARISTOTELES, HORATIUS, 1963: O pesništvu. (Kondor, 59). Ljubljana: Mladinska knjiga.
HORACIJ 1993: Pesmi. (Iz antičnega sveta, 28). Prevedel in opombe napisal Kajetan Gantar. Maribor.
LONGIN, 2011: O vzvišenem. Prevedel, spremno študijo in opombe napisal Kajetan Gantar. Ljubljana: Modrijan.
Oto LUTHAR, Marjeta ŠAŠEL KOS, Nada GROŠELJ, Gregor POBEŽIN, 2006: Zgodovina historične misli. Od Homerja do začetka 21. stoletja. Med prevajalci člankov Kajetan Gantar. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Titus Maccius PLAUTUS, 1991: Auluraia ali komedija o loncu. (Iz antičnega sveta, 27). Maribor: Založba Obzorja.
Prevod pravila Akademije filharmonikov v Ljubljani, glavnem mestu Kranjske. Za 10. mednarodni muzikološki kongres. Faksimilna izdaja edinega znanega izvoda iz leta 1701. 1967.
– –, 1997: Prešernova tehtnica svet’ga Mihela. Zbornik ob sedemdesetletnici Franceta Bernika. Ljubljana: ZRC SAZU. 125–137.
– –, 1998: Quid Procopius Caesariensis de populis septentrinalibus et Slavici tradiderit, Romanobarbarica. Roma: Herder Editrice e Libreria. 29–66.
– –, 1998: Moja srečanja s profesorjem Antonom Klasincem. Zbornik Anton Klasinc. Ptuj: Pokrajinski arhiv; Maribor: Zgodovinski arhiv. 120–125.
– –, 1999: Vprašanje klasične in tradicionalne izgovorjave latinščine. Keria, Studia Latina et Graeca I/1–2, 3–12.
– –, 1999: Od homerskega do sodobnega heksametra. Živa antika/Antiquité vivante 49/1–2, 27–44.
– –, 2000: Župančičev epigram o »reformatorju heksametra«. Keria, Studia Latina et Graeca II/1, 11–15.
– –, 2000: Prevajalska mimezis. Keria, Studia Latina et Graeca II/2, 13–15.
– –, 2000: Homers Spuren und Reminiszenzen in Prešerens Gedichten. Skopje. 95–103.
– –, 2004: Od Academiae Operosorumdo Academiae Philharmonicorum 300 let. Academia Philharmonicorum Labacensium 1701–2001. Zbornik referatov z mednarodnega simpozija 25. in 26. oktobra 2001 v Ljubljani. Ljubljana: Založba ZRC. 57–71.
– –, 2001: In memoriam: Prof. Dr. Hubert Petersmann, 1940–2001. Živa antika/Antiquité vivante 51/1–2, 79–80.
– –, 2001: Prof. Dr. Franz Ferdinand Schwarz 1934–2001. In memoriam. Živa antika/Antiquité vivante 51/1–2, 71–83.
– –, 2001: Predgovor. Palmarium empyreum. Spremne študije. Ljubljana: Fundacija Dr. Bruno Breschi. 7–9.
– –, 2002: Akademik prof. dr. Jože Pogačnik (1933–2002). Glasnik Slovenske matice XXV/XXI/1–2, 97–100.
– –, 2002: Nekaj manj znanih strani iz zgodovine klasičnega seminarja. Keria, Studia latina et graeca IV/2, 13–16.
– –, 2002: Ob življenjskem jubileju prof. dr. Primoža Simonitija. Keria IV/1, 7–11.
– –, 2002: Antični substrat v metaforiki Prešernovih nemških pesmi. France Prešeren – Kultura – Evropa. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 125–147.
– –, 2003: Toma Arhidiakon Historia Salonitana. Predgovor, latinski tekst, kritički aparat i prijevod na hrvatski jezik Olga Perić. Povijesni komentar Mirjana Matijević Sokol. Studija Toma Arhidiakon i njegovo djelo Radoslav Katičič. Split: Književni krug.
– –, 2003: Prevod pesmi iz latinščine. Janez Gregor Dolničar, Zgodovina ljubljanske stolne cerkve, Ljubljana 1701–1714. Znanstvenokritična izdaja izvirnika. Uredila Ana Lavrič. Ljubljana: Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU.
– –, 2003: L’Astronomia e la metaforica stellare nella poesia Augustea. L’officina ellenistica. Poesia dotta e popolare in Grecia e a Roma. 426–438.
– –, 2003: Predgovor. Marko Pohlin, Kraynska grammatika. Bibliotheca Carnioliae, Znanstvenokritična izdaja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. VII–VIII.
– –, 2004: »Dobri misli in poštenemu človeku«. Uvodne besede. Aleš Ušeničnik, Čas in ideje. Zbornik razprav s simpozija SAZU ob 50. obletnici smrti. Celje: Mohorjeva družba. 7–8.
– –, 2004: Aleš Ušeničnik in antična literatura. Aleš Ušeničnik, Čas in ideje. Celje: Mohorjeva družba. 197–206.
– –, 2005: Klasični filolog Valentin Kermauner (1835–1908), ded Dušana Kermavnerja. Med politiko in zgodovino. Ljubljana: SAZU, Zveza zgodovinskih društev Slovenije. 15–22.
– –, 2005: Spomini na Rajka Ložarja kot gimnazijskega profesorja. Pretrgane korenine. Sledi življenja in dela Rajka Ložarja. Ur. I. Slavec Gradišnik s sodelovanjem Helene Ložar-Podlogar. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 45–52.
– –, 2005: Bratko Kreft. Uvodni nagovor. Razprave II. razreda SAZU XVIII, 75–80.
– –, 2005: Eino Leino, Helka Virsia – Carmina sacra. Latinum vertit Tuomo Pekkanen. Keria VII/1, 133–135.
– –, 2006: De nonnullis poetis Latinis stirpis Slovenicae recentioris aetatis. Mvsae Saecvli XX Latinae – Acta Selecta. Conventus patrocinantibus Academia Latinitati Fovendae atque Instituto Historico Belgico in Urbe. Romae in Academia Belgica anno MM1 habiti. Brussel, Bruxelles, Rome. 211–218.
– –, 2008: Beobachtungen zu Vergils Schullektüre in Augustins Confessiones: von den Prügeln in der Lehrer zu den Tränen um Didos Schksal. Vergil und das antike Epos. Festschrift Hans Jürgen Tschiedel. In Verbindung mit Volker Michael Strocka und Raban von Hähling hrsgb. Von Stefan Freund und Meinolf Vielberg. Altertumswissenschaftliches Kolloquim, 20. Stuttgart: Franz Steiner Verlag. 425–435.
– –, 2008: Nekaj misli ob Prokopijevem predgovoru k »Tajni zgodovini«. Prokopijeva άγώνισιϛ pred sodnim stolom zgodovine. Zbornik Matice srpske za klasične studije 10, 137–142.
– –, 2008: Kristus »je vstal« ali »je bil obujen« od mrtvih. Liturgia Theologia prima. Zbornik ob 80-letnici profesorja Marijana Smolika. Ljubljana. 109–117.
– –, 2011 (2012): Joachim Dalfen, Platon Minos Übersetzung und Kommentar, Göttingen, Grazer Beiträge 28. Zeitschrift für die klassishe Altertumswissenschaft. 246–248. (Ocena).
– –, 2013: Sovretov prevod Platonove Apologije. Prevalje. Platon, Sokratov zagovor. Preložil in prevod napisal Anton Sovrè. Prevalje: Mohorjeva družba, 1923.
– –, 2014: Ivan Hribovšek – zamolčani pesnik brez groba. Sofoklova Antigona v prevodu Ivana Hribovška. Ljubljana: Družina (Sidera 2/2), 9–108.
– –, 2014: Profesor Silvo Kopriva in začetki njegove latinske verzifikacije. Živa antika 64, 131–147.
– –, 2015: Mark Tulij Ciceron. Pogovori o starosti – Cato maior de senectute. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Inštitut Antona Trstenjaka. 9–63.
– –, 2015: Gosarjeva vizija Božje države. Dr. Andrej Gosar 1887–1970. Celje: Celjska Mohorjeva družba. 177–188.
– –, 2016: Andreas Divus iz Kopra – prevajalec Homerja. Divina, Andreas Divus, Iustinopolitanus. (Biblioteca iustinopolitana, 8). Koper Capodistria: Osrednja knjižnica Srečka Vilharja. 19–26.
– –, 2016: »Berlinski zid« med humanistiko in naravoslovjem? Humanizem in humanistika. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti. 112–118.
– –, 2018: Primož Simoniti (1936–2018). Letopis slovenske akademije znanosti in umetnosti. Ljubljana: SAZU. 302–305.
– –, 2019: Ob spomini na Sovretova ptujska leta. Anton Sovre in Ptuj. Ptuj: Knjižnica Ivana Potrča. 18.
– –, 2020: France Bernik (1927–2020). Letopis slovenske akademije znanosti in umetnosti. Ljubljana: SAZU. 267–272.
– –, 2021: Akademik in častni član SAZU France Bernik. V spomin akademiku Francetu Berniku, slovenskemu literarnemu zgodovinarju in humanistu. Ljubljana: SAZU. 17–22.
– –, 2005: Utrinki ugaslih sanj. Ljubljana: Slovenska matica.
– –, 2011: Zasilni pristanek. Ljubljana: Slovenska matica.
– –, 2021: Penelopin prt. Ljubljana: Slovenska matica. Musis Amicus, Keria, Studia Latina et Graeca XII/2–3. Ljubljana: Društvo za antične in humanistične študije, 2010. Posebna številka ob osemdesetletnici Kajetana Gantarja. Uredila Jerneja Kavčič in Marko Marinčič. 20 avtorjev z razpravami in še 9 prevodov. Bibliografija od leta 1953 do leta 2010.
Brane SENEGAČNIK, 2009: Prof. dr. Kajetan Gantar – osemdesetletnik. Mohorjev koledar, 195–199. Živa antika/Antiquité vivante, letnik 45. Sertvm Gantarianvm. Skopje, 1995. 456 strani.
Posvečena Kajetanu Gantarju (s posvetilom v latinščini na prvi strani). Sodelovalo 37 avtorjev in avtoric, 15 iz Slovenije. Bibliografija od začetka do leta 1995.
Objavljeno
2022-10-26
Kako citirati
Stanonik M. (2022). Kajetan Gantar (1930–2022). Slavia Centralis, 15(2), 188–203. https://doi.org/10.18690/scn.15.2.188–203.2022